Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23973
Title: Дослідження процесу кінематичного подрібнення зливної стружки на токарному верстаті з використанням багаторізцевого оснащення
Other Titles: Study of kinematic milling of flow chips on a lathe using multi cutters equipment
Authors: Ремизович, Олександр Сергійович
Remuzovuch, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Ремизович О.С. Дослідження процесу кінематичного подрібнення зливної стружки на токарному верстаті з використанням багаторізцевого оснащення : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ О.С.Ремизович. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Issue Date: 22-Feb-2018
Submitted date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Луців, Ігор Володимирович
Committee members: Паливода, Юрій Євгенович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
подрібнення стружки
дволезове точіння
зливна стружка
chip cutting
double edge turning
continuous chip
Abstract: У дипломній роботі проаналізовано результати теоретичних і експериментальних досліджень процесу обробки тіл обертання декількома лезами. Проведено синтез нових схем та конструкцій інструментів адаптивного типу для обробки тіл обертання з подрібненням стружки декількома лезами. Розроблено математичну модель та досліджено динамічні процеси під час обробки тіл обертання двома лезами. Запропоновано нову методику та розроблено конструкцію багатолезового пристрою для подрібнення зливної стружки з електромеханічним зв’язком Проаналізовано стружкоутворення при різних режимах для різних матеріалів обробки. Визначено залежність геометрії елементів стружки від режимів подрібнення й коефіцієнта усадки різних матеріалів.
In the thesis work analyzes the results of theoretical and experimental studies of the process of processing the bodies of rotation with several blades. The a synthesis of new schemes and constructions of adaptive type tools for processing the bodies of rotation for with chip cutting several blades is conducted. A mathematical model was developed and dynamic processes were studied during processing of two-blade rotational bodies. A new technique was proposed and a design of a multi-faceted device for grinding chipboards with electromechanical bonding was carried out. Chip formation in different modes for different processing materials is analyzed. The dependence of the geometry of the chip elements on the modes of shredding and the coefficient of shrinkage of different materials is determined.
Description: Ремизович О.С.; " Дослідження процесу кінематичного подрібнення зливної стружки на токарному верстаті з використанням багаторізцевого оснащення ". 133 – Галузеве машинобудування; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; м. Тернопіль, 2018 р.
Remuzovuch O.S.; " Study of kinematic milling of flow chips on a lathe using multi cutters equipment " 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Content: Вступ; Аналіз завдання; Технологічний розділ; Спеціальний розділ; Науково-дослідна частина; обґрунтування економічної ефективності прийнятих рішень; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23973
Copyright owner: Ремизович О.С., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Ремизович О.С. Вібраційні навантаження при обробці електромагнітними багаторізцевими головками / Луців І.В., Стахурський О.О., Ремизович О.С. «Вібрації в техніці та технологіях» XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р. : збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2017 – с.35-36. 2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 3. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 4. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72. 5. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59 6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с. 7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с. 8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с. 9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с. 10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67 11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43 12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с. 13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ Ремизович.pdf205,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools