Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22365

Назва: Computation of improper integral according to eigen-elements of 1st-genus hankel – (Kontorovych-Lebedev) hybrid differential operator – 2nd genus Legendre 2nd genus – Fourier on polar axis
Інші назви: Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра 2-го роду – Фур’є на полярній осі
Автори: Hotynchan, Iryna
Приналежність: Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Чернівці, Україна
Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Chernivtsi, Ukraine
Бібліографічний опис: Hotynchan I. Computation of improper integral according to eigen-elements of 1st-genus hankel – (Kontorovych-Lebedev) hybrid differential operator – 2nd genus Legendre 2nd genus – Fourier on polar axis / Iryna Hotynchan // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 90–100. — (Математичне моделювання. Математика).
Bibliographic description: Hotynchan I. (2017) Computation of improper integral according to eigen-elements of 1st-genus hankel – (Kontorovych-Lebedev) hybrid differential operator – 2nd genus Legendre 2nd genus – Fourier on polar axis. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 90-100 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 7-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 517.52/524
Теми: невласні інтеграли
власні елементи
гібридний диференціальний оператор
інтегральне перетворення
головні розв’язки
improper integrals
Eigen-elements
hybrid differential operator
integral transformation
main solutions
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 90-100
Початкова сторінка: 90
Кінцева сторінка: 100
Короткий огляд (реферат): Методом порівняння розв’язку крайової задачі на полярній осі з трьома точками спряження для сепаратної системи диференціальних рівнянь Ганкеля, Конторовича-Лєбєдєва, Лежандра та Фур’є для модифікованих функцій, побудованого, з одного боку, методом функцій Коші, а з другого – методом відповідного гібридного інтегрального перетворення, обчислено поліпараметричну сім’ю невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра 2-го роду – Фур’є.
There were calculated using comparison method of solving the boundary problem on the polar axis segment with three junction points for the separate system consisting of Hankel, Kontorovich-Lebedev, Legendre and Fourier differential equations for the modified functions, which was built, on one side, by Cauchy function method, and on the other side, by the definite hybrid integral transformation, poly-parametric family of the improper integrals according to the eigen-elements of 1st-genus Hankel differential operator – (Kontorovich-Lebedev) 2nd–genus – Legendre 2nd–genus – Fourier.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22365
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Ленюк, М.П. Інтегральні перетворення Фур’є, Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних середовищах [Текст] / М.П. Ленюк, М.Р. Петрик. – Київ: Наукова думка, 2000. – 372 с.
2. Ленюк, М.П. Обчислення поліпараметричних невласних інтегралів за власними елементами гібридних диференціальних операторів другого порядку. Том VІ [Текст] / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2010. – 404 с.
3. Ленюк, М. Обчислення невласних інтегралів за власними гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є на сегменті 2,0R полярної осі [Текст] / М. Ленюк, Б. Шелестовський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2011. – Том 16, № 4. – С. 193 – 201.
4. Ленюк, М.П. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Бесселя, Лежандра). Частина 1 [Текст] / М.П. Ленюк, М.І. Шинкарик. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 368 с.
5. Готинчан, Г.І. Моделювання технологічних процесів в багатошарових навіпобмежених тілах методом інтегрального перетворення Ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра 2-го роду Фур’є [Текст] / Г.І. Готинчан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Том.1. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 82 – 89.
References: 1. Lenyuk M.P., Petryk M.R. Intehral'ni peretvorennya Fur’ye, Besselya iz spektral'nym parametrom v zadachakh matematychnoho modelyuvannya masoperenosu v neodnoridnykh seredovyshchakh, Kyyiv, Naukova dumka, 2000, 372 p. [In Ukraine].
2. Lenyuk M.P. Obchyslennya poliparametrychnykh nevlasnykh intehraliv za vlasnymy elementamy hibrydnykh dyferentsial'nykh operatoriv druhoho poryadku, Chernivtsi, Prut, vol. VI, 2010, 404 p. [In Ukraine].
3. Lenyuk M., Shelestovs'kyy B. Obchyslennya nevlasnykh intehraliv za vlasnymy hibrydnoho dyferentsial'noho operatora Eylera-Fur’ye na sehmenti polyarnoyi osi, Visnyk Ternopil's'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 16, no. 4, 2011, pp. 193 – 201. [In Ukraine].
4. Lenyuk M.P., Shynkaryk M.I. Hibrydni intehral'ni peretvorennya (Fur’ye, Besselya, Lezhandra), ch. 1, Ternopil, Ekonomichna dumka, 2004, 368 p. [In Ukraine].
5. Hotynchan H.I. Modelyuvannya tekhnolohichnykh protsesiv v bahatosharovykh navipobmezhenykh tilakh metodom intehral'noho peretvorennya Hankelya 1-ho rodu – (Kontorovycha-Lyebyedyeva) 2-ho rodu – Lezhandra 2-ho rodu Fur’ye, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, Tekhnichni nauky, vol. 1, Khmel'nyts'kyy, KhNU, 2005, pp. 82 – 89. [In Ukraine].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.