Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22937

Назва: Аналіз наукових поглядів щодо використання системного підходу до класифікації ризиків
Інші назви: Analysis of scientific views using the systemic thinking to the classification of risks
Автори: Королюк, Тетяна Миколаївна
Korolyuk, Tetyana
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Королюк Т. М. Аналіз наукових поглядів щодо використання системного підходу до класифікації ризиків / Тетяна Миколаївна Королюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 136–144. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Korolyuk T. (2017) Analiz naukovykh pohliadiv shchodo vykorystannia systemnoho pidkhodu do klasyfikatsii ryzykiv [Analysis of scientific views using the systemic thinking to the classification of risks]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 136-144 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 8-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 330.131.7
Теми: ризик
класифікація
облік
діяльність
risk
classification
accounting
activity
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 136-144
Початкова сторінка: 136
Кінцева сторінка: 144
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано поняття «система» у вітчизняній і зарубіжній довідковій літературі та встановлено основні риси даного поняття. Проведено аналіз визначення поняття «система» у працях сучасних науковців та встановлено, що вони побудовані за принципом «ієрархічності». Досліджено основні підходи сучасних науковців щодо класифікації ризиків із використанням системного підходу. Виявлено, що об’єкт дослідження у працях науковців розглядається як певна система. Відповідно класифікацію ризиків науковці обґрунтовують здійснювати як на рівні системи в цілому, так і підсистем зокрема. Обґрунтовано здійснювати класифікацію ризиків бухгалтерського обліку через поняття «система». Відповідно систему ризиків підприємства формують три підсистеми, а саме: ризики операційної діяльності, ризики фінансової діяльності та ризики іншої діяльності. Дана класифікація ризиків в обліку буде сприяти зниженню ступеня ризику
The notion „system“ in the national and foreign reference literature is analyzed and the main features of the notion are identified in the article: integrity, unity, interdependence, interconnectedness, structural and orderly arrangement of elements, complexity (set of elements). The statement of notion „system“ in the papers of modern scientists are analyzed and it is determined, that they are based on the principle „hierarchy“, that is, any system is treated as a set of interdependent subsystems and as an element of more complex supersystem – the metasystem. It is determined, that the notion „system“ is the basis of a systematic thinking, which studies an object as a system. The main approaches of modern scientists regarding the classification of risks using a systematic thinking are researched. It was found, that the object of research in the papers of scientists is considered as a certain system, and the risks are proposed to be classified both at the level of the system as a whole (business entity) and the subsystems in particular (functional subsystems of business entity). Accounting risks are proposed to be classified through the notion „system“. Thus, the enterprise risks system comprises three subsystems, they are: risks of operational activity, risks of financial activity and risks of other activity, here the elements of the accounting risks system being the risks of business resources, the risks of sources of the business resources formation and the risks of business processes. This classification of accounting risks will contribute to dropping the risk level.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22937
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict2&Database=*&Query=system
http://www.merriamwebster.com/dictionary/system
https://www.merriam-webster.com/thesaurus/system
http://slovardalja.net/word.php?wordid=37673
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sistema.html
http://www.ozhegov.org/words/32490.shtml
http://oval.ru/enc/66129.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASHd77bbce481b4406a90ced7
http://slovopedia.org.ua/29/53409/20574.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Системний_підхід
Перелік літератури: 1. Webster’s Revised Unabridged Dictionary [Electronic resource]. – Режим доступу: http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict2&Database=*&Query=system.
2. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary [Electronic resource]. – Режим доступу: http://www.merriamwebster.com/dictionary/system.
3. Thesaurus [Electronic resource]. – Режим доступу: https://www.merriam-webster.com/thesaurus/system.
4. Толковый словарь Даля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovardalja.net/word.php?wordid=37673.
5. Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sistema.html.
6. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ozhegov.org/words/32490.shtml.
7. Большая Советская Энциклопедия (цитаты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://oval.ru/enc/66129.html.
8. Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASHd77bbce481b4406a90ced7.
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови [укл. і гол. ред. В.Т. Бусел] [Текст]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.
10. УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/29/53409/20574.html.
11. Сагатовский, В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий [Текст] / В.Н. Сагатовский. – Томск: Изд-во ТМИ, 1973. – 431 с.
12. Черняк, Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой [Текст] / Ю.И. Черняк. – М.: Экономика, 1975. – 193 с.
13. Черняк, Ю.И. Анализ и синтез систем в экономике [Текст] / Ю.И. Черняк. – М.: Экономика, 1970. – 151 с.
14. Волкова, В.Н. Теория систем [Текст] / В.Н. Волкова, А А. Денисов. – М.: Высшая школа, 2006. – 511 с.
15. Горбань, О.М. Основи теорії систем та системного аналізу: навчальний посібник [Текст] / О.М. Горбань, В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2004. – 204 с.
16. Коваленко, І.І. Вступ до системного аналізу: навчальний посібник [Текст] / І.І. Коваленко, П.І. Бідюк, О.П. Гожий. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 148 с.
17. Попечителев, Е.П. Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты: учебное пособие [Текст] / Е.П. Попечителев. – Житомир: ЖИТИ, 1997. – 186 с.
18. Вікіпедія. Україномовний розділ відкритої багатомовної мережевої енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Системний_підхід.
19. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник [Текст] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М.: Дашков и КО, 2005. – 880 с.
20. Вітлінський, В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. [Текст] / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
21. Сараєва, І.М. Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків [Текст] / І.М. Сараєва.  Одеса: Фенікс, 2008.  147 с.
22. Гранатуров, В.М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія [Текст] / В.М. Гранатуров, І.Б. Литовченко, С.К. Харічков; за наук.ред. В.М. Гранатурова. – Одеса: ІПРЕЕД, 2003. – 164 с.
23. Ляпина, С.Ю. Формирование методологии управления рисками инновационного развития организаций: автореф. дис…д. э. н.: 08.00.05 [Текст] / С.Ю. Ляпина. – Москва, 2007. – 47 с.
24. Малышева, А.Я. Влияние рисков маркетинговой деятельности на уровень надежности предприятий: автореф. дис…канд. экон. наук: 08.00.05 [Текст] / А.Я. Малышева. – Иваново, 2000. – 23 с.
25. Егоров, В.Н. Основы экономической теории производственных систем [Текст] / В.Н. Егоров, Д.И. Коровин. – М.: Наука, 2006. – 256 с.
26. Маринцев, Д.А. Понятие и классификация рисков в деятельности промышленных предприятий [Текст] / Д.А. Маринцев // Российское предпринимательство. – 2013. – № 9 (231). – С. 75 – 79.
References: 1. Webster’s Revised Unabridged Dictionary. Available at: http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict2&Database=*&Query=system. [In English].
2. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Available at: http://www.merriamwebster.com/dictionary/system. [In English].
3. Thesaurus. Available at: https://www.merriam-webster.com/thesaurus/system. [In English].
4. Tolkovyy slovar Dalya. Available at: http://slovardalja.net/word.php?wordid=37673. [In Russian].
5. Tolkovyi slovar Ushakova. Available at: http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sistema.html. [In Russian].
6. Tolkovyi slovar Ozhegova. Available at: http://www.ozhegov.org/words/32490.shtml. [In Russian].
7. Bolshaia Sovetskaia Entciklopediia (tcitaty). Available at: http://oval.ru/enc/66129.html. [In Russian].
8. Novaia filosofskaia entciklopediia. Available at: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASHd77bbce481b4406a90ced7. [In Russian].
9. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (ukl. i hol. red. V.T. Busel). Kyiv, Irpin, VTF „Perun“, 2003. 1440 p.
10. USE (Universalnyi slovnyk-entsyklopediia). Available at: http://slovopedia.org.ua/29/53409/20574.html. [In Ukrainian].
11. Sagatovskii V.N. Osnovy sistematizatcii vseobshchikh kategorii. Tomsk, TMI Publ., 1973. 431 p. [In Russian].
12. Cherniak Iu.I. Sistemnyi analiz v upravlenii ekonomikoi. Moskva, Ekonomika, 1975. 193 p. [In Russian].
13. Cherniak Iu.I. Analiz i sintez sistem v ekonomike. Moskva, Ekonomika, 1970. 151 p. [In Russian].
14. Volkova V.N., Denisov A.A. Teoriia sistem. Moskva, Vysshaia shkola, 2006. 511 p. [In Russian].
15. Horban O.M., Bakhrushyn V.Ie. Osnovy teorii system ta systemnoho analizu: Navchalnyi posibnyk. Zaporizhzhia: HU „ZIDMU“, 2004. 204 p. [In Ukrainian].
16. Kovalenko I.I., Bidiuk P.I., Hozhyi O.P. Vstup do systemnoho analizu: Navchalnyi posibnyk. Mykolaiv, MDHU im. Petra Mohyly, 2004. 148 p. [In Ukrainian].
17. Popechitelev E.P. Metody mediko-biologicheskikh issledovanii. Sistemnye aspekty: Uchebnoe posobie. Zhitomir: ZhITI, 1997. 186 p. [In Russian].
18. Vikipediia. Ukrainomovnyi rozdil vidkrytoi bahatomovnoi merezhevoi entsyklopedii. Available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Системний_підхід. [In Ukrainian].
19. Shapkin A.S., Shapkin V.A. Teoriia riska i modelirovanie riskovykh situatcii: Uchebnik. Moskva, Izdatelsko-torgovaia korporatciia „Dashkov i KO“, 2005. 880 p. [In Russian].
20. Vitlinskyi V.V., Verchenko P.I. Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom: Navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. Kyiv, KNEU, 2000. 292 p. [In Ukrainian].
21. Saraieva I.M. Systemne modeliuvannia protsesu identyfikatsii pidpryiemnytskykh ryzykiv. Odesa: Feniks, 2008. 147 p. [In Ukrainian].
22. Hranaturov V.M., Lytovchenko I.B., Kharichkov S.K. Analiz pidpryiemnytskykh ryzykiv: problemy vyznachennia, klasyfikatsii ta kilkisnoi otsinky: Monohrafiia; Za nauk.red. V.M. Hranaturova. Odesa: IPREED, 2003. 164 p. [In Ukrainian].
23. Liapina S.Iu. Formirovanie metodologii upravleniia riskami innovatcionnogo razvitiia organizatcii: avtoref. dis…d. e. n.: 08.00.05. Moskva, 2007. 47 p. [In Russian].
24. Malysheva A.Ia. Vliianie riskov marketingovoi deiatelnosti na uroven nadezhnosti predpriiatii: avtoref. dis…kand. ekon. nauk: 08.00.05. Ivanovo, 2000. 23 p. [In Russian].
25. Egorov V.N, Korovin D.I. Osnovy ekonomicheskoi teorii proizvodstvennykh sistem. Moskva, Nauka, 2006. 256 p. [In Russian].
26. Marintcev D.A. Poniatie i klassifikatciia riskov v deiatelnosti promyshlennykh predpriiatii. Rossiiskoe predprinimatelstvo, 2013, no. 9 (231), pp. 75 – 79. [In Russian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.