Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23630
Title: Обґрунтування параметрів ведучого моста комбайна коренезбирального КБМ-6
Other Titles: Parameters substantiation of the beet-harvester KBM-6 leading axle
Authors: Верес, Василь Васильович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Верес В.В. Обґрунтування параметрів ведучого моста комбайна коренезбирального КБМ-6: автореферат дипломної роботи магістра; спеціальність133/ В.В. Верес . – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 6 с.
Bibliographic description (International): Veres V.V.«Parameters substantiation of the beet-harvester KBM-6 leading axle». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technica University. – Ternopil, 2018. – 6 p.
Issue Date: 18-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Рибак, Тимофій Іванович
Committee members: Гагалюк, Андрій Валерійович
UDC: 631.3
Keywords: коренеплід
технологія
комбайн
ведучий міст
дослідження
beetroot
technology
133
harvester
leading axle
study
Number of pages: 6
Abstract: Верес В.В. Обґрунтування параметрів ведучого моста комбайна коренезбирального КБМ-6. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі запропоновано конструктивні рішення з удосконалення ведучого моста коренезбирального комбайна КБМ-6, що забезпечує зменшення затрат на його ремонт та технічне обслуговування.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 20 лютого 2018 р. об 1000 годині на засіданні екзаменаційної комісії No 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.У вступі описано проблему надійності роботи несучих та ходових систем бурякозбиральних комбайнів при сучасній тенденції створення високопродуктивних бункерних комбайнів для збирання коренеплодів цукрових буряків за один технологічний цикл. У розділі «Аналіз технологій та машин для збирання цукрового буряка» проведено аналіз стану питання за літературними джерелами, обґрунтовано актуальність роботи, виконано постановку задачі на дипломну роботу магістра. У розділі «Розрахунок ходової частини машини КБМ-6» обґрунтовано основні конструктивні параметри елементів ведучого моста коренезбирального комбайна КБМ-6. У розділі «Дослідження параметрів об’єкту розробки» проведено аналіз загальнонаукових методів досліджень та критерії оцінки надійності фрикційних гальм комбайна КБМ-6 та проведено аналітичне дослідження потужності їх роботи. У розділі «САПР сільськогосподарських машин» виконано дослідження можливостей пакету Simulatoin програми SolidWorks, розроблено твердотільну модель та проведено аналіз напружено – деформованого стану несучих конструкцій. У розділі «Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі» проведено аналіз креслення деталі «цапфа» і технічних умов на її виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, спроектовано технологічний процес механічної обробки деталі. У розділі «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто: правове і нормативне регулювання охорони праці в Україні, подано вимоги техніки безпеки при експлуатації бурякозбиральних комбайнів, розглянуто заходи запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в системі безпеки життєдіяльності. У розділі «Екологія» розглянуто актуальність охорони навколишнього середовища, досліджено забруднення довкілля, що виникають в результаті реалізації інженерних рішень дипломного проекту та заходи їх зменшення. У загальних висновках підсумовано результати досліджень, проведених у дипломній роботі. Зазначено, що запропоновані конструктивні заходи дозволять підвищити надійність кінцевої передачі ведучого моста комбайна КБМ-6 та зменшити затрати на його ремонт та технічне обслуговування; наведено техніко-економічні показники ефективності конструкторської розробки. В додатках до пояснювальної записки приведено комплект документації на технологічний процес механічної обробки деталі згідно ГОСТ 3.1404-86, подано відомості специфікацій. В графічній частині приведено загальний вигляд комбайна КБМ-6 та його ведучого моста, креслення кінцевої передачі базової та пропонованої конструкції з деталюванням, креслення обладнання для механічної обробки деталі та схеми технологічних наладок, результати теоретичних та експериментальних досліджень.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23630
Copyright owner: Верес В.В.
References (Ukraine): 1. Автухов І. В., Гряник Г. М. Охорона праці в сільському господарстві. – К: Вища школа, 1970. – 216 с. 2. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1979. – 461 с. 3. Барский И.Б. Конструирование и рассчет тракторов. – М.: Машиностроение, 1980. – 335 с. 4. Верес В. В. Вибір шин для ведучих коліс бурякозбирального комбайна / В.В. Верес // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – Том 1. – С. 62–63. 5. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1983. – 288 с. 6. Грубер В. Тенденции на рынке свеклоуборочной техники // Новое сельское хозяйство, 2006.–№3.–С. 98-100. 7. Дементьев Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и тракторостроении. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 220 с. 8. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / За ред. О.О. Проценка. – К.: Урожай, 1987. – 250 с. 9. Довідник з охорони праці в сільському господарстві / За ред. С.Д. Лахмана. – Київ: Урожай, 1990. – 396 с. 10. Ільченко А. Є. Огляд зарубіжної бурякозбиральної техніки // Збірн. наук. праць: “Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України”: – Дослідницьке, 2003 – Вип. 6 (20). – С. 408-411. 11. Машиностроение. Энциклопедия. Колесные и гусеничные машины. Т.ІV-15.- М: Машиностроение, 1997 . – 688 с. 12. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 13. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 148 с. 14. Примак І.Д. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей / За ред. І.Д. Примака. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с. 15. Сало Я., Думич В. Нові вітчизняні машини для збирання цукрових буряків // Зб. наук. пр. «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України». – Дослідницьке, 2005. – С. 296 – 302. 16. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / Под ред. Анурьева В.И. – М.: Машиностроение, 1979. 17. Тракторы. Проектирование, конструирование и расчет. Учебник для студентов машиностроительниых специальностей вузов / Под ред. И.П. Ксеневича. – М.: Машиностроение, 1991. – 544 с. 18. Фасхиев Х.А., Шамсутдинов Ф.А. Нормы прочности для деталей передних ведущих мостов // Автомобильная промышленность, 1996. - № 2. – С. 19 – 22. 19. Шарипов В.М. Конструирование и рассчет тракторов: Учебник для студентов вузов. – М.: Машиностроение, 2009. – 752 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Верес.pdf290,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools