Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21273

Назва: Формування корпоративної культури підприємства в сучасних економічних умовах
Автори: Химич, Ірина Григорівна
Бібліографічний опис: Химич І. Г. Формування корпоративної культури підприємства в сучасних економічних умовах / Химич І. Г. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 105–116.
Bibliographic description: Khymych I. H. (2016) Formuvannia korporatyvnoi kultury pidpryiemstva v suchasnykh ekonomichnykh umovakh. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 105-116 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 105-116
Початкова сторінка: 105
Кінцева сторінка: 116
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21273
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.tns-global.com.ua
http://www.rius.kiev.ua
http://www.pld.org.ua
http://www.foresight.nas.gov.ua
Перелік літератури: 1. Бурлакова А. Розвиток корпоративної культури в Україні / А. Бурлакова, Л. Савчук // Персонал. – К., 2005. – № 5. – С. 86-89
2. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навч. посібник. / А.М. Виноградська. – К.: Кондор, 2005. – 544 с.
3. Дослідження корпоративної культури: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tns-global.com.ua
4. Завадський Й.С. Менеджмент / Й.С. Завадський – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – Т. 2. – 640 с.
5. Ковалевський С.В. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: Збірник наукових праць / С.В. Ковалевський. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 219 с.
6. Ковалевский С.В. Развитие культуры организации: гуманизация, качество деятельности, успех: Методы изучения культуры и ценности организации / С.В. Ковалевский, О.А. Медведева, Г.Л. Хает. – Краматорск: ДГМА, 2007. – Кн. 1. – 195 с.
7. Курас І.Ф. Інноваційна культура української гуманістики: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rius.kiev.ua
8. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. посібник / Г.Л. Монастирський. – К.: Знання, 2008. – 319 с.
9. Носова Л. Чи потрібна корпоративна культура освіті?: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pld.org.ua
10. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник / Г.В. Осовська, О.А. Косовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.
11. Підвищення рівня інноваційної культури: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foresight.nas.gov.ua
12. Сбитнев А. Структура и мотивы формирования корпоративной культуры / А. Сбитнев // Менеджмент и менеджер. – К., 2007. – № 9. – С. 9-19
13. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник / В.О. Сизоненко. – К.: Знання- Прес, 2007. – 440 с.
14. Соболев Ю.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Ю.В. Соболев, В.С. Верлока. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЄК», 2004. – 352 с.
15. Стадник В.В. Менеджмент: Посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.
16. Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник / В.С. Сухарський. – Тернопіль: Астон, 2001. – 340 с.
17. Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.
18. Томпсон А. Стратегический менеджмент / А. Томпсон: Пер. с англ. – М., 1999. – 308 с.
19. Хаєт Г.Л. Корпоративна культура: Навч. посібник / Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов, С.В. Ковалевський. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с
References: 1. Burlakova A. Rozvytok korporatyvnoi kultury v Ukraini, A. Burlakova, L. Savchuk, Personal, K., 2005, No 5, P. 86-89
2. Vynohradska A.M. Osnovy pidpryiemnytstva: Navch. posibnyk., A.M. Vynohradska, K., Kondor, 2005, 544 p.
3. Doslidzhennia korporatyvnoi kultury: [Electronic resource], Access mode: http://www.tns-global.com.ua
4. Zavadskyi Y.S. Menedzhment, Y.S. Zavadskyi – K., Vyd-vo Yevrop. un-tu, 2003, V. 2, 640 p.
5. Kovalevskyi S.V. Korporatyvna kultura orhanizatsii KhKhI stolittia: Zbirnyk naukovykh prats, S.V. Kovalevskyi, Kramatorsk: DDMA, 2007, 219 p.
6. Kovalevskii S.V. Razvitie kultury orhanizatsii: humanizatsiia, kachestvo deiatelnosti, uspekh: Metody izucheniia kultury i tsennosti orhanizatsii, S.V. Kovalevskii, O.A. Medvedeva, H.L. Khaet, Kramatorsk: DHMA, 2007, Kn. 1, 195 p.
7. Kuras I.F. Innovatsiina kultura ukrainskoi humanistyky: [Electronic resource], Access mode: http://www.rius.kiev.ua
8. Monastyrskyi H.L. Teoriia orhanizatsii: Navch. posibnyk, H.L. Monastyrskyi, K., Znannia, 2008, 319 p.
9. Nosova L. Chy potribna korporatyvna kultura osviti?: [Electronic resource], Access mode: http://www.pld.org.ua
10. Osovska H.V. Osnovy menedzhmentu: Pidruchnyk, H.V. Osovska, O.A. Kosovskyi, K., "Kondor", 2006, 664 p.
11. Pidvyshchennia rivnia innovatsiinoi kultury: [Electronic resource], Access mode: http://www.foresight.nas.gov.ua
12. Sbitnev A. Struktura i motivy formirovaniia korporativnoi kultury, A. Sbitnev, Menedzhment i menedzher, K., 2007, No 9, P. 9-19
13. Syzonenko V.O. Suchasne pidpryiemnytstvo: Dovidnyk, V.O. Syzonenko, K., Znannia- Pres, 2007, 440 p.
14. Sobolev Iu.V. Osnovy menedzhmenta: Ucheb. posobie, Iu.V. Sobolev, V.S. Verloka, Kh., Izdatelskii Dom "INZhIeK", 2004, 352 p.
15. Stadnyk V.V. Menedzhment: Posibnyk, V.V. Stadnyk, M.A. Yokhna, K., Akademvydav, 2003, 464 p.
16. Sukharskyi V.S. Menedzhment: Navch. posibnyk, V.S. Sukharskyi, Ternopil: Aston, 2001, 340 p.
17. Tarnavska N.P. Menedzhment: teoriia ta praktyka: Pidruchnyk, N.P. Tarnavska, R.M. Pushkar, Ternopil: Kart-blansh, 2005, 486 p.
18. Tompson A. Stratehicheskii menedzhment, A. Tompson: transl. from English – M., 1999, 308 p.
19. Khaiet H.L. Korporatyvna kultura: Navch. posibnyk, H.L. Khaiet, O.L. Yeskov, S.V. Kovalevskyi, K., Centre of Educational Literature, 2003, 403 s
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.