Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21037

Назва: Особливості реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування
Автори: Фроленко, О. М.
Фроленко, Роман Володимирович
Бібліографічний опис: Фроленко О. М. Особливості реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування / Фроленко О. М., Фроленко Р. В. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 275–288.
Bibliographic description: Frolenko O. M., Frolenko R. V. (2017) Osoblyvosti realizatsii marketynhovoi komponenty stratehichnoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv mashynobuduvannia. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 275-288 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 14
Діапазон сторінок: 275-288
Початкова сторінка: 275
Кінцева сторінка: 288
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21037
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Андрушків Б.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навч. посіб. / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник, Л.Я. Малюта // Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 238 с.
2. Ансофф И. Стратегия управления / И. Ансофф. ; [пер. с англ. под ред. Л.И. Евенко]. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
3. Косар Н.С. Концепція холістичного маркетингу у діяльності вітчизняних підприємств / Н.С. Косар, Т.В. Сарапін, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 769. – С. 47 – 53.
4. Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Котлер Ф., Андреасен А.Р. – Ростов-н/Д : Феникс, 2007. – 437 с.
5. Куярова Л. Стратегический маркетинг в организации : концепции сетевого управления / Л. Куярова, Ю. Ларина // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 7- 8. – С. 113 – 118.
6. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен.; [пер. с франц. – 8-е изд., доп. и перер.]. – СПб. : Наука, 2006. – 589 с.
7. Стадник В.В. Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу : монографія / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська. – Хмельницький, 2016. – 197 с.
8. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / A.A.Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; [пер. с англ.]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
9. Ballantyne D. Reframing Internal Marketing for Relationship Marketing / D. Ballantyne. – Argentina : AMA International Marketing Educators' Conference, 2000.
10. Klein B. Vertical Integration, Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process / Klein B., Crawford R., Alchian A. // Journal of Law and Economics, 1978. – P. 297 – 326.
References: 1. Andrushkiv B.M. Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva : tutorial, B.M. Andrushkiv, L.M. Melnyk, L.Ya. Maliuta, Ternopil : TNTU, 2010, 238 p.
2. Ansoff I. Stratehiia upravleniia, I. Ansoff. ; [transl. from English ed. L.I. Evenko], M. : Ekonomika, 1989, 519 p.
3. Kosar N.S. Kontseptsiia kholistychnoho marketynhu u diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv, N.S. Kosar, T.V. Sarapin, N.Ye. Kuzo, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini : etapy stanovlennia i problemy rozvytku", Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013, No 769, P. 47 – 53.
4. Kotler F. Stratehicheskii marketinh nekommercheskikh orhanizatsii, Kotler F., Andreasen A.R, Rostov-n/D : Feniks, 2007, 437 p.
5. Kuiarova L. Stratehicheskii marketinh v orhanizatsii : kontseptsii setevoho upravleniia, L. Kuiarova, Iu. Larina, Problemy teorii i praktiki upravleniia, 2012, No 7- 8, P. 113 – 118.
6. Lamben Zh.-Zh. Stratehicheskii marketinh. Evropeiskaia perspektiva, Zh.-Zh. Lamben.; [per. s frants, 8-e izd., dop. i perer.], SPb. : Nauka, 2006, 589 p.
7. Stadnyk V.V. Transformuvannia promyslovoho pidpryiemstva v innovatsiino-aktyvne na osnovi rozvytku personalu : monograph, V.V. Stadnyk, L.O. Hryzovska, Khmelnytskyi, 2016, 197 p.
8. Tompson A.A. Stratehicheskii menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii stratehii, A.A.Tompson, A.Dzh. Striklend ; [transl. from English], M. : Banki i birzhi, IuNITI, 1998, 576 p.
9. Ballantyne D. Reframing Internal Marketing for Relationship Marketing, D. Ballantyne, Argentina : AMA International Marketing Educators' Conference, 2000.
10. Klein B. Vertical Integration, Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process, Klein B., Crawford R., Alchian A., Journal of Law and Economics, 1978, P. 297 – 326.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.