Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24125

Назва: Інформаційна система для Інтернет-каталогу палітурної продукції
Інші назви: IS for an Internet catalogue of binding production
Автори: Семанишин, Ростислав Іванович
Semanishin, Rostislav І.
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м.Тернопіль, Україна
Бібліографічний опис: Семанишин Р. І. Інформаційна система для Інтернет-каталогу палітурної продукції : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“/ Р. І. Семанишин. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description: Semanishin R.І. IS for an Internet catalogue of binding production
Дата публікації: 21-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Приймак, Микола Володимирович
Pryimak, Mykola
Члени комітету: Загородна, Наталія Володимирівна
Zahorodna, Nataliia
Теми: 122
комп’ютерні науки
альбом, база, вінетка, інформація, інтерфейс, палітурка, сервер, стаття, хостинг
album, database, vinetka, information, Internet, interface, paliturk, server, article
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присв’ячена проектуванню та розробці інформаційної системи веб-сайту про палітурну продукцію. Описано основні етапи проектування та програмної реалізації веб-застосування. В першому розділі описано призначення інформаційної системи веб-сайту. Проаналізовано критерії оцінки ефективності веб-сайтів. Описана методика побудови сайтів із врахуванням сучасних критеріїв. В другому роботи обгруновано вибір середовища середовище реалізації інформаційної системи. Описано веб-технології використані при реалізації Інформаційної системи. Розглянуто інформаційно-технологічну архітектуру інформаційної системи. В третьому розділі наведена схема варіантів використання проектованої системи. Описано її функціональні можливості. Досліджена взаємодія даних. Спроектована діаграма класів. В четвертому розділі розглянуто структуру основних таблиць БД, досліджено створення первинних файлів каталога. Розглянуто особливості розробки програмних елементів. Наведено розробку інтерфейсу інформаційного веб-каталога. Описано інтерфейс користувача інформаційної системи. В спеціальній частині дипломної роботи освітнього рівня «Магістр» розглянуто встановлення та налаштування Apache для ОС Linux за допомогою якого відбувалось тестування проведених досліджень. Також в розділі описано процес тестування інформаційної системи Інтернет-каталогу палітурної продукції. В повному обсязі виконано розділи «Обґрунтування економічної ефективності», «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» та «Екологія». Об’єкт дослідження: інформаційна система для реалізації функціональних можливостей Інтернет-каталогу про палітурну продукцію. Предмет дослідження: методи та засоби створення інформацыйних систем для сучаних Інтернет-застосувань. Мета роботи: виконати комплекс проектних рішень та програмних реалізацій для створення Інтернет-каталогу. Основні результати: Розроблено проектно-технічну документацію та програмну реалізацію інформаційної системи для Інтернет-каталогу.
The thesis is devoted to the design and development of the information system of the web site on the binder products. The main stages of design and program implementation of Web applications are described. The first section describes the purpose of the information system of the website. The criteria for evaluating the effectiveness of websites are analyzed. The method of constructing sites with the account of modern criteria is described. In the second work, the choice of environment for the implementation of the information system. The web technologies used in the implementation of the Information System are described. The information-technological architecture of the information system is considered. In the third section, the scheme of options for using the projected system is given. It describes its functionality. The interaction of data is investigated. A class diagram is designed. In the fourth section the structure of the main tables of the database is considered, the creation of the primary catalog files is researched. Features of development of software elements are considered. The interface web information catalog is presented. Describes the user interface of the information system. In the special part of the diploma work of the educational level "Master", the installation and configuration of Apache for the Linux operating system with the help of which the testing of the conducted research was conducted. Also, the section describes the process of testing the information system of the online directory of bookbinding products. The sections "Justification of economic efficiency", "Labor protection and safety in emergencies" and "Ecology" are executed in full. Object of research: information system for realization of functionality of the Internet catalog of bookbinding products. Subject of research: methods and means of creating information systems for the use of Internet applications. The purpose of the work: to execute a complex of project decisions and program implementations for creation of the Internet-catalog. Main results: Design and technical documentation and software implementation of the information system for the Internet catalog have been developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24125
Перелік літератури: 1. Семанишин Р. І. Веб-застосунки, концепції та технології / Ростислав Іванович Семанишин. // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний тех.. – 2018. – С. 48.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:122 — комп’ютерні наукиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора