Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23970
Title: Дослідження електромеханічного пристрою затиску інструмента вертикально-фрезерного верстату
Other Titles: Study of tool gripping electromechanical unit of vertical milling machines
Authors: Бега, Тарас Андрійович
Beha, Taras
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Бега Т.А. Дослідження електромеханічного пристрою затиску інструмента вертикально-фрезерного верстату : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Т.А. Бега. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 175 с.
Issue Date: 22-Feb-2018
Submitted date: 19-Feb-2018
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Крупа, Володимир Васильович
Committee members: Дичковський, Михайло Григорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
шпиндельний вузол
електромеханічний пристрій
затягування
цанга
передача гвинт-гайка
сила затягування
spindle unit
electromechanical device
tightening
collet
screw-and-nut
tightening force
Abstract: У дипломній роботі вирішені питання кінематичного та силового розрахунку модернізованого приводу головного руху вертикально-фрезерного верстату. Проведено дослідження видів з'єднань шпиндель - інструментальна оправка шпиндельного вузла, здійснено пошук пристроїв для механізованого затиску інструменту конічним хвостовиком вертикально-фрезерних верстатів, здійснено аналіз існуючих конструкцій шпиндельних вузлів з електромеханічними приводами затиску інструменту, описано принципи дії існуючих електромеханічних затискних пристроїв. Розроблено структурну схему цангового ЗМ з самогальмуванням та електромеханічним приводом затиску. Здійснено теоретичні дослідження силових, характеристик шпиндельного вузла з електромеханічним затиском зокрема на основі розроблених розрахункової схеми, схем силового потоку, структурної схеми визначено коефіцієнт підсилення затискного механізму. На основі аналізу потоку енергії системи запропоновано залежність для визначення коефіцієнта корисної дії механізму. Запропоновано конструкцію шпиндельного вузла з електромеханічним пристроєм затиску.
The problems of kinematic and power calculation for improved main motion drive of the vertical milling machine tool are solved in this graduation thesis. The investigations of the joints of spindle-tool holder-type and the research of the devices for mechanical tool clamp by taper shank of the vertical milling machine tool are carried out. The available spindle unit designs with the electromechanical drive o tool holder are analyzed, the principles of operation of the available electromechanical tool holder devices are described. The schematic structure of the collet clamping mechanism with self-stopping and electromechanical clamping drive is developed. The theoretical investigations of power characteristic of the spindle unit with electromechanical clamp are carried out. The gain factor of the clamping mechanism is determined particularly on the basis of the developed design model, power flow schemes, structural arrangement. The dependence for determination of the mechanism efficiency is offered on the basis of the system energy flow analysis. The spindle unit structure with electromechanical clamping device is suggested.
Description: Бега Т.А. Дослідження електромеханічного пристрою затиску інструмента вертикально-фрезерного верстату. 133 – Галузеве машинобудування; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; м. Тернопіль, 2018р.
Beha T.A. Study of tool gripping electromechanical unit of vertical milling machines.
Content: Вступ, Аналітичний розділ, Аналіз формоутворення та компонувальної схеми верстата, Кінематичний розділ, Конструкторський розділ, Науково-дослідний розділ, Обгрунтування економічної ефективності, Спеціальний розділ, Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23970
Copyright owner: Бега Т.А., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Крупа В. В. Дослідження електромеханічного механізму затиску інструменту вертикально-фрезерного верстата / В. В. Крупа, Т. А. Бега // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 122. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
2. Молодцов В.В. Методы проектирования высокоэффективных металлообрабатывающих станков как мехатронных систем. –Дис.... докт. техн. наук. –М.: МГТУ ім. Баумана, 2016. – 390 с.
3. Недобой В. А. Затискні механізми високошвидкісних шпиндельних вузлів на модульному принципі для фрезерних верстатів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти / В. А. Недобой — Тернопіль, 2016. — 23 с.
4. Вейц В.Л. Электромеханические зажимные устройства станков и станочных приспособлений/В.Л. Вейц, Л.И. Фридман. - Л.: Машиностроение, 1973. - 264с.
5. Кузнєцов Ю. М. Аналіз процесу затиску-розтиску тіл обертання в затискному механізмі з електромеханічним приводом / Ю. М. Кузнєцов, Б. І. Придальний // Вісник ХНТУ. – 2015. – №4(55). – С. 48–56.
6. Агрегатно-модульне технологічне обладнання: / Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Кириченко А.М. та ін. / Під ред. Ю.М. Кузнєцова. Навч. посібник для ВНЗ у 3-х част. – Кіровоград, 2003. – Частина IIІ. Агрегатно-модульне технологічне обладнання нового покоління, його оснащення та інструментальне забезпечення. – 507 с.
7. Волошин В.Н. Синтез затискних патронів з позиційними багатопрофільними затискними елементами для токарних верстатів. –Дис.... канд. техн. наук. –К.: НТУУ «КПІ», 2003. – 234 с.
8. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием. В 2-х ч. /Под общ.ред. Кузнецова Ю.Н., ч. I. Основные сведения и принципы создания зажимных механизмов / Ю.Н. Кузнецов, В.Н. Волошин, П.М. Неделчева, Ф. В. Эль-Дахаби. – Киев: ООО "ЗМОК" – ООО "ГНОЗИС", 2009. – 270 с.
9. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием. В 2-х ч. /Под общ.ред. Кузнецова Ю.Н., ч. II. Конструкции, расчёты и исследования зажимных механизмов / Ю.Н. Кузнецов, В.Н. Волошин, П.М. Неделчева, Ф.В. Эль-Дахаби. – Киев: ООО "ЗМОК" - ООО "ГНОЗИС", 2010. – 466 с.
10. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. / Под ред. Ю.Н. Кузнецова. / Ю. Н.Кузнецов, В.Н. Волошин, П.М. Неделчева, Ф.В. Эль-Дахаби. – Габрово: “Васил Априлов”, 2010. – 724 с.
11. Кузнецов Ю.М. Технологічне оснащення високоефективної обробки на токарних верстатах: Монографія / Ю.М. Кузнецов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин. К.:-Тернопіль: Терно-граф. 2011. – 292 с.
12. Кузнецов Ю.М. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки / Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив, А.В. Шевченко, В.Н. Волошин. :ТНТ, 2014. – 480 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Beha.pdfАвтореферат443,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools