Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23498
Title: Шляхи покращення якості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, на прикладі Скалатської об’єднаної територіальної громади
Other Titles: Пути улучшения качества предоставления административных услуг органами местного самоуправления, на примере Скалатской объединенной территориальной общины
Enhancing the quality of administrative services offered by local authorities including the Skalat united territorial community
Authors: Войціщук, Анастасія Сергіївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний інверситет імені Івана Пулюя, вул. Руська,56, +380 352 524181
Bibliographic description (Ukraine): 1. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навч. посіб. / К. К. Афанасьєв. – Луганськ : РВВЛДУВС, 2010. 2. Бабінова О. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів місцевої влади [Електронний ресурс] / О. Бабінова. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/September/6.htm. 3. Баймуратов М. О. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні/М. О. Баймуратов // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. -Київ:[б. в.], 2015. 4. Батанов О. В. Концептуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні / О. В. Батанов // Часо- пис Київського університету права. – 2014. 5. Білошицький С. Є. Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів / С. Є. Білошицький // Політ. менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 56–66. 6. Бонэм М. Потенциал “электронного правительства” / М. Бонэм, Д. Сейферт // Государственное управление : [електрон. вестн.]. – 2003. – № 2. – Режим доступу : http:// www.ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/bonham.pdf 7. Буренко Т. О. Актуальні підходи до оцінювання ефективності системи надання державних адміністративних послуг в Україні / Т.О. Буренко // Інвестиції : практика та досвід, 2011. - № 9. – С. 100-103. 8. В Україні стало утричі більше користувачів смартфонів, 23.07.14 р., Forbes Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/news/1375562-v-ukrayini-stalo-utrichi-bilshekoristuvachiv-smartfoniv 9. Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти/ Возняк Г. В. / Проблеми економіки № 2, 2015 10. Голобуцький О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцький, О. Б. Шевчук. – К. : Атлант UMS, 2002. – 173 с. 11. Голобуцький О.П., Шевчук О.Б. Електронний уряд. - К.: ЗАТ “Атлант UMS”, 2002. 12. Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів/ І.Голосніченко // Право України [Текст].–2003.–№10 13. Гугл показав портрет українського користувача інтернету: 71 % заходить зі смартфону, 23.07.14 р., Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/technology/2014/07/23/175759/ 14. Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності влади / М. Демкова // Юрид. журн. – 2007. – № 3 (57). – С. 124–126. 15. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України [Текст] / [О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та ін.] ; Центр політико-правових реформ. – К., 2012. 16. Деякі питання надання адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовт. 2010 р. № 915 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 78. – Ст. 2749. 17. Деякі питання надання платних адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січ. 2011 р. № 33 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 4. – Ст. 216. 5. До проекту Закону України “Про адміністративні послуги” : пояснювальна записка від 9 листоп. 2011 р. / Адміністрація Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41734 6. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. / Верховна Рада України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. 18. Деякі питання платних державних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 берез. 2009 р. № 234 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 21. – Ст. 675. 19. Дрожжинов В.И. Электронное правительство / В.И. Дрожжинов // Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. – М.: Эко-Трендз, 2002. – C.11–88. 20. Дубенко С. Д. Адміністративні послуги органів виконавчої влади: теоретичні підходи до вирішення практичних завдань / С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк. – К. : НАДУ, 2008. – С. 44. 21. Дубов Д. В. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування / Д. В. Дубов // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 7. – C. 34–38. 22. Е-Львів: перспективи електронного управління. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/32228 23. Євдокименко В., Поляк О. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків // Регіон. економіка. – 2004 24. Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні / В. В. Єганов. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf 25. Зварич М. М., Вдовінова Н. В. Інформаційне забезпечення надання адміністративних послуг в Україні / М. М. Зварич, Н. В. Вдовінова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011 26. Звіт про реалізацію в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (липень 2012 р. – жовтень 2013 р.), 31 жовт. 2013 р. // Офіц. веб-сайт Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”. URL: http://www.ogp.gov.ua/sites/default/ les/content/3%D0%B2%D1%96%D1%82_OGP_2013.pdf. 27. Інформація про анкетування щодо якості надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг, 15 січ. 2014 р. // Офіц. веб-сайт Державної служби Украї- ни з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/ info/2935.htm. 28. Іщенко М.П., Самойленко Л. Я. Основні шляхи оптимізації системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони. Серія: Державне управління : наук. - вироб. журн. – 2012. 29. Кірмач А. В. Оцінка якості адміністративних послуг / А. В. Кірмач, В. П. Тимощук. - К. : Факт, 2005. - 88 с. 30. Коліушко І. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права / Коліушко І., Тимощук В. // Право України. – 2001. 31. Колянко О.В. Критерії та показники інвестиційних процесів в регіоні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kerivnyk.info/2006/02/kolyanko.htmlю. 32. Конотопцев О. Використання інформаційно- комунікаційних технологій в процесі надання адміністративних послуг Сайт Фонду місцевої демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya-informatsijnokomunikatsijnih-tehnologij-v-protsesi-nadannya-administrativnihposlug.html 33. Концепція проекту Закону України «Про адміністративні послуги»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 682-р. 34. Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз / М. Корнієнко // Право України. – 2013. 35. Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні / [Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Бан- чук та ін.; Ірина Бекешкіна]; Центр політико-право- вих реформ, Фонд «демократичні ініціативи». – К., ФОП Москаленко О.М. , 2009. 36. Крайнікова Т. Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень) / Т. Крайнікова // Вісник Книжкової палати. – 2014. - № 2. - С. 2. 2 37. Литвиненко І. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / І. Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. 38. Мочерний С. Сфера послуг // Економічна енциклопедія. - К.: Академія, 2002. 39. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів» від 16 травня 2013 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: rada.gov.ua 40. Напрями вдосконалення системи публічної адміністрації в частині розподілу функцій між органами державної влади та органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс] // Аналітична записка. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/623/ 41. Новини, 10.10.14, Інститут соціології НАНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.i-soc.com.ua/institute/ 42. Організація та проведення громадського моніторингу якості електронних сервісів Центрів надання адміністративних послуг, Аналітичний звіт, 2014, Національний центр електронного урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/analytical_report/Analytical%20repo rt.pdf 43. Оцінка електронної готовності України, 2013 р., Національний центр електронного урядування, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/elektronn_urad/Eocinka-2013.pdf 44. Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг, 25.04.13, Фонд «Демократичні ініціативи» // Фонд «Демократичні ініціативи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/events/kcwejfojewogj4ogjo4joj4.htm 45. Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністра України від 28 грудня 2011 р. № 1363-р. 46. Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністра України від 28 грудня 2011 р. № 1363-р. 47. Погребняк І. Є. Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування. – Режим доступу: http://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2014/10/Pogrebnyak7.pdf 48. Покатаєв П.С. Організаційно-економічні аспекти сучасного стану місцевого самоврядування в Україні / П.С. Покатаєв, Ю.П. Козаченко // Інвестиції: практика і досвід. – 2014. 49. Прес-конференція Фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” (Віктор Тимощук, заст. голови правління Центру політико-правових реформ; Ірина Бекешкіна, директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”; Олександр Саєнко, координатор Координацій- ного центру з упровадження економічних реформ в Україні) “Якість надання адміністратив- них послуг: оцінка населення. Оцінки діяльності центрів надання послуг у 10 містах України”, 25 квіт. 2013 р. URL: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jakist-nadaistah-ukraini.htm. 50. Про адміністративні послуги: Закон України «Про адміністративні послуги» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 51. Про державні цільові програми: Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. 52. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. Про національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2684-III (2684-14) від 13 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. 53. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 31. – Ст. 286. 54. Про звернення громадян: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650. 55. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII, зі змінами. 7. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007– 2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V. 56. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007– 2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V. 57. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР, зі змінами. 58. Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних: Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010, № 46, ст. 542. 59. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 60. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 61. Програмно-цільовий розвиток регіональної економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://stud.com.ua/51877/ekonomika /programno_tsilove_rozvitok_ regionalnoyi_ekonomiki. 62. Реєстр адміністративних послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/MixedList?tag=ReiestrAdministrativnikhPoslug. 63. Ресурсне забезпечення модернізаційних процесів в Україні: регіональний аспект / А. О. Касич // Бізнес Інформ. - 2016. 64. Реформування місцевого самоврядування в Україні: механізми забезпечення : монографія / Нац. Академія держ. управління при Президентові України, Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування, ЛРГО "Агенство муніципального розвитку". – Полтава : АСМІ, 2009. 65. Розпорядження КМУ від 24 липня 2013 р. № 614-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017». Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 66. Романова Т.В. Формування інвестиційного потенціалу як пріоритет регіональної економічної політики / Т.В Романова // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб. наук. праць: в 2 т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; відп. ред. В.К. Мамутов. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. 67. Слепян Е.В. Регіональні інвестиційні проекти: класифікація та джерела фінансування / Е.В. Слепян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/econom_2009_1/202-206.pdf. 68. Сороко В. Концептуальний підхід до проблеми запровадження інституту надання державних послуг у практику діяльності державних службовців / В. Сороко // Вісн. держ. служби. – 2004. – № 3. –С. 11–19. 69. Сухорукова А. Шляхи вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних організацій / А. Сухорукова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2008. 70. Тенденція, коли кожне відомство матиме офіс для надання своїх послуг, поставить хрест на реформі адміністративних послуг – експерти, 24 квіт. 2013 р./Фонд “Демократичні ініціативи”. URL: http://www.dif.org.ua/ua/events/tende-poslug-eksperti.htm. 71. Тимощук В. Адміністративні послуги: посібник/Швейцар.-укр. проект “Підтримка де- централізації в Україні – DESPRO”. Київ: Софія-A, 2012. 104 с. Доступне також у PDF: http:// despro.org.ua/media/articles/06_book_blok.pdf. 72. Тимощук В. Досвід Канади в організації надання адміністративних послуг. URL: http:// fmd.kh.ua/administratyvni-poslugy/viktor-timoshhuk-dosvid-kanadi-v-organizatsiyi-nadannyaadministrativnih-poslug.html. 73. Тимощук В. П. Адміністративні акти, процедура прийняття та припинення дії: [монографія] / В. П. Тимощук. – К.: Конус-Ю, 2010. 74. Тодика О. Ю. Проблеми реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень в аспекті здійснення народовладдя / О. Ю. Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. 75. Удосконалення механізмів надання публічних послуг населенню : метод. рек. / Б. Г. Савченко, К. І. Мельникова, Ю. В. Боковікова [та ін.] ; за заг. ред. Б. Г. Савченка. – К. : НАДУ, 2009. – 28 с. 76. Узагальнена інформація за результатами моніторингу виконання органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, 15 січ. 2014 р. // Офіц. веб-сайт Державної служби України з питань регуляторної по- літики та розвитку підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/info/2936. 77. Участь громадськості у моніторингу надання послуг органами публічної влади: нормативне регулювання та існуючі практики. Київ, 2013. 124 с.//Офіц. веб-сайт Програми розвитку ООН в Україні. URL: http://undp.org.ua/ les/ua_64594Monitoring_Poslug_PRINT_small_size.pdf 78. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник, видання 2-ге, доповнене і доопрацьоване / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – К., СПД Москаленко О.М., 2011. 79. Шканова О.М. Маркетинг послуг. - К.: Кондор, 2003. 80. Якість надання адміністративних послуг: оцінка населення. Оцінки діяльності центрів надання послуг у 10 містах України, Фонд «Демократичні ініціативи» // Фонд «Демократичні ініціативи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jakist-nadaistah-ukraini.htm [ 23]
Conference/Event: Міжнародна науково-практична конференція Львівської економічної фундації
Issue Date: 2018
Submitted date: Feb-2018
Date of entry: 11-Feb-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Code and name of the specialty: 8.03060301 – Менеджмент організацій та адміністрування
Supervisor: Кужда, Тетяна Іванівна
Committee members: Владимир, Ольга Михайлівна
UDC: 351
Keywords: Шляхи покращення якості надання адміністративних послуг органами місцевого смоврядування
адміністративні послуги
Enhancing the quality of administrative services offered by local authorities
органи місцевого самоврядування
центр надання адміністративних послуг, якість послуг, територіальна громада
територіальна громада
якість послуг
administrative service
united territorial community
local governments
quality of services,
Number of pages: 13
Abstract: Тема: «Шляхи покращення якості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, на прикладі Скалатської об’єднаної територіальної громади» Дипломна магістерська робота: 114 с., 14 рис., 17 табл., 6 додатків, 80 літературних джерел. Об'єкт дослідження - процес надання адміністративних послуг в об’єднаній територіальній громаді м. Скалата. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів, що стосуються шляхів покращення якості надання адміністративних послуг жителям Скалатської громади. Методи дослідження − економіко-статистичні, математичні, експертні, аналіз, графічні. Розроблено проектні рішення щодо покращення якості надання адміністративних послуг у Скалатській об’єднаній територіальній громаді, обгрунтування доцільності створення центру надання адміністративних послуг у м. Скалат, а також впровадження веб-сайту та надання супутніх послуг. Результати використано у діяльності громади м. Скалат. Ключові слова: адміністративна послуга, органи місцевого самоврядування, центр надання адміністративних послуг, якість послуг, територіальна громада.
Аннотация Тема: «Пути улучшения качества предоставления административных услуг органами местного самоуправления, на примере Скалатской объединенной территориальной общины» Дипломная магистерская работа 114 с., 14 рис., 17 табл., 6 приложений, 80 литературных источников. Объект исследования - процесс предоставления административных услуг в объединенной территориальной общине г. Скалата. Целью работы является исследование теоретических и практических аспектов, касающихся путей улучшения качества предоставления административных услуг жителям Скалатской общины. Методы исследования - экономико-статистические, математические, экспертные, анализ, графичиские. Разработаны проектные решения по улучшению качества предоставления административных услуг в Скалатской объединенной территориальной общине, обоснование целесообразности создания центра предоставления административных услуг в г.Скалат, а также внедрение веб-сайта и предоставления сопутствующих услуг. Результаты использованы в деятельности общины г. Скалат. Ключевые слова: административная услуга, органы местного самоуправления, центр предоставления административных услуг, качество услуг, территориальная община.
Summary Theme: «Enhancing the quality of administrative services offered by local authorities including the Skalat united territorial community» Master Degree thesis contains of 114 pages, 14 pictures, 17 tables, 6 appendixes, 80 literature sources. The Object of Investigation is the process of administrative services providing in the united territorial community of the Skalat. The Aim of the Work is the study of theoretical and practical aspects of concerning ways to improve the quality of administrative services providing to the inhabitants in Skalat community. The Methods of Investigation are economical and statistic, mathematical, expert opinion, analysis, graphic. To improve the quality of administrative services the design decisions have been made. The feasibility of establishing an administrative service center in Skalat and implementation of the website and related services provision have been justified. The results can be used by the Skalat united territorial community Key words: administrative service, local governments, quality of services, united territorial community.
Description: Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів, що стосуються шляхів покращення якості надання адміністративних послуг жителям Скалатської громади.
The Aim of the Work is the study of theoretical and practical aspects of concerning ways to improve the quality of administrative services providing to the inhabitants in Skalat community.
Content: ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ.................................................................................................................10 1.1 Поняття, види та класифікація адміністративних послуг…………………...10 1.2 Сучасний стан надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування в Україні………………………………………………………....16 1.3 Світовий досвід у сфері надання адміністративних послуг…………………21 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ СКАЛАТСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…………………………………………………………………………..32 2.1 Загальна характеристика Скалатської ОТГ як самостійної адміністративно-територіальної одиниці…………………………………………………………….32 2.2 Дослідження показників роботи Скалатської об’єднаної територіальної громади.……………………………………………………………………………..40 2.3 SWOT-аналіз Скалатської об’єднаної територіальної громади……………..45 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ СКАЛАТСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…………………………………………………………………………..52 3.1 Обгрунтування доцільності створення центру надання адміністративних послуг як головного інструменту покращення надання адміністративних послуг у м. Скалат…………………………………………………………………………..52 3.2 Написання концепції проекту «Створення центру надання адміністративних послуг для Скалатської об’єднаної територіальної громади»………………….58 3.3 Запуск інтернет-сайту Центру надання адміністративних послуг міста Скалата як необхідного інформаційного засобу в процесі покращення надання адміністративних послуг…………………………………………………………...68 РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………77 4.1 Нормативно-правова база процесів надання адміністративних послуг в Україні………………………………………………………………………………77 4.2 Аналіз показників розвитку Підволочиського району як регіону, на території якого розташована Скалатська ОТГ…………………………………....81 РОЗДІЛ 5. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ………………………………………………….…………85 5.1 Обрахунок матеріальних витрат на створення ЦНАП у м. Скалат………...85 5.2 Обгрунтування ефективності створення сайту для ЦНАП м. Скалата……..87 РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………………..92 6.1.1 Завдання в галузі охорони праці…………………………………………....92 6.1.2 Вимоги до умов праці в офісному приміщенні…………………………....93 6.1.3 Пожежна безпека офісних приміщень……………………………………...98 6.2.1 Організація цивільного захисту об'єднаної територіальної громади …...101 6.2.2 Ліквідація наслідків можливих надзвичайних ситуацій………………….104 6.2.3 Використання ЦНАПу для надання адміністративних послуг населенню з питань цивільного захисту……………………………………………………….106 РОЗДІЛ 7. ЕКОЛОГІЯ……………………………………………………………108 7.1 Сучасна екологічна політика України……………………………………….108 7.2 Роль екологічної інформації у покращенні навколишнього середовища…110 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………….112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23498
Copyright owner: Войціщук Анастасія Сергіївна, 2018
References (Ukraine): СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навч. посіб. / К. К. Афанасьєв. – Луганськ : РВВЛДУВС, 2010. 2. Бабінова О. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів місцевої влади [Електронний ресурс] / О. Бабінова. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/September/6.htm. 3. Баймуратов М. О. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні/М. О. Баймуратов // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. -Київ:[б. в.], 2015. 4. Батанов О. В. Концептуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні / О. В. Батанов // Часо- пис Київського університету права. – 2014. 5. Білошицький С. Є. Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів / С. Є. Білошицький // Політ. менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 56–66. 6. Бонэм М. Потенциал “электронного правительства” / М. Бонэм, Д. Сейферт // Государственное управление : [електрон. вестн.]. – 2003. – № 2. – Режим доступу : http:// www.ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/bonham.pdf 7. Буренко Т. О. Актуальні підходи до оцінювання ефективності системи надання державних адміністративних послуг в Україні / Т.О. Буренко // Інвестиції : практика та досвід, 2011. - № 9. – С. 100-103. 8. В Україні стало утричі більше користувачів смартфонів, 23.07.14 р., Forbes Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/news/1375562-v-ukrayini-stalo-utrichi-bilshekoristuvachiv-smartfoniv 9. Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти/ Возняк Г. В. / Проблеми економіки № 2, 2015 10. Голобуцький О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцький, О. Б. Шевчук. – К. : Атлант UMS, 2002. – 173 с. 11. Голобуцький О.П., Шевчук О.Б. Електронний уряд. - К.: ЗАТ “Атлант UMS”, 2002. 12. Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів/ І.Голосніченко // Право України [Текст].–2003.–№10 13. Гугл показав портрет українського користувача інтернету: 71 % заходить зі смартфону, 23.07.14 р., Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/technology/2014/07/23/175759/ 14. Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності влади / М. Демкова // Юрид. журн. – 2007. – № 3 (57). – С. 124–126. 15. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України [Текст] / [О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та ін.] ; Центр політико-правових реформ. – К., 2012. 16. Деякі питання надання адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовт. 2010 р. № 915 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 78. – Ст. 2749. 17. Деякі питання надання платних адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січ. 2011 р. № 33 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 4. – Ст. 216. 5. До проекту Закону України “Про адміністративні послуги” : пояснювальна записка від 9 листоп. 2011 р. / Адміністрація Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41734 6. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. / Верховна Рада України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. 18. Деякі питання платних державних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 берез. 2009 р. № 234 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 21. – Ст. 675. 19. Дрожжинов В.И. Электронное правительство / В.И. Дрожжинов // Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. – М.: Эко-Трендз, 2002. – C.11–88. 20. Дубенко С. Д. Адміністративні послуги органів виконавчої влади: теоретичні підходи до вирішення практичних завдань / С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк. – К. : НАДУ, 2008. – С. 44. 21. Дубов Д. В. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування / Д. В. Дубов // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 7. – C. 34–38. 22. Е-Львів: перспективи електронного управління. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/32228 23. Євдокименко В., Поляк О. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків // Регіон. економіка. – 2004 24. Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні / В. В. Єганов. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf 25. Зварич М. М., Вдовінова Н. В. Інформаційне забезпечення надання адміністративних послуг в Україні / М. М. Зварич, Н. В. Вдовінова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011 26. Звіт про реалізацію в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (липень 2012 р. – жовтень 2013 р.), 31 жовт. 2013 р. // Офіц. веб-сайт Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”. URL: http://www.ogp.gov.ua/sites/default/ les/content/3%D0%B2%D1%96%D1%82_OGP_2013.pdf. 27. Інформація про анкетування щодо якості надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг, 15 січ. 2014 р. // Офіц. веб-сайт Державної служби Украї- ни з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/ info/2935.htm. 28. Іщенко М.П., Самойленко Л. Я. Основні шляхи оптимізації системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони. Серія: Державне управління : наук. - вироб. журн. – 2012. 29. Кірмач А. В. Оцінка якості адміністративних послуг / А. В. Кірмач, В. П. Тимощук. - К. : Факт, 2005. - 88 с. 30. Коліушко І. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права / Коліушко І., Тимощук В. // Право України. – 2001. 31. Колянко О.В. Критерії та показники інвестиційних процесів в регіоні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kerivnyk.info/2006/02/kolyanko.htmlю. 32. Конотопцев О. Використання інформаційно- комунікаційних технологій в процесі надання адміністративних послуг Сайт Фонду місцевої демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya-informatsijnokomunikatsijnih-tehnologij-v-protsesi-nadannya-administrativnihposlug.html 33. Концепція проекту Закону України «Про адміністративні послуги»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 682-р. 34. Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз / М. Корнієнко // Право України. – 2013. 35. Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні / [Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Бан- чук та ін.; Ірина Бекешкіна]; Центр політико-право- вих реформ, Фонд «демократичні ініціативи». – К., ФОП Москаленко О.М. , 2009. 36. Крайнікова Т. Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень) / Т. Крайнікова // Вісник Книжкової палати. – 2014. - № 2. - С. 2. 2 37. Литвиненко І. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / І. Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. 38. Мочерний С. Сфера послуг // Економічна енциклопедія. - К.: Академія, 2002. 39. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів» від 16 травня 2013 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: rada.gov.ua 40. Напрями вдосконалення системи публічної адміністрації в частині розподілу функцій між органами державної влади та органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс] // Аналітична записка. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/623/ 41. Новини, 10.10.14, Інститут соціології НАНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.i-soc.com.ua/institute/ 42. Організація та проведення громадського моніторингу якості електронних сервісів Центрів надання адміністративних послуг, Аналітичний звіт, 2014, Національний центр електронного урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/analytical_report/Analytical%20repo rt.pdf 43. Оцінка електронної готовності України, 2013 р., Національний центр електронного урядування, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/elektronn_urad/Eocinka-2013.pdf 44. Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг, 25.04.13, Фонд «Демократичні ініціативи» // Фонд «Демократичні ініціативи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/events/kcwejfojewogj4ogjo4joj4.htm 45. Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністра України від 28 грудня 2011 р. № 1363-р. 46. Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністра України від 28 грудня 2011 р. № 1363-р. 47. Погребняк І. Є. Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування. – Режим доступу: http://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2014/10/Pogrebnyak7.pdf 48. Покатаєв П.С. Організаційно-економічні аспекти сучасного стану місцевого самоврядування в Україні / П.С. Покатаєв, Ю.П. Козаченко // Інвестиції: практика і досвід. – 2014. 49. Прес-конференція Фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” (Віктор Тимощук, заст. голови правління Центру політико-правових реформ; Ірина Бекешкіна, директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”; Олександр Саєнко, координатор Координацій- ного центру з упровадження економічних реформ в Україні) “Якість надання адміністратив- них послуг: оцінка населення. Оцінки діяльності центрів надання послуг у 10 містах України”, 25 квіт. 2013 р. URL: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jakist-nadaistah-ukraini.htm. 50. Про адміністративні послуги: Закон України «Про адміністративні послуги» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 51. Про державні цільові програми: Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. 52. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. Про національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2684-III (2684-14) від 13 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. 53. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 31. – Ст. 286. 54. Про звернення громадян: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650. 55. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII, зі змінами. 7. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007– 2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V. 56. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007– 2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V. 57. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР, зі змінами. 58. Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних: Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010, № 46, ст. 542. 59. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 60. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 61. Програмно-цільовий розвиток регіональної економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://stud.com.ua/51877/ekonomika /programno_tsilove_rozvitok_ regionalnoyi_ekonomiki. 62. Реєстр адміністративних послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/MixedList?tag=ReiestrAdministrativnikhPoslug. 63. Ресурсне забезпечення модернізаційних процесів в Україні: регіональний аспект / А. О. Касич // Бізнес Інформ. - 2016. 64. Реформування місцевого самоврядування в Україні: механізми забезпечення : монографія / Нац. Академія держ. управління при Президентові України, Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування, ЛРГО "Агенство муніципального розвитку". – Полтава : АСМІ, 2009. 65. Розпорядження КМУ від 24 липня 2013 р. № 614-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017». Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 66. Романова Т.В. Формування інвестиційного потенціалу як пріоритет регіональної економічної політики / Т.В Романова // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб. наук. праць: в 2 т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; відп. ред. В.К. Мамутов. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. 67. Слепян Е.В. Регіональні інвестиційні проекти: класифікація та джерела фінансування / Е.В. Слепян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/econom_2009_1/202-206.pdf. 68. Сороко В. Концептуальний підхід до проблеми запровадження інституту надання державних послуг у практику діяльності державних службовців / В. Сороко // Вісн. держ. служби. – 2004. – № 3. –С. 11–19. 69. Сухорукова А. Шляхи вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних організацій / А. Сухорукова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2008. 70. Тенденція, коли кожне відомство матиме офіс для надання своїх послуг, поставить хрест на реформі адміністративних послуг – експерти, 24 квіт. 2013 р./Фонд “Демократичні ініціативи”. URL: http://www.dif.org.ua/ua/events/tende-poslug-eksperti.htm. 71. Тимощук В. Адміністративні послуги: посібник/Швейцар.-укр. проект “Підтримка де- централізації в Україні – DESPRO”. Київ: Софія-A, 2012. 104 с. Доступне також у PDF: http:// despro.org.ua/media/articles/06_book_blok.pdf. 72. Тимощук В. Досвід Канади в організації надання адміністративних послуг. URL: http:// fmd.kh.ua/administratyvni-poslugy/viktor-timoshhuk-dosvid-kanadi-v-organizatsiyi-nadannyaadministrativnih-poslug.html. 73. Тимощук В. П. Адміністративні акти, процедура прийняття та припинення дії: [монографія] / В. П. Тимощук. – К.: Конус-Ю, 2010. 74. Тодика О. Ю. Проблеми реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень в аспекті здійснення народовладдя / О. Ю. Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. 75. Удосконалення механізмів надання публічних послуг населенню : метод. рек. / Б. Г. Савченко, К. І. Мельникова, Ю. В. Боковікова [та ін.] ; за заг. ред. Б. Г. Савченка. – К. : НАДУ, 2009. – 28 с. 76. Узагальнена інформація за результатами моніторингу виконання органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, 15 січ. 2014 р. // Офіц. веб-сайт Державної служби України з питань регуляторної по- літики та розвитку підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/info/2936. 77. Участь громадськості у моніторингу надання послуг органами публічної влади: нормативне регулювання та існуючі практики. Київ, 2013. 124 с.//Офіц. веб-сайт Програми розвитку ООН в Україні. URL: http://undp.org.ua/ les/ua_64594Monitoring_Poslug_PRINT_small_size.pdf 78. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник, видання 2-ге, доповнене і доопрацьоване / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – К., СПД Москаленко О.М., 2011. 79. Шканова О.М. Маркетинг послуг. - К.: Кондор, 2003. 80. Якість надання адміністративних послуг: оцінка населення. Оцінки діяльності центрів надання послуг у 10 містах України, Фонд «Демократичні ініціативи» // Фонд «Демократичні ініціативи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jakist-nadaistah-ukraini.htm [ 23]
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:281 — публічне управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ остаточний.pdf317,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools