Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23632
Title: Обґрунтування параметрів робочих органів широкозахватного культиватора КП-8,5
Other Titles: Parameters substantiation of broadband cultivator working bodies
Authors: Косар, Ярослав Любомирович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Косар Я.Л. Обґрунтування параметрів робочих органів широкозахватного культиватора КП-8,5: автореферат дипломної роботи магістра; спеціальність133/ Я.Л. Косар . – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 6 с.
Bibliographic description (International): Kosar J. L. «Parameters substantiation of broadband cultivator working bodies». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technica University. – Ternopil, 2018.– 6 p.
Issue Date: 18-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Андрейків, Олександр Євгенович
Committee members: Скляров, Руслан Анатолійович
UDC: 631.3
Keywords: ґрунт
технологія
культиватор
конструкція
параметр
дослідження
обґрунтування
133
soil
technology
cultivator
construction
parameter
study
rationalization
Number of pages: 6
Abstract: Косар Я. Л. Обґрунтування параметрів робочих органів широкозахватного культиватора КП-8,5. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі запропоновано конструкцію комбінованого широкозахватного культиватора, що забезпечує підвищення якості та продуктивності технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 20 лютого 2018 р. об 1000 годині на засіданні екзаменаційної комісії No 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.У вступі проведено огляд способів підвищення родючості ґрунту шляхом його механічного обробітку, охарактеризовано завдання, які необхідно вирішити. У розділі «Аналіз технологій та машин для поверхневого обробітку ґрунту» проведено аналіз стану питання за літературними джерелами, обґрунтовано актуальність роботи, виконано постановку задачі на дипломну роботу магістра. У розділі «Розрахунок основних конструктивних параметрів широкозахватного культиватора» обґрунтовано основні конструктивні та технологічні параметри широкозахватного культиватора пропонованої конструкції. У розділі «Дослідження параметрів об’єкту розробки» проведено аналіз методів теоретичних та експериментальних досліджень, проведено дослідження ефектності застосування лапи з криволінійною формою леза. У розділі «САПР сільськогосподарських машин» виконано дослідження можливостей пакету Simulatoin програми SolidWorks, розроблено твердотільні моделі та проведено порівняльний аналіз напружено – деформованого стану лапи базової та пропонованої конструкції. У розділі «Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі» проведено аналіз креслення деталі «кришка» і технічних умов на її виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, спроектовано технологічний процес механічної обробки деталі. У розділі «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» Подано історію розвитку охорони праці, описано вимоги техніки безпеки при експлуатації ґрунтообробної техніки, розглянуто правові та нормативно – технічні основи забезпечення безпеки життєдіяльності людини. У розділі «Екологія» розглянуто екологічні проблеми використання ґрунтів в Україні, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації рішень дипломної роботи магістра, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля. У загальних висновках підсумовано результати проведених у роботі досліджень, які забезпечують виконання завдання на проектування; описано оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; подано технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; наведено техніко-економічні показники ефективності конструкторської розробки. В додатках до пояснювальної записки приведено комплект документації на технологічний процес механічної обробки деталі згідно ГОСТ 3.1404-86, подано відомості специфікацій. В графічній частині приведено креслення широкозахватного комбінованого культиватора пропонованої конструкції з деталюванням, креслення обладнання для механічної обробки деталі та схеми технологічних наладок, результати теоретичних та експериментальних досліджень робочих органів комбінованого культиватора.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23632
Copyright owner: Косар Я.Л.
References (Ukraine): 1. Автухов І. В., Гряник Г. М. Охорона праці в сільському господарстві. – К: Вища школа, 1970. – 216 с. 2. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1979. – 461 с. 3. Великанов К.М. Расчет экономической эффективности новой техники. – М.: Машиностроение, 1990. - 420с. 4. Войтюк Д.Г., Яцун С.С., Довжик М.Я. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку: Навчальний посібник / За ред. Д.Г.Войтюка. – Суми: Університетська книга, 2008. – 543 с. 5. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1983. – 288 с. 6. Довідник з охорони праці в сільському господарстві / За ред. С.Д. Лахмана. – Київ: Урожай, 1990. – 396 с. 7. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.1. Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. – Харків: Око, 2001. – 444 с. 8. Косар Я. Л. Моделювання напружено–деформованого стану стрілчатої лапи / Я.Л. Косар // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – Том 1. – С. 34. 9. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 10. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 148 с. 11. Основы САПР на базе программы SolidWorks: учеб. пособие в 2 ч. / Под ред. Н.Р. Шоля. – Ухта : УГТУ, 2013. − 419 с. 12. Примак І.Д. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей / За ред. І.Д. Примака. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с. 13. Резников Л.А., Ещенко В.Т., Дьяченко Г.Н. Основы проектирования и расчет сельскохозяйственных машин. – М.: Агропромиздат, 1991.–543 с. 14. Рослинництво: Підручник / О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко; За ред.. О.І. Зінченка. – К Аграрна освіта, 2001. – 591 с. 15. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Под ред. Г.Е. Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с. 16. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропівний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. – Т.1. Машини для рільництва. – К.: Урожай, 2001. – 384 с. 17. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / Под ред. Анурьева В.И. – М.: Машиностроение, 1979. 18. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. – К.: Урожай, 1997. – 335с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Косар.pdf291,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools