Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22542

Назва: Зошит-практикум з курсу "Психологія управління"
Автори: Гірняк, Галина Степанівна
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя
Бібліографічний опис: Гірняк Г.С. Зошит-практикум з курсу "Психологія управління" для студентів спеціальності "Психологія" / Г.С. Гірняк. Тернопіль: ТНТУ, 2017. - 102 с.
Дата публікації: 2017
Дата подання: 2017
Видавництво: ТНТУ
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім. І. Пулюя
УДК: 159.9
Теми: управлінська діяльність
керівник
колектив
управлінський потенціал
стиль керівництва
імідж
менеджер
Кількість сторінок: 102
Короткий огляд (реферат): У зошиті-практикумі подано комплекс тестових психодіагностичних методик, котрі спрямовані на вивчення індивідуально-типологічних характеристик особистості. Відтак уможливлюється глибока рефлексія позитивних і небажаних особистісних рис та властивостей сучасного керівника, що сприяють чи перешкоджають здійсненню ним ефективної управлінської діяльності на професійному рівні. Крім того, побудова власного психопрофілю менеджера (керівника) допомагає студентам оцінити свій управлінський потенціал при роботі з персоналом, а також спрогнозувати особистий рівень готовності як майбутнього фахівця до провадження безпосереднього управління як складного полірівневого та багатоаспектного процесу. Воднораз набуті уміння і навички можуть ефективно застосовуватися на етапі здійснення профільним фахівцем професійної діагностики, профвідбору, первинної профадаптації, позиціювання кадрових ресурсів та цілеспрямованого формування професійного колективу.
The test complex of phychodiagnostic methodologies that is addressed to study individually-typological descriptions of personality is given in the practical workbook. The deep reflection of positive and undesirable personality lines and properties of modern leader that promote or prevent realization the effective administrative activity by him at professional level is begun possible. In addition the construction of the manager’s (leader’s) psychoprofile helps students to estimate their administrative potential during the work with personnel, and also to predict the personal level of readiness as a future specialist to the realization of direct management as a complex of polylevel and multidimensional process. At the same moment the acquired abilities and skills can effectively be used on the stage of realization by a profile specialist the professional diagnostics, vocational selection, primary vocational adaptation, positioning of skilled resources and purposeful forming of professional group. The practical workbook is embraced plans of Practicals, test tasks, questions for the independent work and short dictionary of base terms (thesaurus) of this educational discipline. This workbook is intended for students of higher educational establishments, teachers, masters, postgraduate students, and also wide circle of readers.
Опис: Зошит-практикум збалансовано охоплює плани практичних занять, тестові завдання до них, питання для самостійного опрацювання та короткий словник базових термінів (тезаурус) з даної навчальної дисципліни. Методичне видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, магістрів, аспірантів, а також широкого кола читачів.
Зміст: Вступ... ...4 Лабораторна робота No 1 Тема: Дослідження рівня інтелектуального розвитку особистості ... ...5 Лабораторна робота No 2 Тема: Діагностика рівня креативності ... ...38 Лабораторна робота No 3 Тема: Тест на асертивність та діагностика власної агресивності ...45 Лабораторна робота No 4 Тема: Спосіб вирішення конфлікту ...51 Лабораторна робота No 4 (продовження) Тема: Дослідження векторів спрямованості особистості ...55 Лабораторне заняття No 5 Тема: Діагностика психологічного статусу індивіда ...60 Лабораторна робота No 6 Дослідження рівня комунікабельних та організаторських здібностей особистості...62 Лабораторна робота No 7 Тема: Дослідження рівня групового розвитку та стилю керівництва ...66 Лабораторна робота No 8 Тема: Визначення психологічного клімату та побудова профілю керівника ...71 Плани практичних занять...75 Розподіл балів, які отримують студенти...79 Тестові завдання до ПЗ...80 Короткий словник базових термінів... 88 Список рекомендованої літератури...101
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22542
Власник авторського права: © Гірняк Г.С., 2017
Перелік літератури: Основна: 1. Беззубко Л.В. та ін. Управління трудовими конфліктами: Навч. посіб. / Л.В. Беззубко, А.Г.Зюнькін, А.В.Калина. – К.: МАУП, 2004. – 256 с. 2. Берд Полли. Тайм-менеджмент. – М., 2003 3. Васильченко Ю.Л. Механизмы времени. Тайм-менеджмент: теория, практикум. – К., 2001. 4. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія: Навч. посібник. – К., 2003. 5. Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу. – М., 512 с. 6. Занюк С. С. Психологія мотивації: Навч. посібник. – К., 2002. 7. Комінко С. Б., Кучер Г. В. Кращі методи психодіагностики. – Тернопіль, 2005. 8. Козлов В. В., Козлова А. А. Управление конфликтом.: бизнес – тренинг. – М, 2004. 9. Кук М. Эффективный тайм-менеджмент. – М., 2003 10. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха: Учеб. Пос. Для высшего управленческого персонала/ Автор-сост. Р.Р.Кашанов. – Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 1996. – 448 с. 11. Комінко С. Б., Кучер Г. В. Кращі методи психодіагностики. – Тернопіль, 2005. 12. Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навч. посібник. – К., 2003. 13. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. Посібник. – К., 2003. 14. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 176 с. 15. Обран-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: Монографія. –Івано- Франківськ.: „Плай”, 2002. – 426 с. 16. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. 17. Психологія в менеджменті: Навч. посібник/ С. Комінко, Л. Курант, О. Самборська, Т. Федотюк, С. Ніколенко. – Тернопіль, 1999. 18. Психология управления: Курс лекций/ Л. К. Аверченко, Г. М. Залесов, Р. И. Мокшанцев, В. М. Николаенко. – М.: ИНФРА – М, 1997. 19. Психология управления персоналом. Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под.ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова, , М.: Из-во Института Психотерапии, 2005. – 616 с. 20. Розанова В.А. Психология управленческой деятельности. – М.: Издательство „Экзамен”, 2003. – 192 с. 21. Русинка І.Конфліктологія: Навч. посібник. – Тернопіль 2003. 22. Руссу В.М., Пеструхов М.О., Жила К.Д., Ангелов Г.Д., Тенюх К.М. В пошуках ефективного керування /Під заг.ред.проф. Г.В. Ангелова. – Одеса.: Аспект, 2002.-292 с. 23. Савельєва В. С. Психологія управління: Навч. посібник. – К., 2005. 24. Слиньков В.Н. Управление персоналом (практические рекомендации). – 2-е изд. – К.: Алерта; КНТ, 2006.-240 с. 25. Уніят С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль, 1997. 26. Хейз Ники. Успех – один на всех: Основные аспекты эффективного руководства командой/ пер. с англ. – Днепропетровск: Баменс Бизнес Букс, 2005 – 240 с. 27. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. 28. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608с. Додаткова: 1. Воронкова А.Э., Осыка А.П., Титова Т.И. Менеджмент. Практикум/ Учеб. пособ. – Луганск: Из-во ВУГУ, 1999. – 164 с. 2. Кашапов Р.Р. Курс практической психологии. Для высшего управленческого персонала: Учеб.пособ. – Ижевск: Из-во Удм. ун-та, 1995. – 704 с. 3. Поляков В.А. Лидер в коллективной стратегии. Формула успеха: идея- команда-реализация. Практикум. – Минск, 2004. – 120 с. 4. Руссу В.М., Боделан Р.Б., Тенюх К.М., Калашник В.І., Ангелов Г.В. Соціологія виховання управлінського персоналу / Під заг.ред. проф. Г.В.Ангелова. – Одеса: СМИЛ, 2003.-308 с. 5. Танаев В.М., Карнаух И.И. Практическая психология управления. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 304 с. 6. Удальцова М.В., Аверченко Л.К. Социология и психология управления: практикум. – М.: ИИФРА, 1999.-180 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри психології у виробничій сферіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора