Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23130

Назва: Підбір умов для препаративного електрофорезу протеїнів сироватки молока у нативних умовах
Інші назви: Подбор условий для препаративного электрофореза протеинов сыворотки молока в нативных условиях
Selection of conditions for preparative electrophoresis of milk whey proteins in native conditions
Автори: Юкало, Володимир Глібович
Yukalo, Volodymyr
Дацишин, Катерина Євгенівна
Datsyshyn, Kateryna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Юкало В.Г. Підбір умов для препаративного електрофорезу протеїнів сироватки молока в нативних умовах / В.Г. Юкало, К.Є. Дацишин // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2017. – Т.19, № 80. – С. 13-17.
Є частиною видання: Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 80
Журнал/збірник: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького
Випуск/№ : 80
Том: 19
Дата публікації: 2017
Дата подання: 1-вер-2017
Видавництво: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького
DOI: 10.15421/nvlvet8003
УДК: 637.127.576
Теми: протеїни сироватки молока
serum proteins of milk
виділення протеїнових фракцій
separation of fractions
препаративний електрофорез
preparative electrophoresis
выделения протеиновых фракций
протеины сыворотки молока
препаративный электрофорез
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 13-17
Початкова сторінка: 13
Кінцева сторінка: 17
Короткий огляд (реферат): Протеїни сироватки молока є попередниками більше сотні біоактивних пептидів. Ці пептиди можуть утворюватися в процесі травлення у шлунково-кишковому тракті, а також за дії протеаз молочнокислих бактерій і молокозгортальних препаратів. Серед них знайдено інгібітори ангіотензин-перетворювального ензиму, пептиди з опіоїдною та бактерицидною дією, імуномодуляторні та гіпохолестеролемічні пептиди, пептиди, які впливають на моторику кишечника, апетит та інші. Біоактивні пептиди з протеїнів сироватки молока становлять значний інтерес для створення функціональних продуктів або продуктів з профілактичними властивостями. Створення таких продуктів передбачає виділення біоактивних пептидів певної біологічної дії. Враховуючи специфіку їх розміщення у первинній структурі доцільним є використання для їх отримання гомогенних протеїнів-попередників з сироватки молока. Одним з методів для одностадійного розділення протеїнів сироватки молока є диск-електрофорез в нативній системі ПААГ для лужних і нейтральних протеїнів. Метою даної роботи було встановити параметри препаративного варіанту диск-електрофорезу для виділення гомогенних протеїнів сироватки молока. Дослідження проводили на модифікованому апараті Стадієра. Протеїни сироватки молока виділяли осадженням казеїнів в ізоелектричній точці. Осад казеїнів відділяли центрифугуванням. Для ідентифікації протеїнів сироватки молока використовували гомогенні фракції α–лактальбуміну(α-LA) і β-лактоглобуліну(β-LG), які отримували шляхом повторної гель-фільтрації на сефадексі G-100(fine). Гомогенність і фракційний склад протеїнів сироватки молока визначали аналітичним диск-електрофорезом у пластинах поліакриламідного гелю. Концентрацію протеїнів у зразках визначали спектрофотометрично (спектрофотометр СФ-46) при довжині хвилі λ=280 нм.
Milk whey proteins are precursors of more than a hundred bioactive peptides. These peptides may be formed in the digestive process in the gastrointestinal tract, as well as under the influence of lactic acid bacteria proteases and milk-clotting preparations. Among them, inhibitors of angiotensin-converting enzyme, opioid and bactericidal peptides, immunomodulatory and hypocholesterolemic peptides, peptides that have an effect on intestinal motility, appetite, and others have been found. Bioactive peptides from whey proteins are of considerable interest for the production of functional products or products with prophylactic properties. The creation of such products includes the obtaining of bioactive peptides of define biological action. Taking into account the specifics of their placement in the primary structure, it is advisable to use homogeneous protein precursors from milk whey to obtain them. One of the methods for one-stage separation of whey proteins is disc-electrophoresis in the native PAGE system for alkaline and neutral proteins. The purpose of this work was to determine the parameters of the preparative variant of disc-electrophoresis for the selection of homogeneous whey proteins. The research was performed on a modified apparatus of Stadier type. Proteins of milk whey were isolated by the precipitation of caseins at an isoelectric point. The precipitate of caseins was separated by centrifugation. Homogenous α-lactalbumin (α-LA) and β-lactoglobulin (β-LG) fractions were used to identify milk whey proteins, which were obtained by double gel-filtration on Sephadex G-100 (fine). Homogeneity and fractional composition of milk serum proteins were determined by analytical disс-electrophoresis in plates of polyacrylamide gel. The concentration of proteins in the samples was determined spectrophotometrically (spectrophotometer SF-46) at a wavelength λ = 280 nm. The obtained results prove the feasibility of using PAGЕ plates for the preparative fractionation of serum milk proteins. The allowable duration and conditions for identification of protein fractions are established. It was shown that the yield of proteins in the composition of homogeneous fractions was 69.2%. In this case, the correlation between the number of obtained fractions (β-LG, α-LA, BSA and IG) is close to their distribution in milk serum.
Протеины сыворотки молока являются предшественниками более сотни биоактивных пептидов. Эти пептиды могут образовываться в процессе пищеварения в желудочно-кишечном тракте, а также под действием протеаз молочнокислых бактерий и молокосвертывающих препаратов. Среди них обнаружены ингибиторы ангиотензин-превращающего фермен- та, пептиды с опиоидным и бактерицидным действием, иммуномодулирующие и гипохолестеролемические пептиды, пеп- тиды, которые влияют на моторику кишечника, аппетит и др. Биоактивные пептиды из протеинов сыворотки молока представляют значительный интерес для создания функциональных продуктов или продуктов с профилактическими свой- ствами. Создание таких продуктов предусматривает выделение биоактивных пептидов определенного биологического действия. Учитывая специфику их размещения в первичной структуре, целесообразным является использование для их получения гомогенных протеинов-предшественников из сыворотки молока. Одним из методов для одностадийного разде- ления белков сыворотки молока является диск-электрофорез в нативной системе ПААГ для щелочных и нейтральных про- теинов. Целью данной работы было установить параметры препаративного варианта диск-электрофореза для выделения гомогенных протеинов сыворотки молока. Исследования проводились на модифицированном аппарате Стадиера. Протеи- ны сыворотки молока выделяли осаждением казеина в изоэлектрической точке. Осадок казеина отделяли центрифугиро- ванием. Для идентификации протеинов сыворотки молока использовали гомогенные фракции α-лактальбумин (α-LA) и β- лактоглобулина (β-LG), которые получали путем повторной гель-фильтрации на сефадексе G-100 (fine). Гомогенность и фракционный состав протеинов сыворотки молока определяли аналитическим диск-электрофорезом в пластинах полиак- риламидного геля. Концентрацию протеинов в образцах определяли спектрофотометрически (спектрофотометр СФ-46) при длине волны λ = 280 нм. Полученные результаты доказывают целесообразность использования пластин ПААГ для препаративного фракциони- рования белков сыворотки молока. Установлено допустимую продолжительность и условия идентификации белковых фракций. Показано, что выход протеинов в составе гомогенных фракций составляет 69,2%. При этом соотношение меж- ду количеством полученных фракций (β-LG, α-LA, BSA и IG) близко к их распределению в сыворотке молока.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23130
ISSN: 2519–268X
2518–1327
Перелік літератури: Fox, P., Uniacke-Lowe, T., McSweeney, P., O’Mahony, J. (2015). Dairy Chemistry and Biochemistry. Park, Y.W. (2009). Bioactive components in milk and dairy products. Wiley – Blackwell. Yukalo, A.V., Datsyshyn, K.Ye., Yukalo V.G. (2013). Bioaktyvni peptydy proteiniv syrovatky moloka koriv (Bos taurus). Biotekhnolohiia Akta. 6, 49–61 (in Ukrainian). Yukalo, A., Yukalo, V., Shynkaryk, M. (2009). Electro- phoresis separation of the Milk Protein. Proceedings of the International Conference on Bio and Food Elec- trotechnologies, 227–231. Yukalo, A.V. (2014). New approach for isolation of individual caseins from cow milk by the preparative electrophoresis. Advances in Biological Chemistry. 4(6), 382–387. Yukalo, V. G., Yavorskyy, B.I., Storozh, L.A., Solovodzinska, I.Y. (2007). Kilkisnyi elektroforetych- nyi analiz bilkiv kazeinovoho kompleksu . Biolohiia tvaryn. 9(1-2), 295–298 (in Ukrainian). Osterman, L.A. (1981). Metody issledovaniya belkov i nukleinovykh kislot: Elektroforez i ultratsentrifugiro- vaniye (prakticheskoye posobiye). M.: Nauka (in Russian).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хіміїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора