Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23604
Title: Підвищення надійності гомогенізатора марки BLUE-TOP 63.79 у лінії виробництва кефіру на ПрАТ «Тернопільський молокозавод» з дослідженням роботи плунжерного блоку
Other Titles: Increasing the reliability of the homogenizer brand BLUE-TOP 63.79 in the production line of kefir at PJSC "Ternopil Dairy Plant" with a study of the plunger block
Authors: Золотий, Владислав Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Золотий В.В. Підвищення надійності гомогенізатора марки BLUE-TOP 63.79 у лінії виробництва кефіру на ПрАТ «Тернопільський молокозавод» з дослідженням роботи плунжерного блоку. : дипломна робота магістра за спеціальністю 133 — «Галузеве машинобудування» / В.В. Золотий ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 9 с.
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Кафедра обладнання харчових технологій
Country (code): UA
Place of the edition/event: Українська
Supervisor: Шинкарик, Марія Миколаївна
UDC: УДК 637.3
Keywords: Обладнання для гомогенізації молока
гомогенізація, плунжерний блок, кавітація, швидкість протікання.
Abstract: Золотий В.В. Підвищення надійності гомогенізатора марки BLUE-TOP 63.79. у лінії виробництва кефіру на ПрАТ «Тернопільський молокозавод» з дослідженням роботи плунжерного блоку. – Рукопис. Дипломна робота магістра за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017. Дипломна робота присвячена вдосконаленню роботи обладнання для гомогенізації. Проведено дослідження роботи плунжерного блоку гомогенізатора, отримано універсальну та кавітаційну характеристики гомогенізатора; досліджено переміщення всмоктуючого та нагнітаючого клапанів. На основі аналізу отриманих дослідних даних запропоновано заходи із модернізації гомогенізатора марки BLUE-TOP 63.79. Розроблено математичну модель процесу протікання рідини через щілину клапанного гомогенізатора.
Description: Використання гомогенізатора марки BLUE-TOP 63.79 забезпечує виробництво кисломолочної продукції із вмістом жирової фракції стабільної консистенції. Отримана універсальна характеристика гомогенізатора дозволила прогнозувати зміну споживаної потужності від технологічного значення тиску гомогенізації. Побудована на основі експериментальних даних кавітаційна характеристика гомогенізатора дозволила встановити, що для нормальної роботи гомогенізатора гідравлічний опір на всмоктуючій стороні у вигляд труб, поворотів та кранів не повинний перевищувати 6,5 м. Аналіз отриманої дослідним шляхом осцилограми переміщення всмоктуючого та нагнітаючого клапанів дозволив зробити висновок про небезпеку виникнення гідравлічного удару в момент часу, який наступає одразу після відкривання всмоктувального клапана (на початку процесу перетікання рідини із всмоктувального колектора в робочу камеру). Використана математична модель процесу протікання рідини через щілину клапанного гомогенізатора дозволила встановити нерівномірність швидкостей при русі рідини та виявити явище підсмоктування продукту. Середнє відхилення математичної моделі від експериментальну становить 16,7 %. Отримані з допомогою даної моделі результати в першому наближенні можуть застосовуватися до протікання в'язкої нестисливої рідини в трубі з прямокутним перетином (короткий патрубок), у якого максимальна висота багато менше ширини щілини. Запропоновані заходи із модернізації гомогенізатора марки BLUE-TOP63.79 дозволили значно знизити гідравлічний удар, що виникає після відкривання всмоктувального клапана гомогенізатора, за рахунок встановлення на трубопроводі підводу продукту всмоктувального повітряного ковпака.
Content: 1. Літературний огляд. 1.1. Огляд сучасних способів гомогенізації. 1.2. Огляд основних технологічних процесів гомогенізації молока. 1.3. Вихідна інформація для розроблення дипломної роботи. Опис гомогенізатора марки BLUE-TOP 63.79. 1.4. Мета і основні задачі дипломної роботи. 2. Методи досліджень 2.1. Стандартизовані методи досліджень. 2.2. Методика дослідження плунжерного блоку клапанного гомогенізатора. 2.3. Методика математичної обробки отриманих дослідних даних. 3. Дослідження роботи плунжерного блоку гомогенізатора. 3.1. Дослідження універсальної робочої та кавітаційної характеристик гомогенізатора. 3.2. Дослідження переміщення всмоктуючого та нагнітаючого клапанів. 3.3. Математичне моделювання процесу протікання рідини через щілину клапанного гомогенізатора. 3.4. Перевірка математичної моделі на адекватність. 3.5. Висновки до розділу. 4. Модернізація плунжерного блоку гомогенізатора. 5. Спеціальна частина. 6. Організаційно-економічна частина. 7. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. 7.1 Охорона праці. 7.1.1. основні причини травматизму в харчовій галузі. 7.1.2. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів підприємств харчової промисловості. 7.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях. 7.2.1 Організація та проведення дослідження стійкості роботи підприємств харчової та переробної промисловості в умовах НС. 7.2.2. Радіоактивне забруднення місцевості та його вплив на виробничу діяльність підприємств харчової та переробної промисловості. 8 Охорона навколишнього середовища. 8.1. Характеристика забруднення навколишнього середовища молокопереробними підприємствами. 8.2. Методи очистки стічних вод молокопереробних підприємств.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23604
Copyright owner: Золотий В.В., 2018
References (Ukraine): 1. Фиалкова Е.А. Гомогенизация. Новый взгляд: монография-справочник. – СПб.: ГИОРД, 206. – 392 с. 2. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений. М., Л.: Госиздат технико-теоретической литературы – 420 с. 3. Єресько Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв. | Єресько Г.О., Шинкарик М.М., Ворощук В.Я.-Ц.:ЦНЛ "Інкос", 2007. – 344с. 4. Быков В.В., Быков В.П. Исследовательское проектирование в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2011. – 256 с. 5. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: підручник. / П.С. Сеньо – К.: Знання, 2007. – 556с. 6. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: посібник з розв’язування задач. / Г. І. Кармелюк – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 576с. 7. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. – М.: Мир, 1972. – 332с. 8. Гусак А. А. Справочник по высшей математике / А. А. Гусак, Г. М. Гусак, Е. А. Бричикова. – Минск.: ТетраСистемс, 2009. – 640с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Золотий.pdf260,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools