Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23603
Title: Обґрунтування параметрів елементів системи вивантаження протруювача насіння стаціонарного ПКС-20
Other Titles: Parameters substantiation of unloading system elements of seeds treating machine PKS-20
Authors: Харов, Артур Сергійович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Харов А.С. Обґрунтування параметрів елементів системи вивантаження протруювача насіння стаціонарного ПКС-20: автореферат дипломної роботи магістра; спеціальність133/ А.С. Харов . – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 8 с.
Bibliographic description (International): Kharov A.S. «Parameters substantiation of unloading system elements of seeds treating machine PKS-20». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.– 8 p.
Issue Date: 17-Jan-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Рибак, Тимофій Іванович
Committee members: Ворощук, Віктор Ярославович
UDC: 631.3
Keywords: протруювач
насіння
бункер
заслінка
отвір
процес
продуктивність
шнек
133
protruyuvach
seed
bunker
zaslinka
opening
process
productivity
auger
Number of pages: 8
Abstract: Харов А.С. Обґрунтування параметрів елементів системи вивантаження протруювача насіння стаціонарного ПКС-20. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленого протруювача насіння стаціонарного ПКС-20, шляхом застосування у його конструкції шнека-змішувача для ефективного розвантаження протруєного матеріалу та одночасного додаткового перемішування, а також можливістю перенаправлення насіневого потоку.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 22 лютого 2018 р. об 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.
У вступі проведено обґрунтування доцільності виконання хімічного захисту насіневого матеріалу, підвищення техніко-економічних показників машин для протруювання. У першому розділі описано принцип роботи протруювача, вказано на недоліки, розглянуто конструктивні особливості машин-аналогів, обґрунтовано тему дипломної роботи. У другому розділі обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію базового протруювача та виконано необхідні розрахунки. А саме: обґрунтовано вдосконалену схему лінії протруювання; розраховано основні параметри шнека-змішувача; підібрано двигун та виконано розрахунок пасової передачі приводу шнека-змішувача; розраховано вала шнека-змішувача та його з’єднання. В третьому розділі – Дослідження параметрів об’єкту розробки – Виконано: дослідження динамічних процесів, які виникають у процесі роботи шнека-змішувача; експериментальні дослідження крутного моменту приводу шнека-змішувача; моделювання для вибору раціональних конструктивних параметрів шарнірного гвинтового робочого органу. В розділі «САПР сільськогосподарських машин» – Проаналізовано методи САПР, розроблено модель об’єкту проектування та оброблено дані за результатами моделювання. В п’ятому розділі – Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі – спроектовано технологічний процес механічної обробки деталі обойма та розроблено комплект технічної документації. В розділі «Обґрунтування економічної ефективності» — висвітлено основні завдання та організацію проектних робіт. Виконано оцінку економічної ефективності запропонованих рішень. У розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» – розглянуто питання: фінансування охорони праці; основні положення законодавства про працю; розроблено інструкції з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами; безпеки життєдіяльності при використанні отрутохімікатів сільськогосподарського призначення. В розділі «Екологія» розглянуто питання впливу пестицидів на довкілля; заходи щодо зменшення шкідливого впливу від застосування пестицидів. У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в роботі технічні рішення, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. В додатках до пояснювальної записки наведено відомості специфікацій, комплект технологічної документації згідно ГОСТ 3.1404-86. В графічній частині наведено складальні креслення та схеми протруювального комплексу, деталювання окремих вузлів, схеми технологічних наладок, складальні креслення засобів технологічного оснащення та ін.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23603
Copyright owner: Харов А.С.
References (Ukraine): 1. Автухов А.Г., Гряник Г.В. Охорона праці в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1972. – 216 с. 2. Агрохімія / І.М.Карасюк , О.М.Геркіял, Г.М.Господаренко та інші / За ред. І.М.Карасюка. – К.: Вища школа, 1995. – 471с. 3. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М. : Наука, 1976. – 279 с. 4. Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя: В 3-х т. – М.: Машиностроение, 1982.– Т.1. – 736.; Т.2. – 584.;Т.3. – 576. 5. Бабук В. В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: 1979.-461 с. 6. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с. 7. Бедрій Я.І., Джигирей B.C., Кидисюк А.І. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. для вузів. – Львів, 1999. – 332 с. 8. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний: Учебник для вузов. М.: Высш. школа, 1980. – 408 с. 9. Браверман Э. М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. – М.: Наука, 1976. – 368 с. 10. Великанов К.М. Расчет економической ефективности новой техники. – 2-е издание .Москва. 1990. – 420с. 11. Врочинский К. К., Маковский В. Н. Применение пестицидов и охрана окружающей среды. – Киев: Вища школа, 1979. – 208 с. 12. Гевко Б.М. Розрахунок гнучких валів гвинтових механізмів / Б.М. Гевко, В.З. Гудь, Р.В. Комар, В.М. Клендій, Т.Д. Навроцька, О.П. Катрич // збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади» – Луцьк, 2014. – Вип. №5 (2). − С. 22-28. 13. Гевко Б.М., Рогатынський Р.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. – Львов: Выща школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. – 176с. 14. ГОСТ 23728-88. Методи економічної оцінки. Техніка сільськогосподарська. 15. Данилевский В. В. Справочник молодого машиностроителя. М.: Высшая школа, 1973. – 647с. 16. Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование: Учеб. пособие / Д.В. Чернилевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 328с. 17. Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія і практикум з програмним забезпеченням / Душинський В. В. – К. : НТУУ “КПІ”, 1998. – 408 с. 18. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо, В.М.Пічі. – Львів: „Новий світ-2000”, 2002. – 328 с. 19. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2005. – 319 с. 20. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высш. шк., 1991. – 383 с. 21. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 527 с. 22. Каталог сельскохозяйственных машин. – М.: Машиностроение, 1986. – 528 с. 23. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. – К .: КНЕУ, 2003. – 215 с. 24. Клецкин М.И.. Справочник конструктора с/х машин. В 4-х томах. - М.: Машиностроение, 1969 р. 25. Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф. Сельскохозяйственные машины. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 486 с. 26. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. – К.: МАУП, 2000. – 238 с. 27. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. – 500 с. 28. Математика и САПР /В 2-х кн. Кн. 1. Шенен П., Коснар М., Гардан Н. и др. Пер. с франц. – М.: Мир, 1988. –204с. 29. Матрин Ю.Н., Малахов И.Н. Выбор и оптимизация технико-економических показателей машин. – Москва. 1987. - 140 с. 30. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 31. Механізація захисту рослин / І.П. Масло, С.П. Тимошенко, Ю.Ф. Онуфрієнко та ін. – К.: Урожай, 1989.– 144 с. 32. Опір матеріалів. Під заг. ред. акад. АН УССР Г. С. Писаренко. – К.:Вища школа, 1974. – 304 с. 33. Организация производства на предприятии: Учеб. для техн. и екон. спец. / Под ред. О. Г. Туровца и Б. Ю. Сербиновского. – Ростов-н/Д: МарТ, 2000. – 464 с. 34. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для техн. спец. вузов / С.В.Белов, Ф.А.Барбинов, А.Ф.Козяков и др. Под. ред. Белова С.В.– М.: Высш. школа, 1991. – 319 с. 35. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища шк., 1993. – 556 с. 36. Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний. Учебное пособие для вузов. М. «Наука», 1980. – 272 с. 37. Патент України 56388 А01/С 1/08, 1/06, 1/00 / Тимошенко СП., Ратушний В.В., Тимошенко C.I. // Протруювач насіння сільськогосподарських культур, 2005. Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7. 38. Протруювач камерний стаціонарний ПКС-20. Керівництво з експлуатації ПКС-20КЕ. 39. Режимы резания металлов. Справочник под ред. Ю. В. Барановского. - М.: Машиностроение 1972 - 407 с. 40. Рудицын М.Н. и др. Справочное пособие по сопротивлению материалов. – Минск: «Выщейшая школа», 1970. 41. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 343 с. 42. Справочник по сопротивлению материалов. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. – К.: Наук. думка, 1988. – 736 с. 43. Справочник технолога - машиностроителя. В двух томах., Том 2., Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985 – 495 с. 44. Стибель І.В. Обґрунтування процесу, параметрів і режимів роботи інкрустатора насіння зернових і зернобобових культур : дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / І.В. Стибель. – Львів, 2000. – 131 с. 45. Тимошенко С.П. Обґрунтування, розробка і дослідження універсального процесу нанесення захисних препаратів на насіння сільськогосподарських культур / С.П. Тимошенко, В.В. Ратушний, І.В. Стибель, Д.М. Мазур // Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха: ННЦ "ІМЕСГ", 2002. – Вип. 86. – С. 114–121. 46. Тимошенко С.П. Сучасний стан та перспективи розвитку комплексу машин для протруювання насіння сільськогосподарських культур / С.П. Тимошенко, В.В. Ратушний, І.В. Стибель, С.П. Тримбач // Механізація та електрифікація сільського господарства. - Глеваха: ННЦ "ІМЕСГ", 2004. – Вип. 88. – С 151-158. 47. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Цирер У. Колебания в инженерном деле. Пер. с англ. – М., Машиностроение, 1985. – 472 с. илл. 48. Усов К.А. Опытные промышленные образцы трубчатых скребковых конвейеров. Труды ВНИИПТМАШ “Новые конвейеры и элеваторы”, вып. 10, 1961. – С. 29-48. 49. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 1979. – 560 с. 50. Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин. - К.: Изд-во УСХА, 1992. – 240с. 51. Шелофаст В. Чугуновой Т.Б. Новые возможности инженерного проектирования в системе АРМ WinMachine 8.5.-М.: Изд. АПМ, 2000. – 211с. 52. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В. В. Федосеева – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_харов.pdf315,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools