Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21275

Назва: Прогнозування продажу та його методи в системі управління підприємством
Автори: Дячун, Ольга Дмитрівна
Бібліографічний опис: Дячун О. Д. Прогнозування продажу та його методи в системі управління підприємством / Дячун О. Д. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 129–150.
Bibliographic description: Diachun O. D. (2016) Prohnozuvannia prodazhu ta yoho metody v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 129-150 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 22
Діапазон сторінок: 129-150
Початкова сторінка: 129
Кінцева сторінка: 150
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21275
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://Memosales.ru/planirovanie/sostavlenie-prognoza-prodash
http://uk.wikipedia.org/wiki
http://bibliograph.com.ua/biznes–31/107.htm
http://innovations.com.ua.articles/13498/temp
http://newground.ru/upriod/vensel/doki/r5-p2-3.doc
http://mmi.fem.sumdu.ua/sifes/defanlt/files/mmi2012
Перелік літератури: 1. Составление прогноза продаж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Memosales.ru/planirovanie/sostavlenie-prognoza-prodash
2. Прогнозування [Електоронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki
3. Спіро Розанн, Стентон Уільям, Рич Трегорі. Управління продажем. – М.:Видавничий дім Гребеннікова, 2007
4. Вертоградов В. Управление продажами.- СПб: Издательский дом «Питер», 2005.
5. Основи оптової торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/biznes–31/107.htm
6. Джеффри Ланкастер. Продажа и управление снабжением. – Минск: Амалфея, 1999
7. Методи прогнозування продажу [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://innovations.com.ua.articles/13498/temp
8. Cитник В.Ф., Орленко Н.С. Імітаційне моделювання : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни.—К.: КНЕУ,1999
9. Методи прогнозування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newground.ru/upriod/vensel/doki/r5-p2-3.doc
10. Мілютіна Ю.С. Методичні засоби визначення параметрів ринків інноваційних турпродуктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.ua/sifes/defanlt/files/mmi2012
References: 1. Sostavlenie prohnoza prodazh [Electronic resource], Access mode: http://Memosales.ru/planirovanie/sostavlenie-prognoza-prodash
2. Prohnozuvannia [Elektoronnii resurs], Access mode: http://uk.wikipedia.org/wiki
3. Spiro Rozann, Stenton Uiliam, Rych Trehori. Upravlinnia prodazhem, M.:Vydavnychyi dim Hrebennikova, 2007
4. Vertohradov V. Upravlenie prodazhami, SPb: Izdatelskii dom "Piter", 2005.
5. Osnovy optovoi torhivli [Electronic resource], Access mode: http://bibliograph.com.ua/biznes–31/107.htm
6. Dzheffri Lankaster. Prodazha i upravlenie snabzheniem, Minsk: Amalfeia, 1999
7. Metodi prohnozuvannia prodazhu [Electronic resource]. –Access mode: http://innovations.com.ua.articles/13498/temp
8. Cytnyk V.F., Orlenko N.S. Imitatsiine modeliuvannia : Navch.-metod. posibnyk dlia samostiinoho vyvchennia dystsypliny.-K., KNEU,1999
9. Metodi prohnozuvannia [Electronic resource], Access mode: http://newground.ru/upriod/vensel/doki/r5-p2-3.doc
10. Miliutina Yu.S. Metodychni zasoby vyznachennia parametriv rynkiv innovatsiinykh turproduktiv [Electronic resource], Access mode: http://mmi.fem.sumdu.ua/sifes/defanlt/files/mmi2012
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.