Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23971
Title: Дослідження характеристик регулювання адаптивного типу в системі приводу подач токарного верстату для розрізання заготовок
Other Titles: Study of characteristics of adaptive-type regulation in the system feed drive of a lathe for work pieces cutting
Authors: Цюра, Олександр Олександрович
Tsiura, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Цюра О.О. Дослідження характеристик регулювання адаптивного типу в системі приводу подач токарного верстату для розрізання заготовок : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ О.О.Цюра — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 138 с.
Issue Date: 22-Feb-2018
Submitted date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Луців, Ігор Володимирович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
верстат
жорсткість
привід подач
адаптивний тип
machine tool
rigidity
feed drive
adaptive type
Abstract: У дипломній роботі встановлено, що за рахунок регулювання адаптивного типу в системі приводу подач токарного верстату для розрізання заготовок можливо досягнути збільшення динамічної стійкості при різанні, а також забезпечити оптимальний з погляду продуктивності режим різання. Запропоновано метод підвищення динамічних характеристик приводу подач токарного верстату для розрізання заготовок. Даний метод заснований на розробці нової конструкції приводів подач із забезпеченням регулювання адаптивного типу. На основах даних, отриманих при розрахунках, можна зробити висновок про кількісний вплив відповідних елементів, на динамічні характеристики системи й намітити напрямок конструктивного впливу на привід з метою зміни його динамічних характеристик.
In the thesis it is established that by adjusting the adaptive type in the drive system of the feeder of the lathe for cutting the billets it is possible to achieve an increase in the dynamic stability during cutting, and also to provide the optimal in terms of performance cutting mode. The method of increasing the dynamic characteristics of the drive of the feeder of the lathe for cutting the billets is proposed. This method is based on the development of a new design of drive drives with the provision of adaptive type control. On the basis of the data obtained during the calculations, one can conclude that the quantitative effect of the elements in question, the dynamic characteristics of the system and determine the direction of constructive influence on the drive in order to change its dynamic characteristics.
Description: Цюра О.О.; "Дослідження характеристик регулювання адаптивного типу в системі приводу подач токарного верстату для розрізання заготовок". 133 – Галузеве машинобудування; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; м. Тернопіль, 2018 р.
Tsiura O.O.; " Study of characteristics of adaptive-type regulation in the system feed drive of a lathe for work pieces cutting " 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Content: Вступ; Аналіз завдання, Конструкторська частина,Проектування конструкції верстатного обладнання, Спеціальний (науково – дослідний) розділ, Обґрунтування економічної ефективності прийнятих рішень; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23971
Copyright owner: Цюра О.О., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Цюра О.О. Використання самоналагоджувального варіатора у керуванні процесом токарної обробки з адаптацією / І. В. Луців, І. Д. Дубецький, О.О.Цюра // Матеріали VІ Міжнародної науково - технічної конференції молодих учених та студентів / В 3 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 16-17 листопада 2017 р.), 2017.- Т.1. с. 135. 2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 3. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59 4. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 5. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72. 6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с. 7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с. 8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с. 9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с. 10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67 11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43 12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с. 13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ Цюра-1.pdf231,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools