Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23717
Назва: Теоретичні засади формування соціальних груп та поведінки їх учасників (TBFSGBP)
Інші назви: Teoretychni zasady formuvannia sotsialnykh hrup ta povedinky yikh uchasnykiv (TBFSGBP)
Theoretical basis of the formation of social groups and the behavior of their participants (TBFSGBP)
Теоретические основы формирования социальных групп и поведения их участников (TBFSGBP)
Автори: Савін, Станіслав
Приналежність: Херсонський національний технічний університет Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна e-mail: imennostasik@list.ru к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Бібліографічний опис: Савин С. Теоретичні засади формування соціальних груп та поведінки їх учасників (TBFSGBP) [Електронний ресурс] / Станіслав Савин // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 147-153.
Bibliographic description: Savin, S. (2016). Teoretychni zasady formuvannia sotsialnykh hrup ta povedinky yikh uchasnykiv (TBFSGBP) [Theoretical basis of the formation of social groups and the behavior of their participants (TBFSGBP)]. Socio- Economic Problems and the State. 15 (2), 147-153.
Конференція/захід: 153
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 2 (15)
Дата публікації: 31-жов-2016
Дата подання: вер-2016
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 334.01
JEL: A13
D21
Теми: цілісність
трудова поведінка.
трудовий колектив
соціальна система
соціальна група
соціальний обмін
винагорода
вигода
цінність
соціальні зв’язки
целостность
трудовое поведение.
социальная система
социальные связи
социальная группа
трудовой коллектив
социальный обмен
вознаграждение
ценность
выгода
integrity
social relations
social system
labor behavior
labor collective
social group
social exchange
remuneration
value
benefit
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 147-153
Початкова сторінка: 147
Короткий огляд (реферат): У статті представлено авторське бачення мотиваційної основи формування соціальних груп, якими є трудові колективи. Необхідність визначення мотиваційної основи обумовлена пошуком першопричин забезпечення цілісності соціальної системи, її стійкого функціонування та можливості застосування функцій управління. На відміну від традиційних підходів, пов’язаних із наявністю єдиної мети всіх членів соціальної групи, автор пропонує основним принципом, що забезпечує цілісність соціальних груп, розглядати соціальний обмін. Критично проаналізовано теоретичні думки науковців, які формували концепцію соціального обміну, та обґрунтовано, що ключовою категорією в теорії соціального обміну на відміну категорії «винагорода» повинна бути категорія «вигода», яка має більш конкретну особисту спрямованість. Це дозволить підвищити ефективність управління формуванням соціальних груп та поведінкою їх учасників за рахунок застосування більш широкого спектру управлінських інструментів.
В статье представлено авторское видение мотивационной основы формирования социальных групп, которыми являются трудовые коллективы. Необходимость определения мотивационной основы обусловлена поиском первопричин обеспечения целостности социальной системы, ее устойчивого функционирования и возможности применения функций управления. В отличие от традиционных подходов, связанных с наличием единой цели у всех членов социальной группы, автор предлагает основным принципом, которая обеспечивает целостность социальных групп, рассматривать социальный обмен. Критически проанализированы теоретические мысли ученых, которые формировали концепцию социального обмена, и обосновано, что ключевой категорией в теории социального обмена, в отличие от категории «вознаграждение», должна быть категория «выгода», которая имеет более конкретную личностную направленность. Это позволит повысить эффективность управления формированием социальных групп и поведением их участников за счет применения более широкого спектра управленческих инструментов.
The article presents the author's vision of the motivational basis for the formation of social groups, which are labor collectives. The need to determine the motivational basis is due to the search for the root causes of ensuring the integrity of the social system, its stable functioning and the possibility of applying management functions. Unlike traditional approaches related to the existence of a single goal of all members of a social group, the author proposes a basic principle that ensures the integrity of social groups, to consider social exchange. The theoretical opinions of the scientists who formed the concept of social exchange have been critically analyzed, and it is substantiated that the category of "benefit", which has a more specific personal orientation, should be a key category in the theory of social exchange, in contrast to the category of remuneration. This will increase the effectiveness of managing the formation of social groups and the behavior of their participants through the use of a wider range of management tools.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23717
Власник авторського права: Соціально-економічні проблеми і держава
Перелік літератури: 1. Блау П. Исследование формальных организаций // Американская социология: перспективы, проблемы, методы. – М., 1972. С. 93–105.
2. Блау П. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская социологическая мысль: тексты / Под ред. В. И. Добренькова. – М., 1994. С. 8–29.
3. История социологии в Западной Европе и США / Отв. ред. Г. В. Осипов. – М., 1993. Гл. 12. С. 278–309.
4. История теоретической социологии. / Под ред. И. Ф. Девятко). – М., 1998. С. 39–51.
5. Колот А. Соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкості розвитку суспільства в умовах глобальних викликів // Україна: аспекти праці. – № 7. – 2009.
6. Колот А. Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів: тенденції, проблеми, можливості стійкого розвитку // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Соціально трудові відносини: теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 1.
7. Мескон М. Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Справа, 1992. - 702с.
8. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М., 1985. Гл. 12–14. С. 271–384.
9. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – М., 2002. С. 317–334.
10. Савін Г. Г. Методологія і практика формування соціально-економічної політики на підприємствах легкої промисловості: Монографія. – Херсон: Херсонський держ. техн. ун-т, 2004. – 300 с.
References: 1. Blau, P. (1972) Issledovanie formal'nyh organizacij [Investigation of formal organizations]. Moscow. American sociology: perspectives, problems, methods. pp.93–105.
2. Blau, P. & Dobren'kova, V. I. (1994) Razlichnye tochki zreniya na socialnuyu strukturu i ih obshchij znamenatel [Different points of view on the social structure and their common denominator]. Moscow. American sociological thought: texts. pp. 8–29.
3. Osipov, G. V. (1993) Istoriya sociologii v Zapadnoj Evrope i SSHA [The history of sociology in Western Europe and the United States]. Moscow. Gl. 12. pp. 278–309.
4. Devyatko, I. F. (1998) Istoriya teoreticheskoj sociologii. [History of Theoretical Sociology.]. Moscow. pp. 39–51.
5. Kolot, A. (2009) Socialna zgurtovanist yak doktryna zabezpechennya stijkosti rozvytku suspilstva v umovah globalnyh vyklykiv [Social cohesion as a doctrine of sustainability of the development of society in the context of global challenges]. Ukraine: aspects of labor Ukrayina: aspekty` praci, no. 7.
6. Kolot, A. (2010) Socialno-trudova sfera v umovah globalhnyh vyklykiv: tendenciyi, problemy, mozhlyvosti stijkogo rozvytku [Socio-labor sphere in the context of global challenges: trends, problems, sustainable development opportunities]. Kyiv. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky`: zb. nauk. pracz`. – Specz. vy`p.: Socialno trudovi vidnosyny: teoriya i praktyka. Vol. 1. KNEU.
7. Meskon, M. H., Albert, N. & Hedouri, F. (1992) Osnovy menedzhmenta. [Fundamentals of management]. Moscow. Sprava.
8. Terner, Dzh. (1985) Struktura sociologicheskoj teorii. [Structure of sociological theory]. Moscow. pp. 271–384.
9. Ritcer, Dzh. (2002) Sovremennye sociologicheskie teorii.[ Modern sociological theories] Moscow. pp. 317–334.
10. Savina, G. G. (2004) Metodologiya i praktyka formuvannya socialno-ekonomichnoyi polityky na pidpryyemstvah legkoyi promyslovosti: Monografiya. [Methodology and practice of formation of socio-economic policy at light industry enterprises: Monograph.]. Herson. Xersonskyj derzh. tehn. un-t.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16ssytjp_002.pdf724,35 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.