Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22931

Назва: Узгодження цілей дистрибуційної логістики при прийнятті оптимізаційних рішень в умовах фармацевтичної промисловості
Інші назви: Cordination of distributive logistics goals in making of optimization decisions in the conditions of pharmaceutical industry
Автори: Паласюк, Богдан Михайлович
Palasiuk, Bohdan
Приналежність: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Тернопіль, Україна
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Паласюк Б. М. Узгодження цілей дистрибуційної логістики при прийнятті оптимізаційних рішень в умовах фармацевтичної промисловості / Богдан Михайлович Паласюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 104–110. — (Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Palasiuk B. (2017) Uzghodzhennia tsilei dystrybutsiinoi lohistyky pry pryiniatti optymizatsiinykh rishen v umovakh farmatsevtychnoi promyslovosti [Cordination of distributive logistics goals in making of optimization decisions in the conditions of pharmaceutical industry]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 104-110 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 8-чер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 658.7
[615]
Теми: дистрибуційна логістика
фармацевтична промисловість
логістичні витрати
узгодження цілей
distribution logistics
pharmaceutical industry
logistics costs
coordination of goals
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 104-110
Початкова сторінка: 104
Кінцева сторінка: 110
Короткий огляд (реферат): Розглянуто сутність та складові логістичних витрат фармацевтичного підприємства. Обґрунтовано необхідність створення й розвитку інтегрованих логістичних систем у фармацевтичній галузі. Налічено шляхи узгодження цілей дистрибуційної логістики в прийнятті рішень з оптимізації структури та рівня логістичних витрат. Доведено, що обґрунтована програма логістичних заходів, які забезпечать логістичний супровід руху товару, починаючи з ідеї й аж до доставки готової продукції до цільового споживача з мінімальними при цьому витратами коштів або часу, дозволяє сформувати нові можливості конкурентних переваг фармацевтичного підприємства – висока якість продукції, мінімально затрачений час на виконання логістичних операцій, високий рівень обслуговування споживачів та низькі витрати.
The essence and components of logistic expenses at the pharmaceutical enterprise are considered in the article. The necessity of integrated logistic systems establishing and development in pharmaceutical field is proved. The ways of distributive logistics goals coordination in taking decisions on the structure and level of logistic expenses optimization are outlined. It is proved that reasonable program of logistic measures providing logistic maintenance of product flow from its idea till the distribution of finished product to target consumer with minimal expenses and time, permits to form new perspectives of competitive preferences for pharmaceutical enterprise. These new competitive preferences are: good product quality, minimum used time for logistic operations completion, high level of consumers service and low expenses.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22931
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Крикавський, Є.В. Логістика. Основи теорії: підруч. [Текст] / Є.В. Крикавський. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 416 с.
2. Антоненко, Н.В. Облік логістичних витрат [Текст] / Н.В. Антоненко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 234 – 241.
3. Abt S. Systemy logistyczne w gospodarowaniu, S. Abt. Poznan: Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań, 1997. 117 р.
4. Сагайдак-Нікітюк, Р.В. Актуальність і особливості структуризації логістичних витрат підприємств фармацевтичної галузі [Текст] / Р.В. Сагайдак-Нікітюк // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – 2011. – № 116. – С. 180 – 184.
5. Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: монографія [Текст] / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій та ін.; за заг. ред. О.В. Посилкіної. – Х.: НФаУ, 2011. – 772 с.
6. Новіцька, Ю.Є. Управління товарними запасами у фармацевтичних компаніях в умовах переходу на міжнародні стандарти якості й вимоги належних практик [Текст] / Ю.Є. Новіцька // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали науково-практичної конференції, 14 – 15 квітня 2011р: тези доп. – Харків, 2011. – 99 с.
7. Мних, О.Б. Практична цінність маркетингу в умовах розвитку фармацевтичного ринку [Текст] / О.Б. Мних, Ю.І. Гілета // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 735. Логістика. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 146 – 153.
References: 1. Ye.V. Lohistyka. Osnovy teorii: pidruchnyk, Ye.V. Krykavskyi. Lviv: Intelekt-zakhid, 2004. 416 р.
2. Antonenko N.V. Oblik lohistychnykh vytrat, N.V. Antonenko. Aktualni problemy ekonomiky, 2008, no. 11, pp. 234 – 241.
3. Abt S. Systemy logistyczne w gospodarowaniu, S. Abt. Poznan: Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań, 1997. 117 p.
4. Sahaidak-Nikitiuk R.V. Aktualnist i osoblyvosti strukturyzatsii lohistychnykh vytrat pidpryiemstv farmatsevtychnoi haluzi, R.V. Sahaidak-Nikitiuk. Visnyk SevNTU: zb. nauk. pr. 2011, no. 116, pp. 180 – 184.
5. Lohistychnyi menedzhment farmatsevtychnoho vyrobnytstva: monografia, О.V. Posylkina, R.V. Sahaidak-Nikitiuk, H.V. Zahorii ta іn.; zа zаh. red. О.V. Posylkinoi. Kh.: NFaU, 2011. 772 p.
6. Novitska Yu.Ye. Upravlinna tovarnymy zapasamy v farmatsevtychnykh kompaniiakh v umovakh perkhodu na mizhnarodni standarty yakosti і vymohy nalezhnykh praktyk, Yu.Ye. Novitska. Aktualni problemy rozvytku haluzevoi ekonomiky ta lohistyky: materialy naukovo-praktychnoi konferenzii, 14 – 15 kvitna 2011 r.: tezy dop. Kharkiv, 2011. 99 p.
7. Mnykh О.B. Praktychna tsinnist marketynhu v umovakh rozvytku farmatsevtychnoho rynku, O.B. Mnykh, Yu.І. Hileta. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, no. 735. Lohistyka. Lviv: NU “Lvivska politekhnika”, 2012, pp. 146 – 153.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.