Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24062

Назва: Вдосконалення технології та устаткування для виготовлення сердечника статора електродвигуна та дослідження властивостей зварних
Інші назви: Improving technology and equipment for the manufacture of electric motor stator core and study the properties of welded joints
Автори: Таращук, Петро Іванович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Таращук П. І. Вдосконалення технології та устаткування для виготовлення сердечника статора електродвигуна та дослідження властивостей зварних : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ П. І. Таращук . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Tarashchuk P.I. Improving technology and equipment for the manufacture of electric motor stator core and study the properties of welded joints: abstract Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 131 – Applied Mechanics./P.I.Tarashchuk – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2018.- 8 s
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Таращук П.І.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Мариненко, Сергій Юрійович
Члени комітету: Паньків, Марія Романівна
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
технологія
technology
плазмове зварювання
plasma welding
стовп плазми
plasma pillar
температурне поле
temperature field
технологічний процес
technological process
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології зварювання сердечника статора електродвигуна та дослідженню впливу властивостей зварних з’єднань. Проведений літературний огляд отримання тонколистових конструкцій, здійснено аналіз конструкції сердечника, характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварного виробу. Проведені аналітичні дослідження температурного впливу процесу плазмового зварювання сердечника статора, які дозволили оптимізувати параметри режиму зварювання для отримання прогнозованих структур зварного шва та зони термічного впливу і досягти необхідних механічних властивостей, а також вплив параметрів режиму зварювання на геометричні розміри шва, встановлено, що при збільшені швидкості зварювання зменшується глибина провару та ширина шва, а збільшується величина підсилення. Зміна довжини плазмової дуги не призводить до порушення стабільності формування зварного шва. Запропоновані інженерно-технологічні рішення при впровадженні у виробництво дозволять досягнути значних економічних показників. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні тонколистових конструкцій.
This thesis presents results of improving technology and equipment for the manufacture of electric motor stator core and study the properties of welded joints. Literary review of the production of thin-sheet metal constructions, core constructions analysis, characteristics of the material of product and its weld ability has been determined. Grounded welding method. The rational welding equipment offered and the appropriate technological equipment developed, which will allow improving the technical and economic indicators of production and quality of welded products. Analytical search of the temperature influence of plasma welding process of the stator core have been carried out, which allowed optimizing the parameters of the welding mode for obtaining predicted structures of weld and the zone of thermal influence and to reach the necessary mechanical properties, and influence of welding parameters on weld geometry dimensions. It were established that at an increasing speed of welding, the depth of the drain and the width of the seam decreasing, and increasing the strengthening magnitude. The change in the length of the plasma arc does not lead to a breach of the stability of the weld formation. Proposed engineering and technological solutions in the implementation at production get possibility to reach significant economic indicators. The results of the work can be implement in the manufacture of thin sheet metal constructions.
Зміст: Вступ, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обгрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24062
Власник авторського права: Таращук Петро Іванович
Перелік літератури: Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко–К.: Основа, 2010–240 с.
Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
Костін О.М. Зварювальні матеріали [Текст]: навчальний посібник. / О.М. Костін О.М. – Миколаїв: НУК, 2004. – 225 с.
Александров О.Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк, Капустян О.Є. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 224 с.
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора