Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23959
Title: Дослідження динамічних характеристик процесу взаємодії корпуса шпиндельної бабки зі станиною токарного верстату на основі 3D моделей
Other Titles: Study of dynamic characteristics of spindle head body and lathe bed interaction based on 3D models.
Authors: Демків, Тарас Михайлович
Demkiv, Taras
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Демків Т.М. Дослідження динамічних характеристик процесу взаємодії корпуса шпиндельної бабки зі станиною токарного верстату на основі 3D моделей: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Т.М.Демків — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 205 с.
Issue Date: 22-Feb-2018
Submitted date: 20-Feb-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Скляров, Руслан Анатолійович
Committee members: Паливода, Юрій Євгенович
UDC: 621.9.06
Keywords: 133
галузеве машинобудування
токарний верстат з ЧПК
токарний верстат з ЧПК
CNC lathe
stress-strain state
Abstract: В дипломній роботі магістра розглянуто питання особливостей розрахунку деформацій корпусних деталей металорізальних верстатів. Вирішені питання, які пов'язані з аналізом технологічного процесу механічної обробки деталі «Вал 6724576», дослідженням комплексу формотворних рухів та розробкою компонувальних схем верстата для їх повного або часткового забезпечення. Реалізовано проектний розрахунок та розробку окремих вузлів верстата. Здійснено розрахунок напружено-деформованого стану корпуса шпиндельної бабки. Визначені зміщення точок в області опорних отворів під підшипники. В результаті моделювання отримані карти результатів напружень, переміщень, головних напружень та деформацій в корпусі шпиндельного вузла токарного верстату. Здійснено техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень. Вирішені питання охорони праці та екології навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності людини.
In the dissertation work of the master the questions of peculiarities of calculation of deformations of body parts of metal-cutting machine tools are considered. The issues related to the analysis of the technological process of mechanical processing of the detail "Shaft 6724576", the study of the complex forming forces and the development of the layout diagrams of the machine for their full or partial provision are solved. Project design and development of individual machine parts is implemented. The calculation of the stress-strain state of the body of the spindle shaft is calculated. Deflections of points in the field of bearing openings under the bearings are determined. As a result of simulation, maps of the results of stresses, displacements, main stresses and deformations in the body of the spindle knot of the lathe are obtained. Done technical and economic feasibility of technical solutions. Thesis work includes issues related to the industrial safety, human ecology and the safety of human life.
Description: Демків Т.М. «Дослідження динамічних характеристик процесу взаємодії корпуса шпиндельної бабки зі станиною токарного верстату на основі 3D моделей». Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; м. Тернопіль, 2018 р.
Demkiv T.M. "Study of dynamic characteristics of spindle head body and lathe bed interaction based on 3D models". Thesis work for obtaining the educational qualification of Master degree of specialty 133 ; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Content: Вступ; Аналітичний розділ; Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компонувальної схеми; Вибір та обґрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. технологічний розрахунок; Проектування конструкції верстатного обладнання; Науково-дослiдний розділ; Спеціальна частина; Обґрунтування економічної ефективності; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23959
Copyright owner: Демків Т.М., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Демків Т. М. Фактори які визначають точність багатоцільових верстатів // Матеріали ІX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016.- Т. 1. - 245 с., - С. 154.
2. Демків Т.М. Скляров Р.А. Аналіз методів розрахунків корпусних деталей металорізальних верстатів // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів [том 1, 2 ,3], (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 226 с.(том 1)., С. 88- 89.
3. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики) / Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с.
4. Кривий П.Д. Трудомісткість конструювання та виготовлення металорізальних і деревообробних верстатів: Навчальний посібник/ Кривий П.Д., Шарик М.В., Сотник І.П. – Тернопіль: ТДТУ, 2005. – 128 с.
5. Молчанов И.Н., Николенко Л.Д. Основы метода конечных элементов. – Киев: Наукова думка, 1989. – 269 с.
6. Кириллов Ю.В., Еремин Н.В. Исследование несущей системы станка методом конечных элементов // СТИН. – 2002. – №8. – С.19–21.
7. Скляров Р.А. Прогнозування розвитку технічних систем. / Кузнєцов Ю.М., Скляров Р.А. - К.: ТОВ «ЗМОК» – ПП «ГНОЗИС», 2004. - 323 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_demkiv (1).pdf256,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools