Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23547

Title: Обґрунтування параметрів гичковидаляючого механізму для збирання гички кормових буряків на базі косарки-подрібнювача КІР-1,5
Other Titles: Parameters substantiation of haulm removing mechanism for beets haulm harvesting based on mower-shredder KIP-1,5
Authors: Бурячинський, Олег Володимирович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Бурячинський О. В. Обґрунтування параметрів гичковидаляючого механізму для збирання гички кормових буряків на базі косарки-подрібнювача КІР-1,5: автореферат дипломної роботи магістра; спеціальність133/ О.В. Бурячинський. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 12 с.
Bibliographic description (International): Burachunskuy O.V. «Parameters substantiation of haulm removing mechanism for beets haulm harvesting based on mower-shredder KIP-1,5.». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Рибак, Тимофій Іванович
Committee members: Ткаченко, Ігор Григорович
UDC: 621.326
Keywords: коренеплоди кормових буряків
гичкозбиральна машина
косарка-подрібнювач
ротор
133
галузеве машинобудування
rotor
haulm removing mechanism
beets haulm harvesting
mower-shredder
Number of pages: 12
Abstract: Робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – м. Тернопіль, 2018 р. У магістерській роботі розроблений робочий орган для видалення гички кормових буряків, який встановлюють на косарці-подрібнювачі КІР-1,5 без внесення принципових змін у конструкцію косарки. Замість подрібнюючого пристрою встановлюють два ротори, які мають зустрічний напрямок обертання з частотою 640 об/хв. Ротори обладнують еластичними гумовими шнурами. Видалення гички відбувається завдяки ударній та очісуючій дії робочих елементів роторів на коренеплід. Зустрічне обертання роторів забезпечується за рахунок використання клинопасової передачі, гілки якої перехрещуються. При видаленні з коренеплодів гички відбувається також її подрібнення і завдяки створенню роторами повітряного потоку подрібнена гичка транспортується трубопроводом з наступним завантаженням у транспортний засіб або розсіюванням на поверхні поля. Для встановлення положення роторів відносно поверхні ґрунту (залежно від врожайності та сорту буряків) змінюють положення опорно-ходових коліс відносно рами машини, аналогічно зміні висоти зрізання рослин на косарці КІР-1,5. Так як удосконалену машину використовують на збиранні гички кор - мових буряків досить обмежений час, передбачено можливість демонтажу роторів для видалення гички і встановлення штатного ротора подрібнювача. У результаті проведених у роботі розрахунків визначено геометричні та кінематичні параметри роторного очисника гички кормових буряків. У магістерській роботі виконані дослідження параметрів робочих органів гичковидаляючого апарату косарки-подрібнювача КІР-1,5Г. Теоретичне дослідження процесу взаємодії еластичного робочого органу з коренеплодом доцільно проводити з використанням дискретної моделі удару, яка передбачає розгляд тіл, що контактують у вигляді окремих елементарних мас, що дозволяє отримати чисельне вирішення диференціальних рівнянь, що описують процес взаємодії. Характер закріплення (жорсткий або шарнірний) еластичного робочого органу (била) не впливає на його напружено-деформівний стан. Встановлено, що сила взаємодії еластичного робочого органу з коренеплодом залежить в основному від кутової швидкості била та модуля пружності матеріалу робочого органу. У роботі описано методи САПР, розроблено модель об’єкту проекту- вання – цапфа ротора, побудовані діаграми за результатами моделювання. У технологічній частині виконано аналіз технологічності деталі, розроблено технологічний процес виготовлення деталі розробленого вузла, спроектовані спеціальні верстатні приспосіблення. У роботі розроблено заходи охорони праці при використанні переобладнаної косарки-подрібнювача та проаналізовано шкідливий вплив на довкілля при її виготовленні та розроблено заходи для зменшення забруднення оточуючого середовища. Доцільність удосконалення косарки-подрібнювача КІР-1,5Г з можливістю використання її як гичкозбиральної машини доведена економічними розрахунками.
In the master's work the working body for removing the tops of fodder beets, which is installed on mower-shredder KIP-1,5 without introducing fundamental changes in the design of the mower, has been developed. Instead of a crushing device, two rotors with a counter-direction of rotation with a frequency of 640 rpm are installed. The rotors are equipped with elastic rubber cords. Removal of the tops is happens to the shock and ochisuyuchiy action of the working elements of the rotors on the root crop. Counter rotation of rotors is ensured due by the use of a cluster transmission, the branches of which cross over. When removing the tops of roots crop it is also happens shredded and due to the creation of air flow rotors, the crushed crop tops is transported by a pipeline followed by loading in the vehicle or scattering on the surface of the field. To determine the position of the rotors relative to the surface of the soil (depending on the yield and the beet variety), the position of the support wheels is changed relative to the frame of the machine, similar to the change in the height of cutting of plants on the mower KIP-1.5. As an improved machine is used for beet haulm harvesting huts for a fairly limited time, provides the ability to dismantle the rotors to remove of the tops and installation of a standard rotor shredder. As a result of the calculations carried out in the work, the geometric and kinematic parameters of the rotary cleaner of the tops fodder beets. In the master's work the researches of parameters of working bodies of the haulm removing apparatus mower-shredder KIP-1,5H. The theoretical study of the interaction between the elastic working body and the root crop should be carried out using a discrete impact model, which involves consideration of the bodies that contact in the form of individual elementary masses, which allows us to obtain a numerical solution of the differential equations describing the interaction process. The nature of fastening (hard or hinged) of the elastic working body (beats) does not affect its strained-deformed state. It is established that the interaction force of an elastic working body with root crop depends mainly on the angular velocity of the bele and the modulus of elasticity of the material of the working organ.The paper describes CAD methods, developed a model of design object - rotor pin, diagrams based on simulation results. In the technological part, the analysis of the manufacturability of the part has been made, the technological process of manufacturing the detail of the developed node has been developed, and special machine tool adjustments have been designed. In this work the measures of labor protection were developed using the modified mower-shredder and analyzed the harmful effects on the environment during its manufacture and measures were taken to reduce pollution of the environment. The expediency of improving the mower-shredder KIP-1,5H with the possibility of using it as beets harvesting machine is proved by economic calculations.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться 20 лютого 2018 р. об 1000 годині на засіданні екзаменаційної комісії No 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.
а) У Вступі відзначено, що основна задача при вирощуванні буряків – підвищення врожайності коренеплодів та зменшення затрат праці і коштів. Це забезпечується запровадженням інтенсивної технології вирощування, основою якої є використання новітніх спеціальних машин. Головними умовами ефективності інтенсивної технології є висока культура землеробства, комплексне використання усіх агротехнічних заходів при високій якості проведення робіт, повне матеріально-технічне забезпечення засобами виробництва, дотримання агротехніки всіма спеціалістами та механізаторами. Інтенсивна технологія вирощування кормових буряків включає: розміщення у сівозміні після кращих попередників; внесення органічних та мінеральних добрив в оптимальних дозах, формах та співвідношеннях діючих речовин; високоякісну систему основного та передпосівного обробітку ґрунту; сівбу в оптимальні терміни насінням, що має схожість не менше 85% та одноростковість не менше 90%; запровадження комплексної системи заходів боротьби з бур`янами, шкідниками та хворобами з використанням високоефективних пестицидів; механізований догляд за посівами та формування густоти насаджень; збирання врожаю потоковим, потоково-перевалочним способами без ручного доочищення коренеплодів; раціональну організацію та оплату праці. На удосконалення агрегату для збирання гички кормових буряків направлена дана дипломна робота. b) У першому розділі «АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ» на основі наукових праць різних авторів присвячених досліджуваній проблематиці проаналізовано: біологічні та фізико-механічні властивості кормових буряків; стан механізації вирощування кормових буряків та агротехнічні вимоги до процесу; технології та способів збирання гички кормових буряків; конструкції робочих органів для видалення гички кормових буряків та засоби механізації для збирання гички кормових буряків; описано базову конструкцію; обґрунтовано актуальність роботи; виконано постановку задачі на дипломну роботу. c) У другому розділі «ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТУ РОЗРОБКИ» виконано: обґрунтування прийнятої схеми вдосконалення гичковидаляючого механізму для збирання гички кормових буряків; розрахунок параметрів клинопасової передачі приводу гичковидаляючого робочого органу; технологічні розрахунки збирання гички кормових буряків з використанням косарки-подрібнювача КІР-1,5Г. d) У третьому розділі «ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТУ РОЗРОБКИ» проаналізовано схеми взаємодії еластичних гичковидаляючих робочих органів з коренеплодом та умови роботи гичковидаляючого механізму; виконано аналіз напружено-деформівного стану при взаємодії еластичного робочого органу з коренеплодом; визначено умови руху еластичного робочого органу гичковидаляючого механізму; проведені експериментальні дослідження механізму видалення гички з кормових коренеплодів. e) У четвертому розділі «САПР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН» виконано дослідження можливостей методів та систем САПР сільськогосподарської техніки, розглянуто особливості використання систем автоматизованого проектування для вирішення конструкторських задач, а саме, розроблено модель об’єкту проектування – цапфа ротора та побудовані діаграми за результатами моделювання. f) У п’ятому розділі «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ» наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки та основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір і проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. g) У шостому розділі «ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» виконано розрахунок економічної ефективності впровадження гичкозбиральної машини КІР-1,5Г; визначено економічний ефект і термін окупності. h) У сьомому розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» наведені загальні вимоги охорони праці до сільськогосподарських машин; вимоги безпеки і порядок роботи удосконалюваної машини КІР-1,5; загальні положення та основні принципи захисту населення і територій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; основні напрямки, мету та завдання захисту населення і територій; основні заходи захисту населення і територій. i) У восьмому розділі «ЕКОЛОГІЯ» відзначено актуальність охорони навколишнього середовища у сільському господарстві; описано можливі забруднення довкілля, що виникають на машинобудівному підприємстві при виготовленні гичкозбиральних машини та розроблено заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю. У загальних висновках описано прийняті у роботі технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором у процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво. У додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, комплект технологічної документації по ГОСТ3.1404-86. У графічній частині наведено: аналіз засобів збирання гички кормових буряків; технологічну схему удосконаленої машини КІР-1,5; загальний вигляд гичкозбиральної машини КІР-1,5Г; складальне креслення ротора; деталювання; розрахункові схеми; комп’ютерну модель навантаженості деталі – цапфи ротора; складальні креслення спеціальних верстатних приспосіблень; інструментальну наладку на операції.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23547
Copyright owner: © Бурячинський О.В., 2018
References (Ukraine): 1. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 2. Булгаков В.М. Теорія бурякозбиральних машин. – К.: Вид. центр НАУ, 2005. – 245 с. 3. Алимов О.Д., Манжосов В.К., Еремьянц В.Э. Удар. Распространение волн и деформаций в ударных системах. – М.: Наука, 1985. 4. Булгаков В.М., Головач І.В. Основи теорії і розрахунку процесу очистки головок коренеплодів на корені гнучкою лопаттю. – Зб. наук. пр. НАУ «Механізація сільськогосподарського виробництва». Т.VII. – К.: НАУ. – 2005. – С. 12 – 44. 5. Булгаков В.М. Теорія бурякозбиральних машин. Монографія. – Київ: Видавничий центр НАУ, 2005. – 245 с. 6. Бурячинський О.В., Качмар І.М., Рибак Т.І. Гичковидаляючий та кореневикопуючий механізми для збирання коренеплодів /Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 17-18 листопада 2017). – Тернопіль. – ТНТУ, 2017. – С. 59–60. 7. Доманьков В.М., Мармалюков В.П., Семерной В.С. Возделывание корнеплодов по интенсивной технологии. – Минск: Уроджай, 1990. – 88 с. 8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследований). – М.: Колос, 1979. – 416 с. 9. Погорілий Л.В., Волянський М.С., Фомічов А.М. Агробіологічні і фізико-механічні властивості кормових буряків як основа для розробки механізованого процесу збирання //Вісник сільгосп.науки. – 1988. – №1. – С. 64 – 70. 10. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332 с. 11. Свеклоуборочные машины. (Конструрование и расчет) /Л.В.Погорелый, Н.В. Татьянко, В.В. Брей и др. – К.:Техніка, 1983. – 168 с. 12. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин. Учебник для вузов сельскохозяйственного машиностроения /Е.С. Босой, О.В. Верняев, И.И. Смирнов, Е.Г. Султан-Шах; Под ред. Е.С. Босого. – М.: Машиностроение, 1977. – 568 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Byrachunskuy_avtoref.pdf421,31 kBAdobe PDFView/Open
Byrachunskuy_avtoref.djvu117,47 kBDjVuView/Open
Byrachunskuy_avtoref__COVER.png144,1 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools