Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24058

Назва: Вдосконалення технології виготовлення рами адаптера мотоблока та дослідження властивостей зварних з’єднань
Інші назви: Improvement of the technology of manufacturing of the motor adapter frame and investigation of the properties of welded joints
Автори: Соловій, Василь Володимирович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Соловій В.В. Вдосконалення технології виготовлення рами адаптера мотоблока та дослідження властивостей зварних з’єднань : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ В.В. Соловій. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description: Soloviy V.V. Improvement of the technology of manufacturing of the motor adapter frame and investigation of the properties of welded joints: abstract the thesis for Master's Degree in specialism 131 Applied Mechanics / V.V. Soloviy – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2018. - 7 s.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Пулька, Чеслав Вікторович
Члени комітету: Попович, Павло Васильович
УДК: 621.791.92
Теми: зварювання плавким електродом
melting electrod welding
зварювання в середовищі захисних газів
gas-shield welding
структура металу
metal structure
зона термічного впливу
thermal effect zone
температурне поле
temperature field
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології виготовлення рами адаптера мотоблока та дослідження властивостей зварних з’єднань. Проведений літературний огляд отримання рамних конструкцій, що працюють під динамічним навантаженням, здійснено аналіз конструкції виробу, характеристики матеріалу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Проведено аналітичні дослідження та запропоновано рекомендації щодо застосування способу зварювання в середовищі захисних газів рамних конструкцій та досліджено вплив термодеформаційного циклу зварювання на структуру і властивості зварного з'єднання, що дало змогу оптимізувати параметри режиму зварювання, що в свою чергу дозволило підвищити якість зварних з’єднань, а відповідно і ресурс роботи всієї конструкції. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні рамних конструкцій. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та ефективність виробництва
The thesis is devoted to the improvement of the technology of manufacturing the motor block adapter frame and the study of the properties of welded joints. The references review of the frame structures working under dynamic load has been carried out; the analysis of the product design, the characteristics of the material, and its weld ability have been determined. The method of welding is interpreted. The efficient welding equipment is proposed and the corresponding technological equipment is developed, which will make possible to improve the technical and economic parameters of the production and the quality of the welded structure. The analytical investigations were carried out and recommendations on application of the method of welding in the environment of protective gases of frame structures were proposed and the influence of the thermo-formation cycle of welding on the structure and properties of the welded joint was investigated, which made it possible to optimize the parameters of the welding mode, which in its turn improved the quality of the welded joints , and, consequently, the lifetime of the entire design. The results of the work can be implemented in the manufacture of frame structures. The introduction of the proposed technology in production will contribute to the significant economic growth and production efficiency.
Зміст: Вступ, аналітична частина, науково-дослідна частина, технологічна частина, конструкторська частина, обгрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24058
Власник авторського права: Соловій Василь Володимирович
Перелік літератури: Марочник сталей и сплавов / Под ред. В.Г.Сорокина. –М.: Машиностроение, 1989. – 640 с.
Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. – Л.: Машиностроение, 1987. – 461 с.
Теория сварочных процессов / Под ред. В.В. Фролова. – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А. и Демянчевич В.П. Технология и обо-рудование сварки плавлением. – М.: Машиностроение, 1977. – 432 с.
Теория сварочных процессов [Текст]/ Под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.
Щокін В.А. Технологічні основи зварювання плавленням: навчальний посібник / В.А. Щокін.- Ростов н / Д.: Фенікс, 2009. - 345 с.
Виноградов В.С. Устаткування й технологія дугового автоматичного й механізованого зварювання [Текст]/В.С. Виноградов. – К., 2006. – 350 с.
Костін О.М. Зварювальні матеріали [Текст]: навч. посібник / О.М. Костін – Миколаїв: НУК, 2004. –225 с.
Колчака Л.А. Зварювальне виробництво / Л.А. Колчака. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2002. - 512 с.
Кривов Г.О Виробництво зварних конструкцій [Текст]: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О.Кривов, К.О Зворикін,-К.:КВІЦ,2012.-896с.
Лукьянов В.Ф. Изготовление сварных конструкций в заводских условиях [Текст]/ В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, Ю.Г. Людомирский. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2009. – 315 с.
Богуцький О.А. Зварювальне обладнання [Текст]: довідниковий посібник / О.А. Богуцький .– Краматорськ : ДДМА, 2009. – 71c.
Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений [Текст] / В.В. Овчинников. – М: Академия, 2015. – 224 с.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному вироб-ництві: - К.: Арістей, 2005. -268 с
Левченко, О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві: навчальний посібник для студентів зварювальних спеціальностей [Текст] / О. Г. Левченко – К.: Основа, 2010. – 240 с.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора