Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24055

Назва: Ефективність front end фреймворків для панелі керування інформаційними процесами в комп’ютерних системах
Інші назви: Front end frameworks efficiency for the information processes control panel in computer systems
Автори: Фіялковський, Микола Ярославович
Fiyalkovskyy, Mykola
Бібліографічний опис: Фіялковський М.Я. Ефективність front end фреймворків для панелі керування інформаційними процесами в комп’ютерних системах : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія / М.Я. Фіялковський: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 7с.
Bibliographic description: Fiyalkovskyy M. Front end frameworks efficiency for the information processes control panel in computer systems: abstract of master’s thesis on speciality 123 – Computer Engineering / M. Fiyalkovskyy; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2018 – 7p
Дата публікації: 15-лют-2018
Дата подання: 15-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Лещишин, Юрій Зіновійович
Leschyshyn, Yuriy
УДК: 004.738.52
Теми: front end
фреймворк
веб-додаток
веб сайт
патерн
шаблон
клієнтський інтерфейс
mvc
алгоритм
архітектура
spa
framework
web-document
web site
patern
template
client interface
algorithm
architecture
Кількість сторінок: 7
Короткий огляд (реферат): Дипломну роботу магістра стосується визначенню ефективності роботи веб-додатків в залежності від використаних фреймворків Проаналізовано основні параметри фреймворків які впливають на ефективність роботи веб-додатків. Зокрема кількість рівнів абстракції та класів об’єктів які містять базовий функціонал. А також методи управління залежностями які визначають взаємозв’язки виконуваних функцій від під’єднаних зовнішніх функцій, модулів або бібліотек, які безпосередньо їх виконують. Було проведено аналіз структури декількох популярних фреймворків та вибрано ряд критеріїв, за допомогою яких зроблено дослідження та вибрано ефективніше рішення для розробки панелі керування інформаційними процесами. При дослідженні документації було проаналізовано архітектуру вибраного фреймворку, його функціональність та підтримку, що уможливило розробку панелі керування інформаційними процесами. Розглянуто та описано основні вимоги до організації робочого місця під час проведення дослідження, проаналізовано основні етапи оцінки стійкості системи управління підприємством. У результаті проведених досліджень розроблено панель керування інформаційними процесами в комп’ютерних системах.
Master thesis is devoted to determining the effectiveness of web applications depending on the frameworks used. The main parameters of the frameworks that influence the performance of web applications are analyzed. In particular, the number of levels of abstraction and classes of objects that contain the basic functionality. As well as the methods of managing dependencies that determine the interconnections of executable functions from connected external functions, modules or libraries that directly execute them. An analysis of the structure of several popular frameworks was conducted, and a number of criteria were selected for which research was made and a more effective solution for the development of the information management panel was selected. The main requirements for the organization of the work place during the research are described and described, and the main stages of assessment of the stability of the enterprise management system are analyzed. In the study of documentation, the architecture of the selected framework, its functionality and support was analyzed, which made it possible to develop the information management control panel. As a result of the research conducted a control panel of information processes in computer systems.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24055
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:123 — комп’ютерна інженеріяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора