Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21272

Назва: Проблема інерційності адміністративного підходу та інституційні бар’єри модернізації технологій управління підприємствами у муніципальній економічній системі
Автори: Федотова, Я. Г.
Бібліографічний опис: Федотова Я. Г. Проблема інерційності адміністративного підходу та інституційні бар’єри модернізації технологій управління підприємствами у муніципальній економічній системі / Федотова Я. Г. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 83–104.
Bibliographic description: Fedotova Ia. H. (2016) Problema inertsiinosti administratyvnoho pidkhodu ta instytutsiini bariery modernizatsii tekhnolohii upravlinnia pidpryiemstvamy u munitsypalnii ekonomichnii systemi. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 83-104 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 22
Діапазон сторінок: 83-104
Початкова сторінка: 83
Кінцева сторінка: 104
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21272
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2013
http://www.confcontact.com/2012_10_04/gu1_sabadosh.htm
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsed_2014_2_24.pdf
http://econ-house.ru/ekonomichna-teorija/3/108-privatni-ta-socialni-vitrati-i-vigodi
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyionkurentospromozhnosti-0
http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesuchy-naspravdi-ye-pozytyvni
http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/guide_final.pdf
http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2009
http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2010
http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2011
http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2012
Перелік літератури: 1. Фонд «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2013
2. Сабадош Г.О. Сучасні підходи до адміністративного менеджменту державних організацій [Електронний ресурс] / Г.О. Сабадош, О.В. Усенко. – Режим доступу: [http://www.confcontact.com/2012_10_04/gu1_sabadosh.htm
3. Кривокульська Н.М. Адміністративний менеджмент : навчальний посібник / Н.М. Кривокульська. – Тернопіль : Крок, 2013. – 294 с.
4. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А.Файоль, Г.Эмерсон, Г.Форд. – М. : Республика, 1992. – 352 с.
5. Мних Є. В. Економічний аналіз : навчальний посібник / Є. В.Мних, І. Д.Ференц. – Львів : Армія України, 2000. – 144 с.
6. Кривокульська Н.М. Екологічний менеджмент : навчальний посібник / Н.М. Кривокульська. – Тернопіль : Матвей, 2013. – 212 с.
7. Звіт про глобальну конкурентоспроможність за 2012 рік Всесвітнього економічного форуму
8. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2 / [редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К. : Академія, 2001. – 848 с.
9. Росецька Ю.Б. Подолання адміністративних інституційних бар’єрів як фактор становлення конкурентного середовища в трансформаційній економіці України / Ю.Б.Росецька // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Випуск 222. – С. 557-564
10. Радулов Д.Д. Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможності підприємств з виробництва готових металевих виробів [Електронний ресурс] / Д.Д. Радулов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Випуск 2 (53). – С. 134-143. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsed_2014_2_24.pdf
11. Приватні та соціальні витрати і вигоди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://econ-house.ru/ekonomichna-teorija/3/108-privatni-ta-socialni-vitrati-i-vigodi
12. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2015-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyionkurentospromozhnosti-0
13. Україна в рейтингу Світового банку легкості ведення бізнесу. Чи насправді є позитивні зрушення? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesuchy-naspravdi-ye-pozytyvni
14. Алексеева А. Эффект доверия / А. Алексеева, Д. Карпенко // Компаньон. – 2010. – № 13. – С. 10
15. Курінна І. Прозорість і корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс] / І. Курінна, В. Малярчук, М. Саприкіна [та ін.]. – К. : Юстон, 2015. – 47 с. – Режим доступу: http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/guide_final.pdf
16. Фонд «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2009
17. Фонд «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2010.
18. Фонд «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2011
19. Фонд «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2012
20. Севостьянова Д.В. Проблеми стимулювання інноваційної діяльності підприємств в Україні / Д.В. Севостьянова // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58 (964). – С. 156-160
21. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України». – Київ, 2012
References: 1. Fond "Efektyvne upravlinnia": Zvit pro konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy 2013 [Electronic resource], Access mode: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2013
2. Sabadosh H.O. Suchasni pidkhody do administratyvnoho menedzhmentu derzhavnykh orhanizatsii [Electronic resource], H.O. Sabadosh, O.V. Usenko, Access mode: [http://www.confcontact.com/2012_10_04/gu1_sabadosh.htm
3. Kryvokulska N.M. Administratyvnyi menedzhment : navchalnyi posibnyk, N.M. Kryvokulska, Ternopil : Krok, 2013, 294 p.
4. Faiol A. Upravlenie – eto nauka i iskusstvo, A.Faiol, H.Emerson, H.Ford, M. : Respublika, 1992, 352 p.
5. Mnykh Ye. V. Ekonomichnyi analiz : navchalnyi posibnyk, Ye. V.Mnykh, I. D.Ferents, Lviv : Armiia Ukrainy, 2000, 144 p.
6. Kryvokulska N.M. Ekolohichnyi menedzhment : navchalnyi posibnyk, N.M. Kryvokulska, Ternopil : Matvei, 2013, 212 p.
7. Zvit pro hlobalnu konkurentospromozhnist za 2012 year Vsesvitnoho ekonomichnoho forumu
8. Ekonomichna entsyklopediia: u 3 t. V. 2, [redkol., S.V. Mochernyi (vidp. red.) and other], K. : Akademiia, 2001, 848 p.
9. Rosetska Yu.B. Podolannia administratyvnykh instytutsiinykh barieriv yak faktor stanovlennia konkurentnoho seredovyshcha v transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy, Yu.B.Rosetska, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 2007, Issue 222, P. 557-564
10. Radulov D.D. Otsinka vplyvu zovnishnikh faktoriv na riven konkurentospromozhnosti pidpryiemstv z vyrobnytstva hotovykh metalevykh vyrobiv [Electronic resource], D.D. Radulov, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 2014, Issue 2 (53), P. 134-143, Access mode: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?P.21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsed_2014_2_24.pdf
11. Pryvatni ta sotsialni vytraty i vyhody [Electronic resource], Access mode: [http://econ-house.ru/ekonomichna-teorija/3/108-privatni-ta-socialni-vitrati-i-vigodi
12. Pozytsiia Ukrainy v reitynhu krain svitu za indeksom hlobalnoi konkurentospromozhnosti 2015-2016 [Electronic resource], Access mode: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyionkurentospromozhnosti-0
13. Ukraine v reitynhu Svitovoho banku lehkosti vedennia biznesu. Chy naspravdi ye pozytyvni zrushennia? [Electronic resource], Access mode: http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesuchy-naspravdi-ye-pozytyvni
14. Alekseeva A. Effekt doveriia, A. Alekseeva, D. Karpenko, Kompanon, 2010, No 13, P. 10
15. Kurinna I. Prozorist i korporatyvna sotsialna vidpovidalnist [Electronic resource], I. Kurinna, V. Maliarchuk, M. Saprykina [and other], K. : Yuston, 2015, 47 p, Access mode: http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/guide_final.pdf
16. Fond "Efektyvne upravlinnia": Zvit pro konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy2009 [Electronic resource], Access mode: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2009
17. Fond "Efektyvne upravlinnia": Zvit pro konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy2010 [Electronic resource], Access mode: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2010.
18. Fond "Efektyvne upravlinnia": Zvit pro konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy2011 [Electronic resource], Access mode: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2011
19. Fond "Efektyvne upravlinnia": Zvit pro konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy2012 [Electronic resource], Access mode: http://www.feg.org.ua/ua/reports/ukraine/2012
20. Sevostianova D.V. Problemy stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv v Ukraini, D.V. Sevostianova, Visnyk NTU "KhPI", 2012, No 58 (964), P. 156-160
21. Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini. Statystychnyi zbirnyk, DP "Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy", Kyiv, 2012
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.