Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20914
Назва: Cистема недержавного пенсійного забезпечення як засіб матеріального стимулювання персоналу підприємств сфери послуг
Інші назви: Система негосударственного пенсионного обеспечения как средства материального стимулирования персонала предприятий сферы услуг
System of the non-state pension funding as means of material stimulation of personnel of service enterprises
Systema nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia yak zasib materialnoho stymuliuvannia personalu pidpryiemstv sfery posluh
Автори: Єлісєєва, Оксана
Кутова, Наталія
Приналежність: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, проспект Гагаріна, 72, м. Дніпро́, 49000, Україна e-mail: yelisyeyeva.o@ef.dnulive.dp.ua д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики
ДВНЗ "Криворізький національний університет", вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000, Україна старший викладач, кафедра економіки, організації та управління підприємствами
Бібліографічний опис: Єлісєєва О. Cистема недержавного пенсійного забезпечення як засіб матеріального стимулювання персоналу підприємств сфери послуг [Електронний ресурс] / Оксана Єлісєєва, Наталія Кутова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 159- 169. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17yokpsp.pdf.
Bibliographic description: Yelisyeyeva, O. & Kutova, N. (2017). Systema nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia yak zasib materialnoho stymuliuvannia personalu pidpryiemstv sfery posluh [System of the non-state pension funding as means of material stimulation of personnel of service enterprises]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 159-169.
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 1(16)
Дата публікації: 31-тра-2017
Дата подання: бер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 657.471.12:331.214.72
JEL: A12
Теми: система недержавного пенсійного забезпечення
заробітна плата
персонал
актуарна оцінка
система негосударственного пенсионного обеспечения
актуарная оценка
заработная плата
персонал
system of the non-state pension funding
salary
personnel
actuarial estimation
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 159-169
Початкова сторінка: 159
Кінцева сторінка: 169
Серія/номер: ;16
Короткий огляд (реферат): В статті розроблено алгоритм створення системи недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств з ремонту, монтажу машин і устаткування, побудовано матрицю вибору системи недержавного пенсійного забезпечення для досліджуваних підприємств. Обґрунтовано напрями актуарних розрахунків при розробці пенсійного плану підприємств сфери послуг. Удосконалено методику актуарної оцінки активів і зобов’язань за рахунок доповнення її корегуванням на коефіцієнт зростання виплат заробітної плати, що призведе до збільшення сумарних винагород, які дисконтуються у часі. Використання цієї методики дозволить розрахувати справедливу вартість активу і реальну суму актуарних зобов’язань з урахуванням тенденції підвищення виплат заробітної плати за певний період часу, що надасть змогу підприємствам нівелювати небезпечними наслідками соціально-економічних процесів національної економіки, підвищити інформативність облікового забезпечення, забезпечити обґрунтованість аналітичної та контрольної характеристик інформації.
В статье разработан алгоритм создания системы негосударственного пенсионного обеспечения работников предприятий ремонта, монтажа машин и оборудования, построена матрица выбора системы негосударственного пенсионного обеспечения для исследуемых предприятий. Обоснованно направления актуарных расчетов при разработке пенсионного плана предприятий сферы услуг. Усовершенствована методика актуарной оценки активов и обязательств за счет дополнения ее корректированием на коэффициент роста выплат заработной платы, что приведет к увеличению суммарных вознаграждений, которые дисконтируются во времени. Использование этой методики позволит рассчитать справедливую стоимость актива и реальную сумму актуарных обязательств с учетом тенденции повышения выплат заработной платы за определенный период времени, которое предоставит возможность предприятиям нивелировать опасными последствиями социально-экономических процессов национальной экономики, повысить информативность учетного обеспечения, обеспечить обоснованность аналитической и контрольной характеристик информации.
The algorithm of creation of the non-state pension funding system for workers of enterprises of repair, including machines and equipment repair was proposed in the article, a matrix choice of the non-state pension funding system was built for the researched enterprises. Directions of actuarial calculations for pension plan development for service enterprises were grounded. Methodology of actuarial estimation of assets and obligations was improved by adding an adjustment by the coefficient of increase of salary payments’ level, resulting in the increase of total discounted rewards. The use of this methodology will allow to estimate the fair value of assets and real sum of actuarial obligations taking into account the tendency of an increase of salary payments for certain period of time enabling enterprises to level the hazard effects of socio-economic processes within national economy, to increase informative base for accounting and ensure soundness of the analytical and control characteristics of information.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17yokpsp.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20914
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17yokpsp.pdf
http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/bashmak/diss/indexu.htm.
http: //nbuv.gov.ua / j-pdf /Uprv_2011_2_6.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/163.pdf
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/44607/41087.
Перелік літератури: 1. Башмак М.С. Матеріальне стимулювання персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Башмак М.С. – Режим доступу : http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/bashmak/diss/indexu.htm.
2. Гільорме Т.В. Формування механізму просування енергозберігаючих технологій на засадах концепції стейкхолдерів / Т.В. Гільорме // Інтелект ХХІ, м. Київ. – 2016. – №1. – С. 90-98.
3. Єлісєєва О.К. Оптимізаційна модель розвитку економічних систем [Електронний ресурс] / О.К. Єлісєєва // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 2. – С. 33-39. – Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua / j-pdf /Uprv_2011_2_6.pdf.
4. Ємельяненко Л.М. Методичні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя / Л.М. Ємельяненко // Формування ринковоі економіки: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2012. – Т.1. – С. 420 – 431.
5. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
6. Мурашов М. Нематериальная мотивация персонала. Как заставить сотрудников поверить в себя? // Кадровый менеджмент / М. Мурашов. – 2005. – №2 – С. 17 – 19.
7. Платонов, К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. – М. :Наука, 1986. – 255с.
8. Пошелюжна Л.Б. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л.Б. Пошелюжна. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/163.pdf.
9. Сардак О.В. Позиція персонал-маркетингу в управлінні працівниками підприємств / О.В. Сардак // Економічний аналіз. — 2011. — Вип. 8, ч. 2. — С. 303-307.
10. Твердушка Т.Б. Удосконалення організаційного механізму стимулювання персоналу до створення інновацій на підприємстві / Т.Б. Твердушка // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Х.: Технологічний Центр, 2015. – № 3/5 (23). – С. 12–16. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/44607/41087.
References: 1. Bashmak M.S. MaterIalne stimulyuvannya personalu pIdpriEmstva [Elektronniy resurs] / Bashmak M.S. – Rezhim dostupu : http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/bashmak/diss/indexu.htm.
2. Gilorme T.V. Formuvannya mehanIzmu prosuvannya energozberIgayuchih tehnologIy na zasadah kontseptsIYi steykholderIv / T.V. GIlorme // Intelekt HHI, m. KiYiv. – 2016. – #1. – S. 90-98.
3. Yelisyeyeva O.K. OptimIzatsIyna model rozvitku ekonomIchnih sistem [Elektronniy resurs] / O.K. ElIsEEva // UpravlInnya proektami ta rozvitok virobnitstva. – 2011. – # 2. – S. 33-39. – Rezhim dostupu: http: //nbuv.gov.ua / j-pdf /Uprv_2011_2_6.pdf.
4. Emelyanenko L.M. MetodichnI pidhodi do doslIdzhennya InstitutsIynogo seredovischa rozvitku sotsIalnogo kapItalu ta zabezpechennya yakostI zhittya / L.M. Emelyanenko // Formuvannya rinkovoI ekonomIki: Zb. nauk. prats. – K.: KNEU, 2012. – T.1. – S. 420 – 431.
5. Zakon UkraYini «Pro nederzhavne pensIyne zabezpechennya» [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
6. Murashov M. Nematerialnaya motivatsiya personala. Kak zastavit sotrudnikov poverit v sebya? // Kadrovyiy menedzhment / M. Murashov. – 2005. – #2 – S. 17 – 19.
7. Platonov, K.K. Struktura i razvitie lichnosti / K.K. Platonov. – M. :Nauka, 1986. – 255 s.
8. Poshelyuzhna L.B. OsoblivostI suchasnogo upravlInnya personalom na vItchiznyanih pIdpriEmstvah [Elektronniy resurs] / L.B. Poshelyuzhna. — Rezhim dostupu do zhurn. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/163.pdf.
9. Sardak O.V. PozitsIya personal-marketingu v upravlInnI pratsIvnikami pIdpriEmstv / O.V. Sardak // EkonomIchniy analIz. — 2011. — Vip. 8, ch. 2. — S. 303-307.
10. Tverdushka T.B. Udoskonalennya organIzatsIynogo mehanIzmu stimulyuvannya personalu do stvorennya InnovatsIy na pIdpriEmstvI / T.B. Tverdushka // TehnologIchniy audit ta rezervi virobnitstva. – H.: TehnologIchniy Tsentr, 2015. – # 3/5 (23). – S. 12–16. – Rezhim dostupu: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/44607/41087.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17yokpsp.pdfSystema nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia yak zasib materialnoho stymuliuvannia personalu pidpryiemstv sfery posluh1,02 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_1_16.pdfContent767,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_1_16.pdfTytul834,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.