Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23678
Title: Обґрунтування параметрів робочих органів культиватора КПСП-4
Other Titles: Parameters substantiation of cultivator KPSP-4 tools
Authors: Пальцан, Павло Євгенович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Пальцан П.Є. Обґрунтування параметрів робочих органів культиватора КПСП-4 : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/П.Є. Пальцан . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 10 с.
Bibliographic description (International): Palzan P.E. «Parameters substantiation of cultivator KPSP-4 tools». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technica University. – Ternopil, 2018. — 10 p.
Issue Date: 19-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Хомик, Надія Ігорівна
Committee members: Тесля, Володимир Олегович
UDC: 631.3
Keywords: 133
галузеве машинобудування
комбінований агрегат
культиватор
котки-борони
грунт
напружено-деформівний стан
combined unit
cultivator
harrow rollers
soil
strained-deformed state
Number of pages: 10
Abstract: Робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – м. Тернопіль, 2018 р. У даній дипломній роботі запропоновано комбінований агрегат для передпосівного обробітку ґрунту на базі культиватора КПСП-4 з приєднаними до нього дисковими котками-боронами. Така конструкція забезпечує подрібнення крупних грудок ґрунту, розпушування, вирівнювання поверхні, збереження вологи та ущільнення посівного шару. Обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію культиватора КПСП-4; виконано кінематичні та енергетичні розрахунки культиватора; розрахунок робочих органів культиватора КПСП-4, механізму підіймання культиватора КПСП-4; розрахунок на міцність натискної пружини лап культиватора; розрахунок стояка культиваторної лапи та кріплення дискових котків-борін. У роботі відзначено перспективи та можливості застосування комбінованих агрегатів для обробітку ґрунту; проаналізовано стійкість руху робочих органів культиватора загалом та стійкість руху робочих органів культиватора у вертикальній площині; обґрунтовано параметри котків-борін культиватора КПСП-4; досліджено взаємодію плоского диску котка-борони культиватора КПСП-4 з ґрунтом. Комбінований агрегат на базі культиватора КПСП-4 дозволяє заощадити кілька проходів трактора, що зменшує час підготовки поля під сівбу, витрати пального та мастила, підвищити продуктивність праці, скоротити час на змінне технічне обслуговування та покращити процес розпушення ґрунту. У роботі створено кінцево-елементну модель диска котка-борони комбінованого агрегату та досліджено його напружено-деформівний стан. У магістерській роботі наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір та проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. Доцільність розробки конструкції комбінованого агрегату обґрунтована економічно. Розглянуто питання організації робіт з охорони праці і безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Запропоновано заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю.
Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018. In this thesis the combined aggregate for pre-sowing tillage of soil on the basis of cultivator KPSP-4 with attached disk harrow-mines is proposed. Such a design provides shredding of large lumps of soil, loosening, leveling of the surface, preservation of moisture and compaction of the sowing layer. The changes made in the design of the cultivator KPSP-4 are substantiated; the kinematic and energy calculations of the cultivator are performed; calculation of working bodies of cultivator KPSP-4, the mechanism of lifting the cultivator KPSP-4; calculation of the strength compression spring legs cultivator; the calculation of the cultivator foot standing and the mounting of the disk rollers-borin. The paper noted the prospects and possibilities of using combined aggregates for soil cultivation; the stability of movement of the working bodies of the cultivator in general and stability of movement of the working bodies of the cultivator in the vertical plane are analyzed; the parameters of the KPSP-4 cultivator-harrow parameters are substantiated; the interaction of a flat disk of a roller-harrow of a cultivator KPSP-4 with soil was investigated. Combined aggregate on the basis of the KPSP-4 cultivator allows several tractor passes, which reduces the time of preparation of the field for sowing, fuel and lubrication costs, increase labor productivity, reduce the time for alternating maintenance and improve the soil loosening process. In the work established the finite element model of harrow rollers disc and investigated its stress-strain state. In the master work characteristics the object of production, analysis drawing details and specifications for production, analysis of technological details. The conclusions and main tasks of design, technology designed manufacturing process details made the choice and design of technological equipment for the manufacture of a given part. The feasibility of design the combined aggregate substantiated economically. The question of work on occupational health and safety in emergency situations. The measures reduce pollution of agricultural engineering enterprises profile.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 22 лютого 2018 р. об 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.
а) У Вступі відзначено, що для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур, необхідно своєчасно виконувати весняно-польові роботи з дотриманням агротермінів висівання насіння, щоб забезпечити достатньо вологи для його проростання, а також дотримуватися умов правильного догляду за посівами, своєчасного підживлення рослин, боротьби із бур’янами, шкідниками та хворобами. Разом з тим, необхідно звести до мінімуму кількість проходів агрегатів по полю, щоб запобігти руйнуванню структури ґрунту, тому перспективна сільськогосподарська техніка, особливо ґрунтообробна, – це комбіновані знаряддя, які поєднують кілька операцій за один прохід полем. На удосконалення комбінованого агрегату для передпосівного та післяпосівного обробітку ґрунту направлена дана дипломна робота. b) У першому розділі «АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ» на основі наукових праць різних авторів присвячених досліджуваній проблематиці проаналізовано причини зниження природної родючості чорноземів України, визначено концепцію розробки нових вітчизняних конкурентоздатних ґрунтообробних машин, наведено класифікацію та огляд конструкцій комбінованих ґрунтообробних знарядь, описано об’єкт розробки, обґрунтовано тему дипломної роботи. c) У другому розділі «ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТУ РОЗРОБКИ» обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію культиватора КПСП-4; проведено кінематичні та енергетичні розрахунки культиватора; розрахунок робочих органів культиватора КПСП-4, механізму підіймання культиватора КПСП-4; розрахунок на міцність натискної пружини лап культиватора; розрахунок стояка культиваторної лапи та кріплення дискових котків-борін. d) У третьому розділі «ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТУ РОЗРОБКИ» відзначено перспективи і можливості застосування комбінованих агрегатів; проаналізовано стійкість руху робочих органів культиватора загалом та стійкість руху робочих органів культиватора у вертикальній площині; обґрунтовано параметри котків-борін культиватора КПСП-4; досліджено взаємодію плоского диску котка-борони культиватора КПСП-4 з ґрунтом. e) У четвертому розділі «САПР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН» виконано дослідження можливостей методів та систем САПР сільськогосподарської техніки, розглянуто особливості використання систем автоматизованого проектування для вирішення конструкторських задач, а саме, розроблено модель об’єкту проектування – ротор комбінованого агрегата та досліджено його напружено-деформівний стан. f) У п’ятому розділі «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ» наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір та проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. g) У шостому розділі «Обґрунтування економічної ефективності» виконано розрахунок техніко-економічних показників культиватора КПСП-4 з удосконаленими робочими органами, та розрахунок економічного ефекту від його застосування. h) У сьомому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розроблено загальні вимоги охорони праці до причіпних сільськогосподарських машин, вимоги безпеки до удосконалюваного агрегату КПСП-4, порядок технічного обслуговування та зберігання культиватора КПСП-4; проаналізовано оцінку стійкості роботи підприємств агропромислового комплексу від впливу факторів ураження ядерного вибуху та відзначено основні заходи підвищення стійкості об’єктів агропромислового комплексу. i) У восьмому розділі «Екологія» відзначено актуальність охорони навколишнього середовища у сільському господарстві; описано можливі забруднення довкілля, що виникають на машинобудівному підприємстві при виготовленні ґрунтообробної техніки; розроблено заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю. У загальних висновках описано прийняті у роботі технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво. У додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, комплект технологічної документації по ГОСТ3.1404-86. У графічній частині наведено: складальні креслення культиватора КПСП-4 базової та удосконаленої моделей; складальні креслення рами культиватора і котків-борін дискових; робочі креслення деталей удосконаленого культиватора; комп’ютерну модель навантаженості деталі – диск котка-борони; складальні креслення спеціальних верстатних приспосіблень; інструментальну наладку на операції.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23678
Copyright owner: Пальцан П.Є.
References (Ukraine): 1. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 2. Войтюк В.С., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. 3. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.1 (частина1) Машини та знаряддя для обробітку грунту. – Харків: ОКО, 2001. – 444 с. 4. Консервирующая или минимальная обработка почвы. – [Монсато США], торг, фирма Монсато, 1990. – 78с. 5. Пальцан П.Є., Хомик Н.І. Переваги застосування комбінованого агрегата на базі культиватора КПСП-4 //Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 17–18 листопада 2017). – Тернопіль. – ТНТУ, 2017. – С.148–149. 6. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332с. 7. Сало В.М. Аналіз інтенсивності кришення ґрунту при основному безполицевому обробітку //Вісник Тернопільського державного технічного університету. Том 5. – Тернопіль, 2000. – С. 59–62. 8. Сало В.М. Експериментальна оцінка ефективності обробітку ґрунту комбінованими знаряддями при виконанні різних наборів робочих органів //Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Випуск 28. – Кіровоград, 1999. – С. 164–167. 9. Сисолін П.В., Сало В.М. Український комплекс нових ґрунтообробних машин для гнучких ґрунтозахисних технологій. – Кіровоград, 2007. – 58с. 10. Сисолін П.В., Сало В.М. Уніфіковані грунторозпушувачі для захисних систем землеробства //Техніка АПК. – 2000. – №2. – С.12–15. 11. Сільськогосподарські машин: теоретичні основи, конструкція, проектування. Кн.1: Машини для рільництва /П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 382 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1Palzan_avtoref.pdf407,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools