Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24141

Title: Дослідження процесу і пристроїв для обробки полімер композитних матеріалів на токарних верстатах
Other Titles: Study of process and equipment for polymer-composite materials machining on lathes
Authors: Чорний, Андрій Васильович
Chornyi, Andriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Чорний А.В.. Дослідження процесу і пристроїв для обробки полімер композитних матеріалів на токарних верстатах : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/А.В.Чорний — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Chornyi A.V.. Study of process and equipment for polymer-composite materials machining on lathes: the author's abstract of master's thesis on a specialty 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018 - 7p.
Chornyi A.V.; " Study of process and equipment for polymer-composite materials machining on lathes " 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 23-Feb-2018
Submitted date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Ярема, Ігор Теодорович
Committee members: Бадищук, Василь Ігорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
коливання
полімер-композитні матеріали
кінематичні схеми різання
oscillations
polymer-composite materials
kinematic models of cutting
Abstract: У дипломній роботі проаналізовано результати теоретичних і експериментальних досліджень процесу обробки деталей із ПКМ на токарних верстатах. Провести синтез нових схем та конструкцій інструментів та пристроїв для обробки ПКМ за різними кінематичними схемами різання. Розроблено математичну модель та досліджено динамічні процеси підчас обробки полімер композитних-матеріалів на токарних верстатах. Запропоновано нову методику та розроблено конструкцію пристрою для обробки нежорстких циліндричних деталей на токарних верстатах. Проведено експериментальні дослідження обробки нежорстких циліндричних деталей із ПКМ за допомогою спеціального пристосування. Встановлено, які фактори впливають на зниження ефективності формування поверхневого шару при різанні, а також що збільшення коливань виробу із ПКМ впливає на зниження якості оброблюваних поверхонь.
In the thesis the results of theoretical and experimental researches of the processing of parts with PCM on lathe machines are analyzed. Conduct synthesis of new schemes and constructions of tools and devices for processing PCM on different kinematic schemes of cutting. A mathematical model was developed and dynamic processes during the processing of polymer composite materials on lathes were investigated. A new technique was proposed and the design of a device for processing non-rigid cylindrical parts on turning machines was developed. Experimental researches of processing of non-rigid cylindrical parts with PCM with the help of a special device have been carried out. It is established which factors influence on decrease of efficiency of formation of a surface layer at cutting, and also that increase of fluctuations of a product with PKM affects on decrease of quality of treated surfaces.
Content: Вступ, Аналіз завдання, Аналіз формоутворення поверхонь, Оптимізація компоновочної схеми проектованого верстату, Проектування конструкції верстатного обладнання, Науково – дослідна частина, Обґрунтування економічної ефективності, Спеціальна частина САПР, Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24141
Copyright owner: © Чорний А.В., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Чорний А.В. Полімеркомпозитна конструкція ущільнення поршня клапану компресора ГПА-25 І / Ярема І.Т., Кашуба Н.П. Буховець В.М., Чорний А.В. Матеріали 8-ї Міжнародної науково - практичної конференції "Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування" (СЕУТТОО-2017) / В 2 т. – Херсонська державна морська академія (м. Херсон, 28-19 вересня 2017р.), 2017.- Т. 1. с. 472 2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 3. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 4. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72. 5. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59 6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с. 7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с. 8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с. 9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с. 10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67 11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43 12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с. 13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Chornyj.pdf205,82 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Chornyj.djvu76,27 kBDjVuView/Open
Avtoreferat_Chornyj__COVER.png130,78 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools