Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21026

Назва: Основи стратегічного управління: аналіз методологічних підходів до розвитку промислових підприємств
Автори: Мариненко, Наталія Юріївна
Бібліографічний опис: Мариненко Н. Ю. Основи стратегічного управління: аналіз методологічних підходів до розвитку промислових підприємств / Мариненко Н. Ю. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 149–156.
Bibliographic description: Marinenko N. Iu. (2017) Osnovy stratehichnoho upravlinnia: analiz metodolohichnykh pidkhodiv do rozvytku promyslovykh pidpryiemstv. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 149-156 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 149-156
Початкова сторінка: 149
Кінцева сторінка: 156
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21026
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Гавриленко О.В. Управление компанией: особенности формирования корпоративной культуры / О.В. Гавриленко // Лизинг. – 2011. – № 8. – С. 43–50.
2. Гриньов А.В. Стратегія інноваційного розвитку підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 / А.В. Гриньов ; Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2004. – 485 с.
3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. : Л. Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
4. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О’Доннелл ; пер. с англ. – В 2-х т. – М. : Прогресс, 1981. – Т.1. – 495 с., Т.2.– 511 с.
5. Єременко В.В. Концепція формування стратегії інноваційно-технологічного розвитку машинобудівного підприємства / В.В. Єременко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 243 – 247.
6. Виноградский С. Б. Концепция адаптивного менеджмента экономических систем / С.Б. Виноградский // Модели управления в рыночной экономике : сб. науч. трудов. Общ. ред. Ю. Г. Лысенко. – Вып. 3. – Донецк : ДонГУ, 2000. – С.114–116.
7. Грозний І.С. Аналіз підходів до управління розвитком промислового підприємства / І.С. Грозний // Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зб. наук. праць ДонДУУ. Серія “Економіка”. – Т. XIIІ, вип. 224. – Донецьк, 2012. – С. 51–57.
References: 1. Havrilenko O.V. Upravlenie kompaniei: osobennosti formirovaniia korporativnoi kultury, O.V. Havrilenko, Lizinh, 2011, No 8, P. 43–50.
2. Hrynov A.V. Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva : dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.06.01, A.V. Hrynov ; Kharkivskyi natsionalnyi avtomobilno-dorozhnii un-t, Kharkiv, 2004, 485 p.
3. Tompson A.A. Stratehicheskii menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii stratehii: uchebnik dlia vuzov, A.A. Tompson, A.Dzh. Striklend ; transl. from English ed. : L. H. Zaitseva, M.I. Sokolovoi, M. : Banki i birzhi, IuNITI, 1998, 576 p.
4. Kunts H. Upravlenie: sistemnyi i situatsionnyi analiz upravlencheskikh funktsii, H. Kunts, S. O’Donnell ; transl. from English – V 2-kh t, M. : Prohress, 1981, V.1, 495 p., V.2, 511 p.
5. Yeremenko V.V. Kontseptsiia formuvannia stratehii innovatsiino-tekhnolohichnoho rozvytku mashynobudivnoho pidpryiemstva, V.V. Yeremenko, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2009, No 5, V. 2, P. 243 – 247.
6. Vinohradskii S. B. Kontseptsiia adaptivnoho menedzhmenta ekonomicheskikh sistem, S.B. Vinohradskii, Modeli upravleniia v rynochnoi ekonomike : sb. nauch. trudov. Obshch. red. Iu. H. Lysenko, Iss. 3, Donetsk : DonHU, 2000, P.114–116.
7. Hroznyi I.S. Analiz pidkhodiv do upravlinnia rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva, I.S. Hroznyi, Ekonomika pryrodokorystuvannia ta okhorony navkolyshnoho seredovyshcha : zb. nauk. prats DonDUU. Seriia "Ekonomika", T. XIII, Iss. 224, Donetsk, 2012, P. 51–57.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.