Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22947

Назва: Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризи
Інші назви: Financial self-development of enterprises in financial crisis
Автори: Гладкова, Ольга В’ячеславівна
Gladkova, Olga
Приналежність: Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Гладкова О. В. Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризи / Ольга В’ячеславівна Гладкова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 56–61. — (Гроші, фінанси і кредит).
Bibliographic description: Gladkova O. (2017) Finansovyi samorozvytok pidpryiemstv v umovakh finansovoi kryzy [Financial self-development of enterprises in financial crisis]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 56-61 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 24-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 330.341.1
Теми: підприємство
розвиток
фінансовий саморозвиток
джерела фінансування
власні фінансові ресурси
внутрішні резерви
enterprise
development
financial self-development
funding
own financial resources
internal reserves
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 56-61
Початкова сторінка: 56
Кінцева сторінка: 61
Короткий огляд (реферат): Сучасна економічна ситуація в країні характеризується затяжною фінансовою кризою. В цих умовах перед суб’єктами підприємництва стають питання забезпечення сталого фінансового саморозвитку, пошук резервів формування власних фінансових ресурсів. Дослідивши різноманітні точки зору щодо сутності понять «розвиток» та «саморозвиток», запропоновано авторське визначення фінансового саморозвитку, що полягає у здатності підприємства так формувати й розміщувати свої фінансові ресурси, щоб забезпечити власну фінансову стійкість, зростання ринкової вартості та досягнення стратегічних цілей розвитку. Розглянувши існуючі резерви та джерела зростання власних фінансових ресурсів підприємства, зроблено висновок, що фінансовий саморозвиток повинен бути спрямований, у першу чергу, на реалізацію інноваційно-інвестиційного процесу, досягнення стратегічних цілей і виконання місії суб’єкта підприємництва.
The current economic situation is characterized by a prolonged financial crisis. In these circumstances, the business entities are issues of sustainable financial self-search for reserves forming their own financial resources. Examining a variety of views on the essence of the concepts of development and self-development the author offers the definition of financial self-development that is the ability of the enterprise to form and place its financial resources to ensure its own financial stability, increase market value and achieve the strategic goals of the development. Thus the components of financial self-development are the processes which are developing spontaneously and are controlled by management indirectly as well as the processes directly managed on the basis of taking into account changes in the environment, in accordance with the mission and vision of the company, leading to an increase in the market value of the company and are accompanied by changes and innovation. It was determined that financial self-sustainable enterprises should look for reserves forming their own financial resources. In the article they were classified as reserves related to the best use of existing material and organizational resources and reserves associated with the implementation of innovations. It was noted that among these groups there is a fundamental difference: the first type opportunities reserves are limited. Provisions of the second group are only limited by financial capacity of each respective phase of innovation. But most innovations, in their turn, create innovative financial opportunities of self-development that with increasing innovation increasingly distribute. Having reviewed the existing reserves and resources of growth of business entity’s own funds, it was concluded that the financial self-development should aim, above all, for innovation and investment process in the enterprise, to achieve its strategic goals and mission.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22947
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-suschnosti-protsessov-samoorganizatsii-v-vysokotehnologichnyh-otraslevyh-klasterah
http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/korporativnaya_strategiya_kompanii_v_period_krizisa.html
Перелік літератури: 1. Бударов, А.Ю. Исследование сущности процессов самоорганизации в высокотехнологичных отраслевых кластерах / А.Ю. Бударов, Д.Б. Рыгалин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-suschnosti-protsessov-samoorganizatsii-v-vysokotehnologichnyh-otraslevyh-klasterah.
2. Ветренко, П.П. Организационно-экономическое обеспечение системы гипермаркетов в России: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / П.П. Ветренко. – СПб, 2005. – 149 c.
3. Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения [Текст] / Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 2002. – 768 с.
4. Шумпетер, Й. Теория экономического развития: (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) [Текст] / Й. Шумпетер; пер. с нем. В.С. Автономова. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
5. Пригожин, А.И. Методы развития организации [Текст] / А.И. Пригожин. – М.: МЦФЭР, 2003. – 864 c.
6. Райченко, А.В. Теория организации [Текст] / А.В. Райченко, Г.Р. Латфуллин. – СПб.: Питер, 2004. – 400 c.
7. Крукеберг, Д. Корпоративная стратегия компании в период кризиса [Текст] / Д. Крукеберг, Т. Иванова // Зеркало недели. – 2009. – № 17. – 9 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/korporativnaya_strategiya_kompanii_v_period_krizisa.html.
References: 1. Budarov A.U. Issledovanie sushnosty protsessov samoorganizatsii v vysokotehnologichnyh otraslevyh klasterah, A.U. Budarov, D.B. Rigalin. [Electronic resource]. Аccess mode: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-suschnosti-protsessov-samoorganizatsii-v-vysokotehnologichnyh-otraslevyh-klasterah.
2. Vetrenko P.P. Organizatsionno-ekonomicheskoe obespechenie sistemy gipermarketov v Rossii: diss ... kand. ekon. nauk : 08.00.05, P.P. Vetrenko. SPb, 2005, 149 р.
3. Kondratiev N.D. Bolshie cikli koniunkturi i teoriiai predvideniia, N.D. Kondratiev. M.: Ekonomika, 2002, 768 р.
4. Shumpeter Y. Teoriia economicheskogo razvitiya: (issledovaniie predprinimatelskoiy pribili, kapitala, kredita, protsenta i tsikla koniunkturi), Y. Shumpeter; per. s nem. V.S. Avtonomova. M.: Prohress, 1982, 455 р.
5. Pryhozhyn A.Y. Metodi razvitiia organizatsii, A.Y. Pryhozhyn. M.: MTsFER, 2003, 864 р.
6. Raychenko A.V. Teoriia organizatsii, A.V. Raychenko, H.R. Latfullin. SPb.: Piter, 2004, 400 р.
7. Krukeberh D. Korporativnaya strategiya kompanii v period krizisa, D. Krukeberh, T. Yvanova. Zerkalonedely, 2009, no. 17, 9 p. [Electronic resource]. Access mode: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/korporativnaya_strategiya_kompanii_v_period_krizisa.html.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.