กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21213

ชื่อเรื่อง: Психологічні особливості підбору кадрів
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Psychological aspects of recruitment
ผู้แต่ง: Лужний, Олег
Lushny, Oleh
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Лужний О. Психологічні особливості підбору кадрів / Олег Лужний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“, 27-28 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 144–146. — (Секція 4. Соціально-психологічні аспекти в бізнесі).
Bibliographic description (International): Lushny O. (2017) Psykholohichni osoblyvosti pidboru kadriv [Psychological aspects of recruitment]. Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development” (Tern., 15-16 April 2004), pp. 144-146 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development”
Conference/Event: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Journal/Collection: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
วันที่เผยแพร่: 27-เมษ-2017
Date of entry: 16-มิถ-2017
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 27-28 квітня 2017 року
15-16 April 2004
UDC: 159.9
Number of pages: 3
Page range: 144-146
Start page: 144
End page: 146
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21213
Copyright owner: © Факультет економіки та менеджменту, 2017; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
SEIED_2017_Lushny_O-Psychological_aspects_of_144-146.pdf427,68 kBAdobe PDFดู/เปิด
SEIED_2017_Lushny_O-Psychological_aspects_of_144-146.djvu30,86 kBDjVuดู/เปิด
SEIED_2017_Lushny_O-Psychological_aspects_of_144-146__COVER.jpg128,43 kBJPEGดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น