Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23499
Назва: Розроблення стратегії розвитку Байковецької ОТГ
Інші назви: Development of the Baikivtsy UTC strategy
Автори: Сеник, Галина Василівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Сеник Г.В. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю 074 "Публічне управління та адміністрування"
Дата публікації: 8-лют-2018
Дата подання: 20-тра-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет
Науковий керівник: Мосій, Ольга Борисівна
УДК: 351
Теми: стратегія
результати діяльності, стратегічні напрями розвитку, стратегічні цілі, операційні цілі, аналіз діяльності, сильні та слабкі сторони діяльності, об’єднана територіальна громада
Короткий огляд (реферат): The strategic directions of the development of the Baikovetsky united territorial community have been developed, the prospects for further development of the community (strengths and weaknesses) have been determined, as well as the project" Creation of a recreation and health complex in the village of Kourniki
Зміст: ВСТУП……………………………………………………………………………......9 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА»………..11 1.1. Наукові підходи до визначення поняття «стратегія підприємства». Необхідність її формування................................................................................... ................11 1.2. Ієрархія та етапи формування стратегії підприємства………………..17 1.3. Організація розробки стратегії підприємства…………………………...21 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОТГ “БАЙКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА”…………………………………………….................................................32 2.1. Загальна характеристика ОТГ “Байковецька сільська рада”….……...32 2.2 Аналіз результатів діяльності Байковецької ОТГ...…………....…........40 2.3 Swot-аналіз Байковецької ОТГ …………………………...………………..47 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ БАЙКОВЕЦЬКОЇ ОТГ НА ОСНОВІ SWOT–АНАЛІЗУ………………………53 3.1 Представлення множини стратегічних альтернатив на основі Swot-аналізу……………………………………………………………………………….53 3.2 Стратегічні напрями розвитку Байковецької об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації.................................................................................59 3.3 Проект створення відпочинково-оздоровчого комплексу…………………....65 РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА…………………………………………….78 4.1. Аналіз основних показників розвитку регіону, у межах якого функціонує Байковецька ОТГ…………………………………………………………………...78 4.2 Організаційно-правові аспекти діяльності Байковецької ОТГ………………84 РОЗДІЛ 5. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ…………………………………………………………….90 5.1 Обгрунтування вибору стратегії SWOT-аналізу для Байковецької ОТГ……90 5.2 Обгрунтування стратегічних напрямів розвитку Байковецької громади……91 5.3 Обгрунтування проекту створення відпочинково-оздоровчого комплексу у селі Курники………………………………………………………………………...96 РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………………100 6.1. Охорона праці…………………………………………………………………100 6.1.1. Завдання в галузі охорони праці…………………………………………..100 6.1.2. Аналіз умов праці фінансово-господарського відділу……………………102 6.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях…………………………………………...112 6.2.1 Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах та населених пунктах Байковецької ОТГ………………………………………...112 6.2.2 Організація фінансування та матеріального забезпечення заходів захисту населення і територій від НС мирного та воєнного часу………………………..114 РОЗДІЛ 7. ЕКОЛОГІЯ…………………………………………………………….118 7.1 Роль природних ресурсів у суспільному розвитку………………………….118 7.2 Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів………...120 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………..124 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23499
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/September/6.htm; http://www.visnuk.com.ua/pubs/id/7426; http://decentralization.gov.ua/
Перелік літератури: 1. Абрам’юк І. Демократія участі: механізми громадської участі на місцевому, регіональному та національному рівнях/І. Абрам’юк. – К., 2014. – 50 с. 2. Абрам'юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам'юк, Анатолій Ткачук. – К.: Легальний статус, 2011. – 64 c. 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 4. Гринберг Н. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент / Н. Гринберг // Стратегический менеджмент. – 2005. – № 6. – С. 3-7. 5. Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід. / О. О. Бабінова. – К.: Фенікс, 2011. – 268 с. 6. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / [Бер¬данова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка де¬централізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «София-А». – 2012. – 88 с. 7. Бабінова О. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів місцевої влади [Електронний ресурс] / О. Бабінова. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/September/6.htm. 8. Берданова О. Ресурсне забезпечення регіонального та місцевого розвитку/ О. Берданова – К., 2014. – 37 с. 9. Бикадорова Н. О. Фінансова децентралізація місцевого самоврядування /Н. О. Бикадорова // Економічний вісник Донбасу [Текст]. — 2010. — № 2(20). — С. 145—151. 10. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Бор- денюк // Право України [Текст]. – 2010. – № 1. – С. 21-25. 11. Бориславська О.М. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М.]; Центр політико-правових реформ. – К., 2012. – 212 с. 12. Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Баймуратов. – Віче. – 2015. – № 12. – Режим доступу : http://www.viche.info/ journal/4777/. 13. Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади / [Ю. Ганущак – К.]; Швейцар¬сько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія-A». – 2013. – 160 с. 14. Германова О. Механізми децентралізації / О. Германова // Вісник. Офіційно про податки : офіційне видання Фіскальної служби України. – 2014. – № 33. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/pubs/id/7426. 15. Гладій Г.Й. Міжнародні виробничі мережі в Європі: моногр./ І.Й. Гладій, І.Я. Зварич. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 292 с. 16. Гладкий О.В. Менеджмент регіонального розвитку: навч. посіб. – К.: академ. видав, 2013. – 248 с. 17. Голиков А. П. Экономико-географическое моделирование микрохозяйственных процессов/ А.П. Голиков. – Х.: ХНУ ім. В. Каразіна, 2003. 18. Голобуцький О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцький, О. Б. Шевчук. – К. : Атлант UMS, 2002. – 173 с. 19. Голобуцький О.П., Шевчук О.Б. Електронний уряд. – К.: ЗАТ “Атлант UMS”, 2002. 20. Гринберг Н. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент / Н. Гринберг // Стратегический менеджмент. – 2005. – № 6. – С. 3-7. 21. Деркач М.І. Теоретичні аспекти формування сучасної моделі фіскальної децентралізації/М.І. Деркач // Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. – 2010. – Серія «Економіка». – Вип. 4 (2). – c. 60-66. 22. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 р. : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – Законодавство. Офіційний веб-портал : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 23. Децентралізація влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/. 24. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / Переднє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 413 с. 25. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України [Текст] / [О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та ін.] ; Центр політико-правових реформ. – К., 2012. 26. Єгоричева С.Б. Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад/ С.Б. Єгоричева, О.В. Тимошенко. – Полтава: РВЦ ПУЕТ, 2014. – 221 с. 27. Журек Л. Доходи територіальних одиниць самоврядування та система податків. / Л. Журек. // Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні. / Упоряд. Т. Шамайда, О. Дмитренко. – К.: Аг-во «Україна», 2001. – 336 c. 28. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальний громад» від 05.02.2015 №157-VIII. / Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 29. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»/ Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19?nreg=71-19&find=1&text=25&x=0&y=0. 30. Закон України «Про співробітництво об’єднаних територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII/ Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 31. Іщенко М.П., Самойленко Л. Я. Основні шляхи оптимізації системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково – виробничий журнал – 2012. 32. Калачова Г. Бюджетна децентралізація: життя або смерть великих і малих міст / електронний ресурс. Режим доступу: http://www.epravda.com.ua. 33. Коваленко М.А. Регіональний менеджмент: навч. посіб. / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 304 с. 34. Колянко О.В. Критерії та показники інвестиційних процесів в регіоні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kerivnyk.info/2006/02/kolyanko. 35. Корнеева Т. Ю. Формирование стратегии развития предприятий в условиях неопределенности / Т. Ю. Корнеева, С. А. Никитин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2009. – № 2-2. – С. 136 –142. 36. Кортні Х. Стратегія в умовах невизначенності / Х. Кортні, Дж. Керкленд, П. Вігері // Економические стратегии. – 2002. – № 6. – С. 78-85. 37. Крайник О. П. Децентралізація управління фінансовими ресурсами регіону/ О. П. Крайник // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 21. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — С. 373—378. 38. Круш П. В. Регіональне управління: навч. посіб. /П.В. Круш, О.О. Кожем’яченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с. 39. Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: досвід республіки Болгарія/ М.І. Лахижа. – Полтава: ПолНТУ, 2014. – 208 с. 40. Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: досвід республіки Польща/ М.І. Лахижа. – Полтава: ПолНТУ, 2012. – 243 с. 41. Литвиненко І. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / І. Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. 42. Марчук Д. Адмінреформа в Україні через призму досвіду Польщі [Електронний ресурс] / Д. Марчук. – Режим доступу : http://glavcom.ua/ articles/2695.html. 43. Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку. – як.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – 82 с. 44. Мочерний С. Сфера послуг // Економічна енциклопедія. - К.: Академія, 2002. 45. Пастух К. Реалізація регіональної політики Європейського Союзу / К. Пастух // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : мат-ли 11 регіон. наук.-практ. конф. (15 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – с. 92-93. 46. Пилипів В. В. Децентралізація управління соціально-економічним розвиткомУкраїни / В. В. Пилипів, Л. М. Макаренко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. – 2008. Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/103.pdf. 47. Карчевська І. О. Оцінка фінансової децентралізації місцевих бюджетів України /І. О. Карчевська, О. М. Кравчук // Економічний простір [Текст]. — 2010. – № 35. – с. 110 –118. 48. Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку: навч. посіб. / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 200 с. Подсолонко Е.А. Региональная экономика: конкурентоспособность и управление компетенциями / Е.А. Подсолонко. – Симф., 2007. – 642 с. 49. Погребняк І. Є. Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування. – Режим доступу: http://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2014/10/Pogrebnyak7.pdf. 50. Покатаєв П.С. Організаційно-економічні аспекти сучасного стану місцевого самоврядування в Україні / П.С. Покатаєв, Ю.П. Козаченко // Інвестиції: практика і досвід. – 2014. 51. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад : проект «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» / Асоціація міст України. – 39 с. 52. Прес-конференція Фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” (Віктор Тимощук, заст. голови правління Центру політико-правових реформ; Ірина Бекешкіна, директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”; Олександр Саєнко, координатор Координацій- ного центру з упровадження економічних реформ в Україні) “Якість надання адміністратив- них послуг: оцінка населення. Оцінки діяльності центрів надання послуг у 10 містах України”, 25 квіт. 2013 р. URL: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jakist-nadaistah-ukraini.htm. 53. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19. 54. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/71-19. 55. Про державні цільові програми: Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. 56. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 57. Про затвердження Державної стратегії регіонального роз- витку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Законодавство. Офіційний веб-портал : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385 – 2014. 58. Про об’єднання громад. Електронний ресурс. Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region. 59. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17 червня 2014 року № 1508-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 60. Про Рекомендації парламентських слухань “Децентралізація влади в Україні.Розширення прав місцевого самоврядування” [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. 61. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 62. Про схвалення Концепції місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р. 63. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80. 64. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р. 65. Програмно-цільовий розвиток регіональної економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud.com.ua/51877/ekonomika. 66. Реформи під мікроскопом: 2015 рік / За ред. Міського В.В., Галушки О.М., 2015. – 88 с. 67. Реформування місцевого самоврядування в Україні: механізми забезпечення: монографія / Нац. Академія держ. управління при Президентові України, Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування, ЛРГО "Агенство муніципального розвитку". – Полтава : АСМІ, 2009. 68. Романова Т.В. Формування інвестиційного потенціалу як пріоритет регіональної економічної політики / Т.В Романова // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб. наук. праць: в 2 т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; відп. ред. В.К. Мамутов. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. 69. Романюк С.А. Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, політика, практика: монографія / С. А. Романюк. – К. : НАДУ, 2013. – 375 с. 70. Сас О. Що таке децентралізація і навіщо вона нам всім? – Про реформу / Електронний ресурс. Режим доступу:http:decentralization.gov.ua/news/item. 71. Слепян Е.В. Регіональні інвестиційні проекти: класифікація та джерела фінансування / Е.В. Слепян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/econom_2009_1/202-206.pdf. 72. Сухорукова А. Шляхи вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних організацій / А. Сухорукова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2008. 73. Ткачук А. Ф. Державна регіональна політика: від асиметрії до солідарності (робочий зошит) / Анатолій Ткачук. – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2013. – 112 с. 74. Ткачук А. Ф. Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К.: Легальний статус, 2011. – 252 с. 75. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник / [Ткачук А.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія». – 2012. – 120 с. 76. Ткачук А. Ф. Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей / Анатолій Ткачук. – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2012. – 144 с. 77. Ткачук А. Ф. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід. Видання друге, доповнене / за заг. ред. А. Ткачука. – К.: Леста, 2011. – 260 с. 78. Ткачук А. Скандинавський шлях. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. – К.: Логос, 2015. – 124 с. 79. Єпіфанов А. О. Управління регіоном: навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, М. В. Мінченко, Б. А. Дадашев. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 361 с. 80. Щенсни П. Досвід Польщі у проведенні адміністративної реформи та регіональної політики; П. Щенсни // Україна на шляху до Європейського ISSN 2071-4653 Соц.-ек.проблеми сучас. періоду України, 2014, Вип. 2(106) 239 Впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні через призму польського досвіду Союзу / [ред. Я. Хофмолк, К. Смик, А. Амброзяк, О. Марковіч]. – Варшава : Управління Комітету європейської інтеграції, 2006 – c. 135-142. 81. Щербань Т. Підвищення значення та ролі органів самоор- ганізації населення в системі місцевого самоврядування / Т. Щербань // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2(12). – с. 84-91.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:281 — публічне управління та адміністрування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
автореферат.pdf217,58 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора