Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23638
Title: Обґрунтування параметрів центрального бруса рами самохідної коренезбиральної машини КС-6Б
Other Titles: Parameters substantiation of the root-harvester KS-6B “Ternopil” frame. 133 «Industrial Machinery Engineering
Authors: Прінь, Ілля Ярославович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Прінь І.Я. Обґрунтування параметрів центрального бруса рами самохідної коренезбиральної машини КС-6Б: автореферат дипломної роботи магістра; спеціальність133/ І.Я. Прінь – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 6 с.
Bibliographic description (International): Prin’ I.Y. «Parameters substantiation of the root-harvester KS-6B». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technica University. – Ternopil, 2018. – 6 p.
Issue Date: 18-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Сташків, Микола Ярославович
Committee members: Гагалюк, Андрій Валерійович
UDC: 631.3
Keywords: коренеплід
технологія
коренезбиральна машина
рама
брус
дослідження
133
beetroot
technology
beet-harvester
frame
beam
study
Number of pages: 6
Abstract: Прінь І.Я. Обґрунтування параметрів центрального бруса рами самохідної коренезбиральної машини КС-6Б. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі оптимізовано форму поперечного перетну центрального бруса рами коренезбиральної машини КС-6Б, що забезпечує покращення її напружено – деформованого стану.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 22 лютого 2018 р. об 1000 годині на засіданні екзаменаційної комісії No 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.У вступі зазначено, що однією із найважливіших проблем сучасного сільськогосподарського машинобудування є підвищення довговічності елементів машин, зниження їх металомісткості та встановлення оптимального запасу міцності. У розділі «Аналіз особливостей конструкції машини КС-6Б» проведено аналіз стану питання за літературними джерелами, обґрунтовано актуальність роботи, виконано постановку задачі на дипломну роботу магістра. У розділі «Обґрунтування геометричних параметрів центрального бруса основної рами коренезбиральної машини КС-6Б» обґрунтовано оптимальні геометричні параметри поперечного перетину центрального бруса; зроблено порівняльну оцінку внутрішніх силових факторів у поперечних перетинах центрального бруса з існуючою та оптимізованою формою. У розділі «Дослідження параметрів об’єкту розробки» проведено теоретичні дослідження оптимального перетину центрального бруса рами машини У розділі «САПР сільськогосподарських машин» виконано дослідження систем САПР та проведено аналіз напружено – деформованого стану центрального бруса пропонованого поперечного перетину у програмному комплексі «Ліра». У розділі «Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі» проведено аналіз креслення деталі «кронштейн» і технічних умов на її виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, спроектовано технологічний процес механічної обробки деталі. У розділі «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто: питання організації робіт з охорони праці та техніки безпеки; вимоги техніки безпеки при експлуатації машини КС-6Б; завдання безпеки життєдіяльності. У розділі «Екологія» розглянуто вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища; проведено аналіз забруднення довкілля, що виникають на підприємстві в результаті реалізації інженерних рішень дипломного проекту; запропоновано заходи із зменшення забруднення довкілля. У загальних висновках підсумовано результати проведених у роботі досліджень, які забезпечують виконання завдання на проектування; описано оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; подано технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; наведено техніко-економічні показники ефективності конструкторської розробки. В додатках до пояснювальної записки приведено комплект документації на технологічний процес механічної обробки деталі згідно ГОСТ 3.1404-86, подано відомості специфікацій. В графічній частині приведено креслення основної рами коренезбиральної машини КС-6Б з деталюванням, креслення обладнання для механічної обробки деталі та схеми технологічних наладок, результати теоретичних досліджень внутрішніх силових факторів та напружено – деформівного стану центральний брус коренезбиральної машини КС-6Б.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23638
Copyright owner: Прінь І.Я.
References (Ukraine): 1. Аванесов Ю.Б., Бессарабов В.И., Зуев Н.М. Уборка сахарной свеклы в сложных условиях. – М.: Колос, 1983. – 159с. 2. Автухов І. В., Гряник Г. М. Охорона праці в сільському господарстві. – К: Вища школа, 1970. – 216 с. 3. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1979. – 461 с. 4. Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций. – М.: Госстройиздат, 1962. – 472с. 5. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1983. – 288 с. 6. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / За ред. О.О. Проценка. – К.: Урожай, 1987. – 250 с. 7. Довідник з охорони праці в сільському господарстві / За ред. С.Д. Лахмана. – Київ: Урожай, 1990. – 396 с. 8. Машина корнеуборочная самоходная КС-6Б и ее модификация: Инструкция по эксплуатации.–Тернополь: Облполиграфиздат, 1988.–36с. 9. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 10. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 148 с. 11. Примак І.Д. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей / За ред. І.Д. Примака. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с. 12. Прінь І. Аналіз напружено–деформованого стану центральної балки рами коренезбиральної машини КС-6Б / І. Прінь, М. Я. Сташків // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – Том 1. – С. 35. 13. Резников Л.А., Ещенко В.Т., Дьяченко Г.Н. Основы проектирования и расчет сельскохозяйственных машин. – М.: Агропромиздат, 1991.–543 с. 14. Рибак Т., Підгурський М., Сташків М. Прогнозування довговічності несучих систем мобільних сільськогосподарських машин за результатами експлуатаційних випробувань // Motorization and power industry in agriculture (MOTROL). – Lublin, 2007. – V. 9A. – P.86-92. 15. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропівний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. – Т.1. Машини для рільництва. – К.: Урожай, 2001. – 384 с. 16. Современные методы повышения конструктивной надежности сельскохозяйственной техники / Т.И. Рыбак, В.В. Спиченков, М.В. Руденький и др. – К.: Техника, 1991. – 120 с. 17. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / Под ред. Анурьева В.И. – М.: Машиностроение, 1979. 18. Сташків М.Я., Підгурський М.І., Барановський М.І., Ковальчук Я.І. Дослідження динаміки навантаженості елементів тримких конструкцій коренезбиральної машини КС-6Б. // Підвищення надійності відновлюємих деталей машин. – ХДТУСГ – 2003. – Випуск 17. – С. 40 – 43.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Прінь.pdf290,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools