Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23549
Title: Обґрунтування параметрів механізму збирання коренеплодів цукрових буряків в агрегаті з трактором інтегральної схеми
Other Titles: Parameters substantiation of sugar beets harvesting mechanism of root harvester combined with integral circuit tractor
Authors: Коцюк, Ігор Богданович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Коцюк І.Б.Обґрунтування параметрів механізму збирання коренеплодів цукрових буряків в агрегаті з трактором інтегральної схеми: дипломна робота магістра; спеціальність133/ І.Б. Коцюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 180 с.
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Хомик, Надія Ігорівна
Committee members: Ткаченко, Ігор Григорович
UDC: 621.326
Keywords: коренеплоди цукрових буряків, трактор інтегральної схеми, коренезбиральна машина, редуктор, начіпна система, енергозасіб
Abstract: Робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – м. Тернопіль, 2018 р. У дипломній роботі вибрано і обґрунтовано склад агрегату для однофазного збирання коренеплодів цукрових буряків у комплекті: інтегральний трактор ЛТЗ-155, фронтальна гичкозбиральна машина МБФ-6 та причіпна коренезбиральна машини МКК-6-02. Такий агрегат забезпечує процес збирання гички і коренів за однин прохід або роздільно. У роботі визначено оптимальний тягово-приводний режим збирального агрегату, а саме, тяговий розрахунок і побудовано регуляторну характеристику двигуна і тягову характеристику трактора. Розрахунки виконано з врахуванням можливих критичних навантажень, що діють на робочі органи коренезбиральної машини під час виконання технологічного процесу збирання цукрових буряків. Для використання коренезбиральної машини МКК-6-02 у причіпному варіанті агрегатування запропоновано у кінематичну схему приводу робочих органів включити додатковий редуктор. Цей редуктор спроектовано з передаточним відношенням і=1,83, так, щоб забезпечити зменшення частоти обертів вала з хв-1 до хв-1, аналогічно як у випадку самохідної машини. Використання спроектованого редуктора також дозволяє підвищувати крутний момент для забезпечення виконання технологічного процесу. Крім цього, передбачено використання проміжної карданної передачі для приводу роздаточного редуктора копачів. У роботі виконано вибір раціональної схеми компоновки і конструктивних параметрів бурякозбирального машинно-тракторного агрегату, на основі порівняння роботи за тяговою і тягово-штовхаючою схемами; наведені теоретичні дослідження процесу вібраційного викопування коренеплодів. Покращення в роботі активної викопуючої вилки може бути досягнуто при синхронізації кутової швидкості обертання наконечників з її поступальною швидкістю. У роботі створено кінцево-елементну модель деталі розроблено роздаточного редуктора приводу коренезбиральної машини та досліджено її напружено-деформівний стан. У магістерській роботі наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір та проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. Доцільність розробки конструкції коренезбирального агрегату обґрунтована економічно. Розглянуто питання організації робіт з охорони праці і безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Запропоновано заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю при виготовленні коренезбиральної машини.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23549
Copyright owner: Коцюк І.Б.
References (Ukraine): 1. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 2. Булгаков В.М. Теорія бурякозбиральних машин. – К: Вид. центр НАУ, 2005. – 245 с. 3. Бутенин Н.В. Введение в аналитическую механику. – М.: Наука, 1971. –264 с. 4. Головчук А.Ф. Прогресивна технологія вирощування цукрових буряків з використанням орно-просапних тракторів ХТЗ //Збірник наукових праць Уманьського державного аграрного університету. – Умань, 2003. 5. Коцюк І.Б., Хомик Н.І., Збирання коренеплодів цукрових буряків з використанням трактора інтегральної схеми //Х Всеукраїнська студентська н.-т. конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.» (Тернопіль, 17–18 травня 2017). Збірник тез. Том 1. – Тернопіль. – ТНТУ, 2017. – С. 122–123. 6. Коцюк І.Б., Наливайко Н.В., Хомик Н.І., Збирання гички та коренеплодів цукрових буряків з використанням трактора інтегральної схеми/Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 17-18 листопада 2017). – Тернопіль. – ТНТУ, 2017. – С. 112–113. 7. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки /Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков, Р.М. Рогатинський, О.Б. Павелчак. – Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 168 с. 8. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332 с. 9. Роїк М., Мазуренко А., Ґудзь С. Перспективна колійна технологія вирощування та збирання цукрових буряків //Пропозиція. – № 4. – 2002. – С. 96–100. 10. Свеклоуборочные машины. (Конструрование и расчет) /Л.В.Погорелый, Н.В. Татьянко, В.В. Брей и др. – К.:Техніка, 1983. – 168 с. 11. Универсально-пропашнй трактор ЛТЗ-155. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Липецк, 1997.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyk_avtoref (3).pdf505,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools