Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23503

Назва: Психологічні особливості емоційної саморегуляції у підлітків
Інші назви: Psychological features of emotional self-regulation in adolescence
Автори: Дроздюк, Володимир Дмитрович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Бібліографічний опис: Дроздюк В.Д. Психологічні особливості емоційної саморегуляції у підлітковому віці. – Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 053 – «Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2018.
Bibliographic description: V.D. Drozdyuk. Psychological features of emotional self-regulation in adolescence. – Manuscript. Master's thesis for getting to Master’s Degree in the specialty 053 – «Psychology» – Ternopil National Technical University. I. Pul'uj. - Ternopil, 2018.
Дата публікації: 12-лют-2018
Дата подання: 12-лют-2018
Видавництво: ТНТУ
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім. І. Пулюя
Науковий керівник: Періг, Ірина Мирославівна
Члени комітету: Кирич, Наталія Богданівна
УДК: 159.9
Теми: Психологічні особливості емоційної саморегуляції у підлітків
емоції
емоційна саморегуляція
соціально-психологічний тренінг
психологія
053
emotions
emotional self-adjustment
teenage
psychodiagnostics
socio-psychological training
Кількість сторінок: 8
Короткий огляд (реферат): В магістерській роботі виконано теоретичне та емпіричне дослідження проблеми емоційної саморегуляції підлітків. Описано організацію та психодіагностичні методи емпіричного дослідження. Розглянуто питання вікових передумов та чинників розвитку емоційної саморегуляції у підлітковому віці. Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу емоційної регуляції.
В магістерській роботі виконано теоретичне та емпіричне дослідження проблеми емоційної саморегуляції підлітків. Описано організацію та психодіагностичні методи емпіричного дослідження. Розглянуто питання вікових передумов та чинників розвитку емоційної саморегуляції у підлітковому віці. Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу емоційної регуляції.
In the thesis work has the theoretical and empirical research of the problem of emotional self-regulation of adolescents is carried out. The organization and psychodiagnostic methods of empirical research are described. Issues of age-old preconditions and factors of development of emotional self-regulation in adolescence are considered. Proposed program of social psychological training of emotional regulation.
Опис: У першому розділі «Теоретичні основи проблеми емоційної саморегуляції у підлітковому віці» проведено теоретичний аналіз та розкрито психологічний зміст феномена емоційної саморегуляції у підлітковому віці. Емоції визначено як клас психологічних явищ, який виконує важливі функції у життєдіяльності людини. Емоцію розглянуто як ситуативний вияв переживання. З таких міркувань випливає єдність емоцій та почуттів, що дає підстави розглядати їх як цілісну емоційну сферу особистості. Поняття «саморегуляція» визначено як певна поведінка людини, яка включає процес самоспостереження, самооцінку і самовідповідь. Доведено, що саморегуляція у підлітковому віці є інтегративною структурою, яка вміщує інтелектуальні, когнітивні, вольові, емоційні, моральні, мотиваційні властивості. У другому розділі «Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної саморегуляції підлітків» запропонована програма дослідження та емпірично досліджено психологічні особливості емоційної саморегуляції підлітків. На основі емпіричних даних зі сформованого психодіагностичного комплексу у підлітків визначено три рівні емоційної саморегуляції – високий, середній і низький. У третьому розділі «Соціально-психологічне навчання регуляції емоційних станів» розроблено програму соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на розвиток емоційної саморегуляції підлітків. Метою тренінгу є розвиток емоційної саморегуляції, досягнення осмисленої гнучкості в управлінні власними емоційними реакціями та інших, що дозволяє усвідомлено рухатися в світі емоційного вибору. Тренінг спрямований на розвиток внутрішньо-особистісної емоційної саморегуляції. Важливим аспектом є підвищення толерантності до невдач та невизначеності . Цінність запропонованої програми тренінгу полягає у спрямованості на розвиток емоційно компетентної і творчої особистості з розвиненими уміннями емоційної саморегуляції. Спеціально підібраний набір вправ дозволяє учасникам тренінгу розвинути емоційні компе¬тенції, якими вони володіють недостатньо. Для проведення тренінгових занять використовуються активні та інтерактивні методи навчання, при цьому їх вибір мотивується метою і завданнями тренінгу, специфікою й потребами аудиторії. У процесі реалізації запропонованої методики застосовуються такі методи: «криголами», інтерактив¬ні міні–лекції, міні–дискусії, фасилітація, мозковий штурм, модерація, рольова гра, «акваріум», практичні методи, мотивувальний контроль, технології організації груп: робота в колі, в малих групах (парами), індивідуальна робота. Більшість вправ передбачає використання зворотного зв'яз¬ку щодо ведучого. Обґрунтовано, що викори¬стання розробленої нами програми соціально-психологічного тренінгу сприятиме формуванню навичок емоційної саморегуляції в дітей підліткового віку. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці просвітницьких соціально-психологічних програм для розвитку емоційної саморегуляції підлітків.
Роботу виконано на кафедрі психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться 19 лютого 2018 р. о 9 .00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No49 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, навчальний корпус No7, ауд. 207.
Зміст: Емоційну саморегуляцію розглянуто як різновид психічної саморегуляції. Вона забезпечує емоційне регулювання діяльності та її корекцію з врахуванням актуального емоційного стану. Емоційна саморегуляція полягає в системі розумових дій, спрямованих або на активізацію емоційних процесів, або на гальмування, стабілізацію. Розумові дії з саморегуляції повинні спрямовуватися на ліквідацію емоційних переживань, формування душевного комфорту та емоційної стабільності. Прийоми саморегулювання емоційним станом покликані допомогти особі керувати своїм настроєм, впливати на нього.Аналіз результатів дослідження показав, що 31% досліджуваних виявили низький рівень емоційної саморегуляції, 53% – середній, 16% – високий. Тренінг спрямований на розвиток внутрішньо-особистісної емоційної саморегуляції. Важливим аспектом є підвищення толерантності до невдач та невизначеності . Цінність запропонованої програми тренінгу полягає у спрямованості на розвиток емоційно компетентної і творчої особистості з розвиненими уміннями емоційної саморегуляції.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23503
Власник авторського права: © Дроздюк В.Д., 2018
Перелік літератури: 1. Аболин Л. М. Эмоциональная устойчивость и пути ее повышения / Л.М. Аболин // Вопросы психологии. – 1989. – №4. – С. 142–149. 2. Абрамова Г. С. Возрастная психология / Г. С. Абрамова. – М.: Деловая книга, 2000. – 458 с. 3. Абульханова–Славская К. А. Личностные механизмы регуляции деятельности // Проблемы психологии личности / отв.ред. Е. В. Шорохова, О. И. Зотова. – М.: Наука, 1982. – 294 с. 4. Аверин В. А. Психология детей и подростков : учеб. пособ. / В. А. Аверин. – СПб. : Изд–во Михайлова В. А., 1998. – 379 с. 5. Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика : монографія / І. Ф. Аршава. – Д. : ДНУ, 2006. – 336 с.
Дроздюк В.Д. Емоційна саморегуляція у підлітковому віці / [Текст] / І.М. Періг, В.Д. Дроздюк. Тези доповіді на Міжнародній науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (Тернопіль, 16-17 листопада 2017 р.). – Том ІІІ. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 212-213.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:053 — психологія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Drozdjuk.pdf223,92 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Drozdjuk.djvu169,12 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Drozdjuk__COVER.png287,44 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора