Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23517

Назва: Психологічні особливості економічної свідомості в залежності від соціального статусу особистості
Інші назви: Psychological features of economic consciousness depending on the social status of the individual
Автори: Глущишин, Тетяна Володимирівна
Бібліографічний опис: Глущишин Т.В. Психологічні особливості економічної свідомості в залежності від соціального статусу особистості. – Р укопис. Магістерська робота на здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 053 – «Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2018.
Bibliographic description: Glushchyshyn Т.V. Psychological features of economic consciousness depending on the social status of the individual – Manuscript. Master's thesis for getting to Master’s Degree in the specialty 053 – «Psychology» – Ternopil National Technical University. I . Pul'uj. - Ternopil, 2018.
Дата публікації: лют-2018
Видавництво: ТНТУ
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
Науковий керівник: Періг, Ірина Мирославівна
Члени комітету: Кирич, Наталія Богданівна
УДК: 159.9
Теми: людський фактор
053
психологія
економічна свідомість
соціальний статус
мотив
особистість
economic consciousness
social status
human factor
move
influence
personality
psychodiagnostics
Кількість сторінок: 8
Короткий огляд (реферат): В магістерській роботі виконано теоретичне та емпіричне дослідження економічної свідомості особистостей різного соціально-економічного статусу. Описано організацію та психодіагностичні методи емпіричного дослідження. Розглянуто питання впливу внутрішніх та зовнішніх чинників формування та розвитку економічної свідомості.
In the thesis work the theoretical and empirical research of the economic consciousness of individuals of different socio-economic status is performed. The organization and psychodiagnostic methods of empirical research are described. The questions of influence of internal and external factors of formation and development of economic consciousness are considered.
Опис: В процесі трансформації суспільства зазвичай відбуваються радикальні зміни в економічному житті, що позначається на свідомості громадян. Здатність оцінювати економічну ситуацію, адекватно діяти в новому економічному просторі залежить від особливостей економічної свідомості особистості. Економічна свідомість передбачає розвиток економічних емоцій і почуттів, перцептивної сфери економічної поведінки (сприйняття грошей і заощаджень; ставлення до власності, багатих і бідних, підприємницької діяльності, податків, державних доходів і видатків, довіра до різних комерційних організацій, держави), економічних уявлень та економічного мислення, вольових компонентів (економічні норми, економічний інтерес, економічний вчинок, економічна діяльність).
Роботу виконано на кафедрі психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться 19 лютого 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No49 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, навчальний корпус No7, ауд. 207.
Зміст: У вступі подано загальну характеристику роботи: стан розробки наукової проблеми, обґрунтовано актуальність роботи, мету і завдання роботи, об’єкт, предмет, описано теоретичну та практичну значимість отриманих результатів. У першому розділі «Теоретико-методологічні аспекти економічної свідомості» розкрито суть значень «свідомість» та «економічна свідомість». Свідомість представлена як найвища, властива людині форма узагальненого відображення об’єктивних стійких властивостей і закономірностей навколишнього світу, формування в людини внутрішньої моделі зовнішнього світу, у результаті чого досягається пізнання й перетворення навколишньої дійсності. У другому розділі «Детермінанти економічної поведінки суб’єктів господарської діяльності» встановлено, що соціальний статус особистості – це місце в соціальній структурі групи чи суспільства. Соціальний статус віддзеркалює той набір конкретних дій, що їх виконує людина в різних взаємодіях. У третьому розділі «Емпіричне дослідження зв’язку економічної свідомості і соціального статусу особистості» досліджено і вивчено складний психологічний зв’язок. Доведено, що на формування економічної свідомості впливають різні чинники: по-перше індивідуальні особливості особистості (рівень тривоги, рішучість і наполегливість у вирішенні завдань чи в уникненні складних завдань, емоційність, вимогливість до себе і оточення, потреби і мотиви, якими керується особистість ), по-друге, соціальні чинники такі як освіта, професія, зарплата, становище в робочому колективі, статус в сім’ї та суспільстві. Отже, емпірично досліджено, що на рівень економічної свідомості впливає соціальний статус особистості. Особи з достатнім матеріальним забезпеченням, котрі задоволені сімейним становищем і професійною діяльністю, мають великий стаж роботи характеризуються нижчим рівнем тривожності, соціальною фрустрованості, конструктивною копінг-поведінкою, тобто володіють високим рівнем економічної свідомості. В спеціальній частині запропоновано психометричні правила проведення експериментального дослідження. У роботі враховано стандартизацію психодіагностичних методик, валідність та надійність тестів. У розділі «Психолого-економічна доцільність наукового дослідження» розглянуто питання «людського фактора». Соціально та культурно розвинена активна людина володіє величезним ресурсним потенціалом, але в той же час вона є складним об’єктом управління. У розділі «Охорона праці та безпека життєдіяльності» розглянуто питання раціональних умов і методів підвищення життєдіяльності людини. Запропонована класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. У розділі «Екологія» проаналізовано питання екологічної безпеки та державний контроль у галузі охорони довкілля .
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23517
Власник авторського права: © Глущишин Т.В., 2018
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:053 — психологіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора