Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23602
Title: Обґрунтування параметрів сушильної установки машини СДС-4
Other Titles: Parameters substantiation of drying unit of machine SDS-4
Authors: Хаєцький, Іван Васильович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Хаєцький І.В. Обґрунтування параметрів сушильної установки машини СДС-4: автореферат дипломної роботи магістра; спеціальність133/ І.В. Хаєцький. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 8 с.
Bibliographic description (International): Khaietskyi I.V. «Parameters substantiation of drying unit of machine SDS-4.». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018. – 8 p.
Issue Date: 17-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Бабій, Андрій Васильович
Committee members: Ворощук, Віктор Ярославович
UDC: 631.3
Keywords: сушарка
насіння
вентилятор
теплоносій
волога
потужність
133
dryer
seed
fan
coolant
moisture
power
Number of pages: 8
Abstract: Хаєцький І.В. Обґрунтування параметрів сушильної установки машини СДС-4. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленої сушильної та вентиляційної установок сушарки СДС-4, шляхом підвищення її продуктивності та доведенням основних показників до світових аналогів, поряд з цим підвищуючи якість сушіння дражованого насіння.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 22 лютого 2018 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.У вступі вказано на ефективність застосування дражування насіння, коли його покривають захиснопоживною плівкою та надають йому кулеподібної форми для таких культур, як буряки, морква та ін. Важливу роль в цьому процесі відіграють машини, які це забезпечують. Серед інших машини чи комплексів відповідальна роль відводиться сушаркам. Неможна перегріти насіння, оскільки втратиться схожість, неможна недосушити – не закріпиться захисна оболонка. Все повинно бути в оптимальних межах. Розробка конструкції сушарки складає суть представленої роботи, основна увага зосереджується на сушильну камеру і вентиляційну установку У першому розділі описано принцип роботи сушарки, основна увага зосереджується на сушильну камеру і вентиляційну установку, вказано на недоліки, розглянуто конструктивні особливості машин-аналогів, обґрунтовано тему дипломної роботи. У другому розділі обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію сушарки та виконано необхідні розрахунки. А саме: розрахунок сушильної камери; розрахунок нагріваючого пристрою; розрахунок вентиляційної установки. В третьому розділі – Дослідження параметрів об’єкту розробки – Виконано: розрахунок на міцність колеса вентилятора сушильної установки; обґрунтування параметрів автобалансира крильчатки осьового вентилятора нагнітальної установки; планування експериментальних досліджень для перевірки ефективності роботи розробленого авто балансира; техніко-економічна характеристика сушарки. В розділі «САПР сільськогосподарських машин» – Проаналізовано методи САПР, розроблено модель об’єкту проектування та оброблено дані за результатами моделювання. В п’ятому розділі – Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі – спроектовано технологічний процес механічної обробки деталі кронштейн та розроблено комплект технічної документації. В розділі «Обґрунтування економічної ефективності» — висвітлено основні завдання та організацію проектних робіт. Виконано оцінку економічної ефективності запропонованих рішень. У розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» – розглянуто питання: застосування матеріальних і моральних стимулів охорони праці; розробка інструкції з охорони праці під час роботи сушильної установки СДС–4; захист населення при надзвичайній ситуації техногенного характеру. В розділі «Екологія» розглянуто питання впливу на довкілля хімічних препаратів, що використовуються при сільськогосподарському виробництві; заходи щодо зменшення шкідливого впливу від застосування робочих розчинів пестицидів. У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в роботі технічні рішення, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. В додатках до пояснювальної записки наведено відомості специфікацій, комплект технологічної документації згідно ГОСТ 3.1404-86. В графічній частині наведено складальні креслення та схеми протруювального комплексу, деталювання окремих вузлів, схеми технологічних наладок, складальні креслення засобів технологічного оснащення та ін.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23602
Copyright owner: Хаєцький І.В.
References (Ukraine): 1. Автобалансуючий пристрій: Пат. № 75189 Україна, МКІ G01M 1/38 / Г.Б. Філімоніхін, В. С. Майоров (Україна); Г. Б. Філімоніхін, В. С. Майоров. – № 2002032408; Заявл. 27.03.2002; Опубл. 15.03.2006, Бюл.№3. 2. Автухов А.Г., Гряник Г.В. Охорона праці в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1972. – 216 с. 3. Агротехнические требования на линию для дражирования семян сахарной свеклы, утверждённые ВО “Союзсельхозтехника” Совета Министров СССР от 12. 04. 73 г. 4. Бабук В. В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: 1979.– 461 с. 5. Боровский Ю.В. і ін. Гражданская оборона: Учебное пособие / Ю.В.Боровский, Г.Н. Жаворонков, Н.Д. Сердюков, Е.П. Шубин; Под ред. Е.П. Шубина. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 6. Босой Е.С., Верняев О.В., Смирнов И.И, Султан-Шах Е.Г. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин. – М: Машиностроение, 1980. – 565 с. 7. Булавин Л.А., Выгорницкий Н.В., Лебовка Н.И. Компьютерное моделирование физических систем. – Долгопрудный: Издательский Дом “Интеллект”, 2011. – 352 c. 8. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1968. – 356 с. 9. Вахвахов Г. Энергоснабжение и надежность вентиляторных установок. М Стройиздат 1989. – 176 с. 10. Великанов К.М. Расчет економической ефективности новой техники. – 2-е издание .Москва. 1990. – 420 с. 11. Врочинский К. К., Маковский В. Н. Применение пестицидов и охрана окружающей среды. – Киев: Вища школа, 1979. – 208 с. 12. Гинзбург А. С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов. М., Пищевая промышленность, 1973. 13. Гинзбург А. С.; Резчиков В. А. Сушка пищевых продуктов в кипящем слое, М., Пищевая промышленность, 1966. 14. ГОСТ 23728-88. Методи економічної оцінки. Техніка сільськогосподарська. 15. Данилевский В. В. Справочник молодого машиностроителя. М.: Высшая школа, 1973. – 647с. 16. Дворецкий С.И., Муромцев Ю.Л., Погонин В.А. Моделирование систем. – М.: Изд. центр “Академия”, 2009. – 320 с. 17. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник .- Вид. 3-тє, доповнене. - Львів: Афіша, 2000. – 256 с. 18. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо, В.М.Пічі. – Львів: „Новий світ-2000”, 2002. – 328 с. 19. Каганович Ю.Я., Злобинский А. Г. Промышленные установки для сушки в КС. Химия, 1970. 20. Калинушкин М. Вентиляторные установки. Уч. пособ. М. Высшая школа, 1979. – 244 с. 21. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с. 22. Ковалевская В.И., Бабак Г.А., Пак В.В. Шахтные вентиляторы. М. Изд-во Недра, 1976. – 320 с. 23. Краткий физико – технический справочник, ч. Ш. М., Физматгиз, 1962. 24. Ляшков В. И. Теоретические основы теплотехники. – М.: «Издательство машиностроение-1», 2005.– 260 с. 25. Максимов Г. А. Отопление и вентиляция, ч. П. М., Физматгиз, 1962. 26. Матрин Ю.Н., Малахов И.Н. Выбор и оптимизация технико-економических показателей машин.- Москва. 1987. - 140 с. 27. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 28. Организация производства на предприятии: Учеб. для техн. и екон. спец. / Под ред. О. Г. Туровца и Б. Ю. Сербиновского. – Ростов-н/Д: МарТ, 2000. – 464 с. 29. Основи екології. Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков., Київ «Либідь» 2004р., Міністерство освіти і науки України. 30. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для студентов вузов / Под. ред. Белова С.В. – М.: Высш. школа, 1983. – 264 с. 31. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для техн. спец. вузов / С.В.Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф.Козяков и др. Под. ред. Белова С.В.– М.: Высш. школа, 1991. – 319 с. 32. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища шк., 1993. – 556 с. 33. Прокопенко B.I. Трудове право України: Підручник. – X.: Фірма "Консум", 1998. – 360 c. 34. Протоколы испытаний ВИС ГСКБ №№ 123 – 72/70; 26 – 75/70; 33 – 75/70; 6 – 76/70; 63 – 76/70. 35. Режимы резания металлов. Справочник под ред. Ю. В. Барановского. - М.: Машиностроение 1972 - 407 с. 36. Рибак Т.І. Підвищення надійності машин для хімічного захисту у рослинництві. – К.: Урожай, 1986.– 104 с. 37. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. – ВАТ “ТВПК “Збруч”, 2002. – 330 с. 38. Романков П. Г.; Рашковская Н. Б. Сушка во взвешенном состоянии. М., Химия, 1965. 39. Рыбак Т.И. Методы оценки несущей способности и долговечности машин для химической защиты в растениеводстве.- К.: Наукова думка, 1985.–232 с. 40. Рысин С. А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. М., Машгиз, 1960. 41. Сопротивление материалов / Под ред.акад. АН УССР Писаренко Г.С. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 775 с. 42. Справочник технолога-машиностроителя. В двух томах., Том 2., Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985 – 495 с. 43. Сушилка дражированных семян СДС-4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации СДС-4. – Львов, 1980. – 80с. 44. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1979. – 560 с. 45. Філімоніхін Г.Б. Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами: Монографія (за спеціальністю 05.02.09 - динаміка та міцність машин). – Кіровоград: КНТУ, 2004. – 352 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_хаєцький.pdf309,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools