Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22616

Назва: Навчально-методичний посібник з дисципліни “Фінансове забезпечення діяльності” для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання
Автори: Владимир, Ольга Михайлівна
Андрушків, Богдан Миколайович
Федишин, Ірина Богданівна
Шерстюк, Роман Петрович
Бібліографічний опис: Владимир О. М. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Фінансове забезпечення діяльності” для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання / Б. М. Андрушків, О. М. Владимир, І.Б. Федишин, Р.П. Шерстюк. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2017. – 112 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Кількість сторінок: 112
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний посібник містить вступ, тематичний план, зміст дисципліни “Фінансове забезпечення діяльності”, плани практичних занять (питання для самоконтролю), методичні вказівки до виконання самостійної роботи, питання для самостійного вивчення, зразок тестів модульного контролю, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, перелік питань, що виносяться на залік, а також список рекомендованої літератури.
Зміст: Вступ...3 Тематичний план дисципліни “Фінансове забезпечення діяльності”...5 Зміст дисципліни “ Фінансове забезпечення діяльності”...7 Плани практичних занять ( питання для самоконтролю)...12 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи...42 Питання для самостійного вивчення...43 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи...53 Варіанти контрольних робіт...55 Перелік питань, що виносяться на екзамен...57 Список рекомендованої літератури...60
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22616
Перелік літератури: Основна 3. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2009. - 299 с. 4. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент. Теория и практика / И. Т. Балабанов. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами / И. А. Бланк. – К. : МП "ИТЕМ лтд Украина", 1996. – 534 с. 6. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк ; 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с. 7. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс 4-е изд. / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2007. – 544 с.: ил. 8. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж. К. – М. : Вильямс, 2006. – 1232 с. 9. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 256 с. 10. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 448 с. 11. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 768 с. 12. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. – К.: Знаня, 2006. – 490 с. 13. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В. П. Савчук. – М. : Соmpanion Group, 2008. – 880 с. 14. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств / Р.А. Слав юк. Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 460 с. 15. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с. 16. Финансовый менеджмент / под ред. Г. Б. Поляк. – М. : Волтер Клувер, 2009. – 608 с. 17. Финансовый менеджмент: Теория и практика : учебник / под ред. Е. Стояновой. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 18. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – 19. Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 232 с. 20. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 375 с. Додаткова 21. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. – 672 с. – (Серия "Библиотека финансового менеджера". Вып. 10). 22. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : НИКА-Центр, 2007. – 768 с. 23. Колиснык М. Финансы. Стратегии, с которыми побеждают / М. Колиснык. – К. : Издательский Дом "Максимум", 2006. – 332 с. 24. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы / Б. Коллас. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 1997. – 576 с. 25. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. / О. П. Крайник, З. В. Клепикова. – Львів; К. : Дакор, 2000. – 260 с. 26. 1Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с. 27. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции / Е. Стоянова. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 28. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с. 29. Финансовое управление компанией / под общ. ред. Е. В. Кузнецовой. – М. : Фонд "Правовая культура", 1995. – 383 с. 30. Хелферт Е. Техника финансового анализа / Е. Хелферт ; пер с англ. под ред. – Л. П. Белых. – М. : Аудит ; НИТИ, 1996. – 663 с. 31. Хруцкой В. Е. Внутрифирменное бюджетирование / В. Е. Хруцкой, Т. В. Сизова, В. В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2003 – 400 с. 32. Шеремет А. Финансовый анализ предприятия / А. Шеремет, Р. Сайфулин. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 160 с. 33. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с. Ресурси мережі Інтернет 34. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки / Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. № 170 "Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2006 р. за № 332/12206 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 35. Методичні рекомендації по виявленню ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій по приховуванню банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства / Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 "Про затвердження Методичних рекомендацій по виявленню ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій по приховуванню банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства" (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства економіки України від 06.03.2006 р. № 81) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 36. Методичні рекомендації щодо застосування критеріїв ефективності управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки / Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та Фонду державного майна від 18 грудня 2003 року № 375/2298 "Про затвердження критеріїв ефективності управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки", зареєстрований в Міністерстві юстиції 30 грудня 2003 року за № 1268/8589 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 37. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджені наказом Міністерства фінансів України та Фонду Державного майна України від 26.01.2001 № 49/121 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 08.02.2001 р. за № 121/5312 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 38. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: практические вопросы с анализом деловых ситуаций [электронный ресурс] / В. П. Савчук. – Режим доступа : www.financepro.ru. 39. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua. 40. Сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua. 41. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua. 42. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 43. Система розкриття інформації на фондовому ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.smida.gov.ua.
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Metod_FZD.docx470,45 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити
Metod_FZD.djvu1,26 MBDjVuПереглянути/відкрити
Metod_FZD.pdf1,2 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Metod_FZD__COVER.png156,99 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора