Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22943

Назва: Непрямі методи державного регулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки України
Інші назви: Indirect methods of state regulation of innovation and technological development of Ukraine’s economy
Автори: Паризький, Ігор Володимирович
Paryzhskyy, Ihor
Приналежність: Національна академія управління, Київ, Україна
National Academy of Management, Kyiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Паризький І. В. Непрямі методи державного регулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки України / Ігор Володимирович Паризький // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 23–31. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Paryzhskyy I. (2017) Nepriami metody derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiino-tekhnolohichnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Indirect methods of state regulation of innovation and technological development of Ukraine’s economy]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 23-31 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 28-лют-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.24
Теми: інноваційно-технологічний розвиток
державне управління
непрямі методи регулювання
податки
субсидування
innovation and technological development
public administration
indirect methods of regulation
taxes and subsidies
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 23-31
Початкова сторінка: 23
Кінцева сторінка: 31
Короткий огляд (реферат): Досліджено практичні засади державного регулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки країни опосередкованими методами: державне замовлення, охорона прав інтелектуальної власності, податкових пільг, субсидіювання тих сфер господарської діяльності, які передбачають ведення інновацій та нових технологій. Проаналізовано тенденції державних замовлень на інноваційні розробки та результати науково-дослідної роботи й встановлено, що найбільше контрактів на створення передових технологій надходило до підприємств та організацій, які займалися професійною, науковою й технічною діяльністю, охороною здоров’я і надання соціальної допомоги, функціонували у сфері переробної промисловості, зокрема машинобудування. Вивчено стан податкового стимулювання інноваційного розвитку та динаміку підтримки інноваційної активності підприємств шляхом субсидування, що свідчить про невизначеність чітких критеріїв державної підтримки суб’єктів господарювання, зайнятих інноваційною діяльністю, а також про нестабільність і непослідовність податкового стимулювання до створення й використання інновацій.
The practical basics of state regulation of innovation and technological development of the country's economy by indirect methods, such as: public procurement, protection of intellectual property rights, tax breaks, subsidies for those areas of economic activity, which provide management of innovations and new technologies, are investigated. The tendencies of state orders for innovative developments and results of research are analyzed and it is founded that most of the contracts for the creation of advanced technologies have been reported to the businesses and organizations that are engaged in professional, scientific and technical activities, health and social assistance, functioning in the sphere of processing industry in particular mechanical engineering. The tendencies of patenting an intellectual property by domestic scientists and researchers that confirm the weakening of interest in the authors of new developments to create new technologies and innovative inventions are identified. The state tax incentives for innovative development and the dynamics of support of innovative activity of enterprises by subsidizing indicates uncertainty of clear criteria for state support of business entities engaged in innovative activities, as well as the instability and inconsistency of tax incentives for the creation and use of innovations are researched. The peculiarities of state subsidies for innovative companies and proved that more subsidies across industries accounted for enterprises of fuel and energy complex, the scope of communications, telecommunications and information technology sector are investigated
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22943
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.rada.gov.ua
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/41182.doc.htm
http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document
Перелік літератури: 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
2. Лівошко, Т.В. Інновації та інноваційна політика підприємства: принципи формування та механізми реалізації [Текст] / Т.В. Лівошко, Д.С. Дворніченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – №6. – С. 116 – 124.
3. Марченко, О.І. Інвестиційний податковий кредит як засіб стимулювання інноваційної діяльності / О.І. Марченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/41182.doc.htm.
4. Мельниченко, О.А. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: соціально-економічні та державно-управлінські аспекти [Текст] / О.А. Мельниченко // Державне буд-во. – 2011. – № 1.
5. Петровська, І.П. Субсидування як інструмент державного регулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні [Текст] / І.П. Петровська // Економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 8 – 12.
6. Рева, Д.М. Роль податкових інструментів у регулюванні інноваційної активності [Текст] / Д.М. Рева // Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах. – Харків : НДІ ПЗІР, 2015. – С. 172 – 177.
7. Шовкун, І.А. Фіскальне регулювання науково-технічних та інноваційних процесів в економіці та концептуальний аналіз регулятивного впливу Податкового кодексу України [Текст] / І.А. Шовкун // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 33. – С. 5 – 8.
8. Дані Державної служби статистики України / Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Звіт про результати дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні / Х. Хьольцер, Е. Лібанова, Т. Єфименко та ін. // Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document.
References: 1. The Verkhovna Rada of Ukraine, “Tax Code of Ukraine”, 2010, available at: http://www.rada.gov.ua.
2. Livoshko T.V. and Dvornichenko D.S. “Innovation and enterprise innovation policy: principles of formation and implementation mechanisms”, Economic Journal Zaporozhye State Engineering Academy, 2014, no. 6, pp. 116 – 124.
3. Marchenko O.I. “The investment tax credit as a means of stimulating innovation”, 2009, (online), available at: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/41182.doc.htm.
4. Melnychenko O. “Innovation and investment model of development of the national economy: socio-economic and public-administrative aspects”, State building, 2011, no. 1.
5. Petrovs'ka I. “Subsidies as an instrument of state regulation of innovation in engineering”, Economics, finance, law, 2014, no. 3. pp. 8 – 12.
6. Reva D.M. “The role of tax instruments in the regulation of innovative activity”, Adaptation to EU law regulating the economy of Ukraine in modern conditions, Kharkiv, 2015, pp. 172 – 177.
7. Shovkun I.A. “Fiscal adjustment and scientific and technological innovation in the economy and conceptual analysis of the regulatory impact of the Tax Code of Ukraine”, Bulletin of the Tax Service of Ukraine, 2010, no. 33, pp. 5 – 8.
8. Official site of the State Statistics Service of Ukraine, “The data of State Statistics Service of Ukraine”, 2014, available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Holtser H., Libanova E., Efimenko T. et al. “Report on the results of the study state support businesses in Ukraine”, Harmonization of public procurement in Ukraine with EU standards, 2014, (online), available at: www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.