Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23961
Title: Комп’ютерне дослідження динамічних характеристик елементів приводу головного руху радіально-свердлильного верстату
Other Titles: Computer-aided research of dynamic characteristics of main motion drive elements of radial-drilling machine
Authors: Потічко, Анатолій Сергійович
Potichko, Anatoliy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Потічко А.С., Комп’ютерне дослідження динамічних характеристик елементів приводу головного руху радіально-свердлильного верстату : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ А.С.Потічко . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 9 с.
Bibliographic description (International): Potichko A.S.; "Computer-aided research of dynamic characteristics of main motion drive elements of radial-drilling machine". 133 - industrial engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 22-Feb-2018
Submitted date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопіль
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Шанайда
Committee members: Паливода, Юрій Євгенович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
динамічні характеристики
привід головного руху
шпиндель
dynamic characteristic
main motion drive
spindle
Abstract: У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом технологічного процесу механічної обробки деталі, дослідженням комплексу формотворних рухів та розробкою компонувальних схем верстата для їх повного або часткового забезпечення. Реалізовано проектний розрахунок та розробку окремих вузлів верстата. Запропоновано модернізувати коробку швидкостей радіально-свердлильного верстата шляхом видалення перших трьох валів для регулювання швидкостей і заміни асинхронного двигуна на високомоментний двигун постійного струму. У процесі комп'ютерного моделювання нами також враховано, що зменшення кількості кінематичних пар, які одночасно беруть участь у передачі крутного моменту спрятиме зменшенню вібрацій на траверсі через усунення джерела вимушених коливань. За результатами проведених комп'ютерних досліджень засобами 3D моделювання та аналітичних розрахунків підтверджено доцільність вкорочення кінематичного ланцюга приводу головного руху, що також приведе до зменшення моменту інерції приводу головного руху для таких типів верстатів в цілому.
Thesis includes issues related to the analysis of the process of machining parts, research complex movements shaping and developing the machine layout schemes for their full or partial support. Implemented project calculation and design of individual units of the machine. It is proposed to upgrade the gear box speed of the radial-drilling machine by removing the first three shafts for speed control and replacing the asynchronous motor with a high-speed DC motor. In the process of computer modeling, we also take into account that reducing the number of kinematic pairs that simultaneously participate in the transmission of torque will constrain the reduction of vibrations on the traverse through the removal of the source of forced oscillations. According to the results of computer research conducted by means of 3D modeling and analytical calculations, the expediency of shortening the kinematic chain of the main motion drive has been confirmed, which will also lead to a decrease in the moment of inertia of the main drive for such types of machine tools in general.
Description: Потічко А.С.; "Комп'ютерне дослідження динамічних характеристик елементів приводу головного руху радіально-свердлильного верстату". 133 – Галузеве машинобудування; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; м. Тернопіль, 2018 р.
Potichko A.S.; "Computer-aided research of dynamic characteristics of main motion drive elements of radial-drilling machine". 133 - industrial engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Content: Вступ; Аналітичний розділ; Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компонувальної схеми; Вибір та обґрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання; Технологічний розрахунок; Проектування конструкції верстатного обладнання; Науково-дослiдний роздiл; Спеціальний розділ, обґрунтування економічної ефективності прийнятих рішень; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23961
Copyright owner: Потічко А.С., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Шанайда В.В. Комп'ютерне дослідження динамічних характеристик елементів приводу головного руху радіально-свердлильного верстата /Шанайда В.В., Потічко А.С. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 226 с. −С. 178.
2. СКЛЯРОВ, Р., ШАНАЙДА, В. Використання багатофункціонального пакету MathCad при прогнозуванні параметрів металорізальних верстатів. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2012, С. 69.
3. Шанайда В. Дослідження перехідних процесів електропривода металорізального верстата з використанням інформаційних технологій / Скляров Р., Шанайда В., Савчук М. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 1. — С.117-125.
4. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
5. Чуприна В.М. Динамічні розрахунки верстатів та їх вузлів за методом кінцевих елементів у САПР/ Чуприна В.М. Вісник чернігівського державного технологічного університету. № 2 (65), 2013. с. 81-91.
6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с.
7. Кривий П.Д. Трудомісткість конструювання та виготовлення металорізальних і деревообробних верстатів: Навчальний посібник/ Кривий П.Д., Шарик М.В., Сотник І.П. – Тернопіль: ТДТУ, 2005. – 128 с.
8. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с.
9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ РОБОТИ-Потічко.pdfАвтореферат243,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools