Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22927

Title: Передумови функціонування та логіка трансформації контролюючих інституцій з питань оподаткування в Україні
Other Titles: Functionality backgrounds and logics of transformation of controlling tax institutions in Ukraine
Authors: Сидорович, Олена Юріївна
Sydorovych, Olena
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Сидорович О. Ю. Передумови функціонування та логіка трансформації контролюючих інституцій з питань оподаткування в Україні / Олена Юріївна Сидорович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 70–80. — (Гроші, фінанси і кредит).
Bibliographic description (International): Sydorovych O. (2017) Peredumovy funktsionuvannia ta lohika transformatsii kontroliuiuchykh instytutsii z pytan opodatkuvannia v Ukraini [Functionality backgrounds and logics of transformation of controlling tax institutions in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 70-80 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 52
Issue Date: 21-Nov-2017
Submitted date: 11-Oct-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 336.2
Keywords: фіскальні органи
Державна фіскальна служба України
органи контролю
інституції оподаткування
Служба фінансових розслідувань
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
протидія податковим правопорушенням
fiscal authorities
State fiscal service of Ukraine
control bodies
tax institutions
Financial Intelligence Service
administration of a single contribution to compulsory state social insurance
counteraction of a tax offense
Number of pages: 11
Page range: 70-80
Start page: 70
End page: 80
Abstract: Становлення і розвиток України значною мірою залежить від ефективності реалізації податкової політики та обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення завдань державотворення. В Україні, ключову роль у забезпеченні здійснення податкової політики відіграють органи Державної фіскальної служби, які згідно з діючим законодавством визначено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оподаткування, митної справи, адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у сфері боротьби з податковими правопорушеннями. Однак, реформування фіскальних органів України на сьогодні не є завершеним процесом, що зумовлюється пріоритетами оптимізації податкових і соціальних платежів, формування служби фінансових розслідувань, спрощення технологій і процедур адміністрування податків, вдосконалення системи управління ризиками та реорганізації податкових інспекцій і митниць на територіальному рівні, й потребує детальнішого аналізу.
The article examines the key definitions of controlling tax institutions in Ukraine: control, tax and customs, the role and place of fiscal control; revealed discrepancies between tax and customs legislation, outlines ways to improve. It is substantiated that the formation and development of Ukraine to a large extent depend on the effectiveness of the implementation of the tax policy and the amount of financial resources, which are necessary to achieve the objectives of state formation. In Ukraine, the bodies of the State fiscal service, which, in accordance with the current legislation, are designated by the central executive body. They implement state policy in the field of taxation, customs, administration of a single contribution to the compulsory state social insurance, play a key role in ensuring the implementation of tax policy, in the field of combating tax offenses. However, the reform of the fiscal authorities of Ukraine has not yet been completed, due to the priorities of optimizing tax and social payments, the creation of a financial investigation service, simplification of tax administration procedures, improvement of the risk management system and the reorganization of tax control bodies and customs at the territorial level. All these questions need more detailed analysis. The author considers that tax control should prevent tax offences, and only then any structural modernization of the fiscal authorities will be successful.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22927
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL for reference material: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п
https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16752589/zvit_12-3_2017.pdf?subportal=main
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/305268.html
References (Ukraine): 1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п.
2. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti.
3. Тимченко, О.М. Формування платформи для уніфікації звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ науково-практичного інтернет-семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» 22 – 31 травня 2017 року [Текст] / О.М Тимченко. Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2017. – С. 105 – 107.
4. Додін, Є.В. Сучасна система та структура митних органів України; навчальний посібник (cпеціальний випуск журналу «Митна справа») [Текст] / Є.В. Додін, О.П. Федотов. – Львів : Митна газета, 2008. – 168 с.
5. Дорофеєва, Л.М. Проблеми реформування структури митних органів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. Серія «Право» [Текст] / Л.М. Дорофеєва. – С. 9 – 12.
6. Звіт Рахункової Палати «Про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства». Київ, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16752589/zvit_12-3_2017.pdf?subportal=main.
7. Офіційний веб-сайт ДФС України http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/305268.html.
8. Кузулгуртова, А.Ш. Применение форм и методов государственного контроля за налоговыми правонарушениями в России и некоторых иностранных государствах [Текст] / А.Ш. Кузулгуртова // Финансы и кредит. – 2011, № 5, – С. 69 – 73.
References (International): 1. The official web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine: Electronic resource: Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п.
2. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Electronic resource. Access mode: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti.
3. Timchenko O.M. Formation of a platform for unification of reporting on personal income tax and a single social contribution: A collection of scientific works on the materials of the 2nd scientific and practical internet seminar „Fiscal policy in the conditions of macroeconomic stabilization“, May 22 – 31, 2017. Irpen: SRI of fiscal policy, 2017, рр. 105 – 107.
4. Dodin E.V. Modern system and structure of the customs authorities of Ukraine: textbook (special issue of the journal „Customs“) / E.V. Dodin, O.P. Fedotov. Lviv: Customs newspaper, 2008, 168 р.
5. Dorofeev L.M. Problems of reforming the structure of customs bodies. Scientific herald of Uzhgorod National University. 2016. Series „Right“, рр. 9 – 12.
6. Report of the Accounting Chamber „On the results of the audit of the effectiveness of the authorities of the State fiscal service of Ukraine in the field of state customs business and the fight against offenses during the application of customs legislation“. Kiev. 2017. Electronic resource. Access mode: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16752589/zvit_12-3_2017.pdf?subportal=main.
7. Official website of the State Fiscal Service of Ukraine. Electronic resource. Access mode: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/305268.html.
8. Kuzulgurova A.Sh. Application of forms and methods of state control over tax offenses in Russia and some foreign countries. Finances and credit, 2011, no. 5, pp. 69 – 73.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.