Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23337
Назва: Дослідження системи операційного менеджменту підприємства на прикладі ТОВ «Агровіта ЛТД»
Автори: Кіфер, Оксана-Марія Іванівна
Бібліографічний опис: Кіфер О.-М. І. Дослідження системи операційного менеджменту підприємства, на прикладі ТОВ «Агровіта ЛТД» (м. Тернопіль, вул. Поліська, 2) [Рукопис]: автореф. дипломної роботи на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 073 / Оксана-Марія Іванівна Кіфер; ТНТУ. — Тернопіль, 2018. — 13 с.
Дата публікації: 20-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім.І.Пулюя
Науковий керівник: Мосій, Ольга Бориславівна
УДК: 338.3
Теми: Cистема операційного менеджменту
Виробництво
Продукція
Підприємство
Операційний менеджмент
Діяльність
Аналіз
Ефективність
Діапазон сторінок: 13
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Кіфер О.-М. І. Дослідження системи операційного менеджменту підприємства, на прикладі ТОВ «Агровіта ЛТД» (м. Тернопіль, вул. Поліська, 2) [Рукопис]: комплексна дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 073 / Оксана-Марія Іванівна Кіфер; ТНТУ. — Тернопіль, 2018. — 138 с. Магістерська робота: 138 с., 14 рис., 23 табл., 11 додатків, 79 літературне джерело. Об’єкт дослідження – ТОВ «Агровіта ЛТД». Метою роботи є вдосконалення функціонування системи операційного менеджменту ТОВ «Агровіта ЛТД».. Методи дослідження – економіко-статистичні, математичні, аналізу, формалізації, узагальнення тощо. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення функціонування системи операційного менеджменту ТОВ «Агровіта ЛТД» за рахунок впровадження сучасних технологій для виробничого процесу. Результати дослідження можуть бути практично впроваджені в діяльність ТОВ «Агровіта ЛТД». Ключові слова: система операційного менеджменту, виробництво, продукція, підприємство, операційний менеджмент, діяльність, аналіз, ефективність.
Зміст: Вступ……………………………………………………………………..………................….6 Розділ 1. Суть і значення системи операційного менеджменту.............…….…......9 1.1. Загальні поняття, об'єкт, предмет і завдання операційного менеджменту.....9 1.2. Створення та функціонування операційної стратегії…………………….....…..17 1.3. Побудова операційної системи. Операційна система та її підсистеми....…....27 Розділ 2. Аналіз діяльності системи операційного менеджменту ТОВ «Агровіта ЛТД»……37 2.1. Загальна характеристика системи операційного менеджменту ТОВ «Агровіта ЛТД»...37 2.2. Аналіз використання ресурсів операційної системи товариства……...….…43 2.3. Аналіз ефективності перетворення продукції операційною системою ТОВ «Агровіта ЛТД»..51 Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності системи операційного менеджменту ТОВ «Агровіта ЛТД».......................................................................................62 3.1. Головні напрямки вдосконалення діяльності системи операційного менеджменту товариства .62 3.2. Обгрунтування ефективності використання прогресивних технологій у виробничому процесі ТОВ «Агровіта ЛТД» з використанням ЕОМ……….…69 3.2.1. Ефективність впровадження автоматизованого управління процесом виробництва варених ковбасних виробів………………………………………...69 3.2.2. Обгрунтування доцільності впровадження інтенсивного охолоджування та вакуумування варено-копчених м’ясо-ковбасних виробів...…………..…….…..77 3.3. Рекомендації щодо покращення мотивації праці у ТОВ «Агровіта ЛТД» з використанням економічних методів……………………………………………82
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23337
Перелік літератури: Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – [3-тє вид., виправл. і доп]. - К.: Знання-Прес, 2009. - 299 с. Белінський Л.В., Довгань Л.Є. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник.- К.: 2005. – 624 с. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька]. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с. Бірман Л. Економіка фірми. Навчальний посібник. М.:М/н ун-т бізн. і управл., 2001. – 104 с. 9. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент. К.: Ніка-Центр Ельга, 2004. –528 с. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002. – 480 с. Бондар М. Н. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. — К.: А.С.К., 2005. — 400 с. Васійчук В. О. Основи цивільного захисту / В.О. Васійчук: навч. посіб. – Львів, 2010. – 384 с. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За ред. В.О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с. Василенко В.О. Теорія і практика управлінських рішень: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 420 с. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організаціях: Навчальний посібник. – К.: «Кондор» – 2004. – 598 с. Воробьев Л.А. Основы управления производством.— Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 2008.— 195 с. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 187 с. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 228 с. Гевко І.Б., Оксентюк А.О., Галущак М.П. Організація виробництва: теорія і практика: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 178 с. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.- СПб: Питер, 2001.- 320 с. Данько Т. П. Менеджмент і маркетинг. посібник / Т. П. Данько, М. П. Голубєв. – М.: ІНФРА-М, 2013. – 416 c. Дерлоу, Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с. Завадський И.С. Менеджмент. Том 1. - К.: УФИМБ, 2007. -543 с. Закон України від 22.12.2009 р. №1782 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи». Закон України від 23.02.2006 р. № 3489-IV "Про м'ясо та м'ясні продукти". Закон України від 24.10.2002 р. №191-IV "Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини". Закон України «Про екологічну експертизу» [Електронний ресурс]: від 04.08.16 р. №45/95вр./ Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/95. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» [Електронний ресурс] : від 15.05.03 р. № 755-IV./ Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України «Про охорону навколишнього середовища» [Електронний ресурс] : від 01.02.17 р. № 1264-12./ Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс] : від 05.04.15 р. № 698-12./ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12 Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Івахненко, М. І. Горбаток. — [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. — К.: КНЕУ, 2010. — 302 с. Ильенкова С.Д. Управление качеством: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ, 2006. - 199 с. Князь С. В. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація Навч. посібник./ Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Топоровська Л. Й., Зінкевич Д. К. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 144 с. Капінос Г.І. Операційний менеджмент [текст] : навч. посіб. – Г. І. Капінос, І. В. Бабій - К.: «Центр учбової літератури», 2013 р. – 352 с. Карпик Я.М. Менеджмент промислового підприємства: навчальний посібник для економічних та інженерно-економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 311 с. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч. посібник. К.: Кондор, 2003. – 158 с. Кіріліна М. А. Операційний менеджмент : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 «Операційний менеджмент» / М. А. Кіріліна. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015.– 38 с. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2008. – 679 с. 37. Ковальчук К. Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: навчальний посібник. [Текст]/ К. Ф. Ковальчук - К.: Центр учбової літератури, – 2012. – 326 с. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник. – СПб: “Специальная Литература”, 1998. – 366 с. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Практикум. – СПб: “Специальная Литература”, 1998. – 216 с. Колесников С. Управление ресурсами предприятия. // Логистика, 2004. - № 2. - с.34-40. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. Пособие. - К.: МАУП, 2000. – 256 с. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / Вид .2-ге пер. та доп: навч. посіб. [Текст] / Т. Д. Костенко - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с. Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2001.-160 с. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2003. – 794 с. Курочки А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2005. — 144 с. Кузьмін О. Є. Менеджмент. Навч. посібник для студентів галузей знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент та адміністрування» / О. Є. Кузьмін, Л. С. Ноджак, О. Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 152 с. Кузьмін О. Є. Управління витратами на підприємствах: навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У.І. Когут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с. Кузьмін О. Є. Управління персоналом: навч.-метод посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Б. Б. Комарницька; за заг. ред. О. Є. Кузьміна – Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240с. Лісовал В.П., Старосельський М.І. Операційний менеджмент: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. — К.: НАУ, 2004. — 61 с. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. – М.: Дело, 2000. – 392 с. Лопатенко Л. О. Операційний менеджмент: [Конспект лекцій для студ. напряму підготов. “Менеджмент”]. — К. : МАУП, 2007. — 128 с. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов.- М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384с. Мардас А.Н., Мардас О.А. Организационный менеджмент – СПб.: Питер, 2003. – 336 с. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч.посіб. / О. Є. Кузьмін, (О.Г.Мельник), І. С. Процик, С. Б. Романишин, Р. З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 432 с. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие / М. Г. Круглов, С. К. Сергеев, В. А. Токташов и др. — М.: Изд-во стандартов, 2003. - 522с. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ.- М.: Дело, 1992. – 481 с. Мурашко В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: навч. посіб. / В. М. Мурашко, Т. М. Сторожук, О. В. Мурашко. – К. Центр учбової літератури, 2003. – 316 с. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 392 с. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие.-М.: ДИС, 2004. -160с. Операційний менеджмент. Навчальний посібник / Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач І.А. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - 232 с. Основи операційного менеджменту // За заг. ред. Сумець О.М. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 677 с. Основы управления персоналом / Под, ред. Б.М. Генкина. - М.: Высшая школа, 2006. – 519 с. Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник [Текст] / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко, І. В. Гречина, Н. Е. Дєєва; (за заг. ред проф. Т. Д. Косової) – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с. Охорона праці: навч. посіб. / З. М. Яремко, С. В. Тимошук, О. І. Третяк, Р. М. Ковтун; за ред. проф. З. М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с. Петрович Й.М. та ін. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004 р. – 180 с. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ризиках: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 184 с. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін. / За заг. ред. В. Є. Москаленка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252 с. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. - Львів: ІВЦ «ШТЕЛЕКТ+», 2007. – 287с. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання. – Львів: Світ, 1996. – 352 с. Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент: електронний навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2016 р. – 243 с. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб: Питер, 2001. – 384 с. Сіменко І. В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика: монографія [Текст] / І. В. Сіменко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 394 с. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2002. – 147 с. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для ВНЗ. — Тернопіль: Карт — бланш, 1997. — 494с. Фатхурдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, 2004. – 499 с. Чейз Ричард, Акьюлано Николас. Производственный (операционный) менеджмент.Бостон, 1992 г., 1062 с. Adam E.H., Ebert J.R. Production and Operations Management: Concepts, Models and Behavior. 5th ed. – New Jork, Prentice Hall Englewood Cliffs, 1990. Heizer J.H., Render B. Production and Operations Management: Strategies and Tactics. 3th ed. – Boston, Allyn and Bacon, 1993. www.ck.ukrstat.gov.ua. www.qww.com.ua/8/ukrstat.gov.ua/ukrstat.html.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Автореферат КіферОксана.doc.docx27,53 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити
Авторська Довідка Кіфер.doc.docx6,8 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора