Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21913

Title: Методичні вказівки до проведення геодезичної практики для студентів 1 курсу за напрямком підготовки 192 «Будівництво і цивільна інженерія»
Authors: Чорномаз, Наталія Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Чорномаз Н.Ю. Методичні вказівки до проведення геодезичної практики для студентів 1 курсу за напрямком підготовки 192 «Будівництво і цивільна інженерія». Методичні вказівки до проведення «Геодезичної практики», 2017р. -56с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 7-Sep-2017
Country (code): UA
UDC: 528
Number of pages: 56
Description: Навчальний практикум з інженерної геодезії студентів напряму „Будівництво” проводиться після закінчення першого курсу і має за мету закріпити та поглибити теоретичні знання, отримані студентами. Загальними завданнями практикуму є: набуття студентами навиків у роботі з геодезичними приладами; оволодіння технікою геодезичних вимірювань та побудов; ознайомлення студентів з роботою нової геодезичної техніки у виробничих умовах. Конкретні завдання при виконанні різних геодезичних робіт встановлюються диференційовано залежно від спеціалізації студентів. Перед початком навчального практикуму студенти знайомляться з усім комплексом майбутніх інженерно-геодезичних робіт. Перед їх виконанням студенти повинні знати правила з техніки безпеки, вивчити прилади, з'ясувати методику виконання завдання, а також вимоги, що висуваються до якості оформлення розрахункових і графічних матеріалів.
Методичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 7 від 14 березня 2017 р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 5 від 21 березня 2017 р.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21913
References (Ukraine): 1. Романчик, С.В. Геодезія: навч. посібник [Текст] / С.В. Романчук, В.П. Кирилюк, М.В. Шемякін. – К.: Центро навчальної літератури, 2008. – 296 с. 2. Инженерная геодезия: учебник для вузов [Текст] / Г.В. Багратуни, В.Н. Ганьшин, Б.Б. Данилевич и др. – М.: Недра, 1984. – 344с. 3. Ратушняк, Г.С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве: учеб. пособие [Текст] / Г.С. Ратушняк. – К.: УМК ВО, 1989. – 208с. 4. Полищук, Ю.В. Высотные разбивочные работы в строительстве [Текст] / Ю.В. Полищук. – К.: Будівельник, 1980. – 104 с. 5. Руководство по расчету точности геодезических работ в промышленном строительстве [Текст] / ГУГК. – М.: Недра, 1979. – 55 с. 6. Cправочник по инженерной геодезии [Текст]; под ред. Н.Г. Видуева. – К.: Вища школа, 1978 – 376с. 7. Справочник по геодезическим разбивочным работам [Текст]; под ред. Г.В. Багратуни. – М.: Недра, 1982. – 128 с. 8. Инженерная геодезия [Текст] / Г.В. Багратуни, В.Н. Ганьшин, Б.Б. Данилевич и др. – М.: Недра, 1984. – 344 с. 9. Войтенко, С.П. Геодезичні роботи в будівництві [Текст] / С.П. Войтенко. – К.: ІСДО,1993. – 144 с. 10. Шипулін, В.Д. Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики (польові роботи для студентів 1 курсу спеціальностей: 7.092101; 7.092101.03; 7.092108 і 7.120102) [Текст] / В.Д. Шипулін, М.С. Шевчун. – Харків: ХДАМГ, 2003. – 92 с.
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools