Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20849
Title: Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин
Authors: Барановський, Віктор Миколайович
Підгурський, Микола Іванович
Паньків, Марія Романівна
Теслюк, В.В.
Онищенко, Володимир Борисович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин : монографія / [В.М.Барановський, М.І.Підгурський, М.Р.Паньків та інші]. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя , 2014. – 351 с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 631.358.4
BBK: 40.728
Number of pages: 351
Abstract: Монографія присвячена механіко-технологічним основам розробки адаптованих коренезбиральних машин з метою підвищення технологічної ефективності процесу збирання коренеплодів. Монографія призначена для науковців і фахівців сільськогосподарської галузі, викладачів, аспірантів і студентів технічних вищих навчальних закладів агропромислового напрямку.
Content: Вступ …3-- розділ 1. Аналіз технологічних процесів збирання коренеплодів …5-- 1.1. Аналіз конструктивно-технологічних аспектів функціонування коренезбиральних машин …5-- 1.2. Основні конструктивно-технологічні ознаки транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин …31-- 1.2.1. Аналіз конструкцій викопувальних робочих органів …31-- 1.2.2. Огляд конструктивно-технологічних схем і робочих органів очисників вороху коренеплодів …41-- 1.3. Мета та завдання дослідження…54-- Розділ 2. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин …56-- 2.1. Наукова концепція, принципи розробки та застосування адаптованих коренезбиральних машин …56-- 2.2. Розробка принципової конструктивно-технологічної схеми адаптованої коренезбиральної машини …92-- 2.3. Попередні висновки до розділу …105-- Розділ 3. Математичне моделювання функціонального процесу роботи адаптованої коренезбиральної машини...107-- 3.1. Математична модель інтенсифікації технологічного процесу відокремлення домішок від коренеплодів …107-- 3.2. Математична модель технологічної ефективності роботи Адаптованого викопувального транспортно-очисного комбінованого робочого органу …129-- 3.3. Оптимізація параметрів і режимів процесу переміщення вороху коренеплодів адаптованим транспортно-очисним комбінованим робочим органом …148-- 3.4. Попередні висновки до розділу …161-- розділ 4. Програма, методика проведення та результати експериментальних досліджень адаптованої коренезбиральної машини …164-- 4.1. Програма, об’єкт, предмет і методика проведення експериментальних досліджень ...164-- 4.2. Результати проведення експериментальних досліджень адаптованого викопувального транспортно-очисного комбінованого робочого органу …181-- 4.3. Результати проведення експериментальних досліджень адаптованого транспортно-очисного комбінованого робочого органу …199 4.4. Результати порівняльних досліджень показників якості роботи адаптованої і базової коренезбиральних машин …206-- 4.5. Попередні висновки до розділу …211-- розділ 5. Методика інженерного розрахунку та економічна ефективність застосування адаптованих коренезбиральних машин …213-- 5.1. Методика розрахунку раціональних параметрів і режимів роботи адаптованих коренезбиральних машин …213-- 5.2. Розрахунок економічної ефективності застосування адаптованих коренезбиральних машин …259-- 5.3. Попередні висновки до розділу…269-- Загальні висновки та рекомендації …272-- додатки …275-- список використаних джерел …324
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20849
ISBN: 978-966-305-061-4
Copyright owner: © Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р., Теслюк В. В., Онищенко В. Б., 2014; © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. Свеклоуборочные машины. Конструирование и расчет [Погорелый Л.В., Татьянко Н.В., Брей В.В.и др.] ; под ред. Л.В. Погорелого. – К. : Техніка, 1983. – 168 с. 2. Адамчук В.В. Про розробку і створення в Україні сільськогоспо- дарських машин сучасного рівня/ В.В. Адамчук, В.М. Булгаков, В.В. Іванишин // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграрн. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 11. – Т. 2 (66). – С. 8–14. 3. Василенко П.М. О методике механико-математических изысканий при разработке проблем сельскохозяйственной техники / П.М. Василенко. – М. : БТИ ГОСНИТИ, 1962. – 230 с. 4. Рижук С.М. Система машин в АПК – концепція і стратегія розвитку / С.М. Рижук Я.С. Гуков, Л.В. Погорілий // Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха : ННЦ «ІМЕСГ», 2002. – Вип. 86. – С. 5–12. 5. Дубровин В. Интенсификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины / Валерий Дубровин, Геннадий Голуб, Виктор Барановский [та др.] // MOTROL COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETIC IN AGRICULTURE. – LUBLIN-PRESZOW, 2013. – Vol. 15. – № 3. – С. 243–255. 6. Гуков Я.С. Стан механізації сільськогосподарського виробництва в Україні // Я.С. Гуков, М.І. Грицишин // Механізація сільськогосподарського виробництва // К. : НАУ, 2003. – Т. XІV. – С.64–70. 7. Погорілий Л.В. Сучасні проблеми землеробської механіки і машино- знавства при створенні сільськогосподарської техніки нового покоління / Л.В. Погорілий // Механізація сільськогосподарського виробництва // Х. : ХДТУСГ, 2003. – Вип. 20. – С. 10–28. 8. Гурченко О.П. Результати випробування модернізованої коренезби- ральної машини МКК-6А / О.П. Гурченко, В.М. Барановський // Механізація та електрифікація сільського господарства. – К. : “Урожай”, 1995. – Вип. 81. – С. 57–60.9. Cesnieks Sandris. Optimisation parameters of soil tillage aggregates // Sandris Cesnieks, Arwids Vilde, Adolfs Rueins // Механізація сільськогоспо- дарського виробництва // К. : НАУ, 2003. – Т. XV. – С.121–129. 10. Корнеев Г.В. Прогрессивные способы уборки и борьбы с потерями урожая / Г.В. Корнеев, А.П. Тарасенко [2-е изд., доп. и испр.]. – М. : Колос, 1973. – 175 с. 11. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков [та ін.]. – Луцьк, 1999. – 168 с. 12. Гречкосій В.Д., Лавриненко О.Т. Забезпечення та використання сільськогосподарської техніки у селянських (фермерських) господарствах / В.Д. Гречкосій, О.Т. Лавриненко // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 2000. – Вип 33. – С. 73-75. 13. Барановський В.М. Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин / В.М. Барановський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2006. – Т. 11. – № 2. – С. 67–75. 14. Бурякозбиральна техніка: концепція та напрямки сучасного розвитку і прогноз на перспективу / Леонід Погорілий, Дмитро Рева, Георгій Смакоуз [та ін.] // Техніка АПК. –1987. – № 2. – С. 15–18. 15. Барановський В.М. Конструктивно-технологічні принципи адаптованого застосування коренезбиральних машин / В.М. Барановський, М.Р. Паньків // Зб. наук. праць 1-ої міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин”. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – С. 192– 198. 16. Mindin R.D. Effects of am oscillating tangential force on the contact surfaces of elastic sphercs. / R.D. Mindin, W.P. Mason, Derisiewich H. Proc. – First. Nat. Cong. Appl. Mech. – Chicago, 1951. – p. 203–208. 17. Василенко А.А. Бурякозбиральні машини ОНТИ / Василенко А.А. Держ. наук.-техн. видавництво України. – Київ-Харків, 1937. – 340 с. 18. Василенко А.А. Шляхи створення радянського бурякозбирального комбайна / Василенко А.А. // Наукові праці інституту машинознавства і сільськогосподарської механіки. – Том ІІ. – 1950. – 54 с.19. Машины для свекловодства / А.Г. Цымбал, Н.В. Татьянко, В.С. Басин [и др.]. – М. : Машиностроение, 1976. – 368 с. 20. О механизации сельского хозяйства США и Канады / М : ЦБТИ, 1955. – 128 с. 21. Василенко М.П. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / П.М. Василенко. – К. : Из-во Укр. акад. с.-х. наук, 1960. – 283 с. 22. Mindin R.D. Calculation of mass descriptions of root crops / R.D. Mindin // Proc. First. at. Cong. Appl. Mech. – Chicago, 1953. – p. 25–30. 23. Kanafojski Cz., Karwowski T. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych / Cz. Kanafojski, T. Karwowski. Maczyny do zbioru ziemioplodow. – Warszawa : PWRiL, 1972. – T.2. – 933 str. 24. Żdarsky I. Biologiche a fyzikalne mechanicke vlastnosti cukrovky z hlediska mechanizace sklirne / I. Żdarsky / Zemëdelska technika, 1964. – № 11. S. 657–672. 25. Аванесов Ю.Б. Современные методы и средства механизации уборки сахарной свеклы / Ю.Б. Аванесов. – М. : ВНИИТЭИагропром, 1987. – 52с. 26. Аванесов Ю.Б. Свеклоуборочные машины / Ю.Б. Аванесов, В.И. Бессарабов, И.И. Русанов. – М., 1979. – 351 с. 27. Погорелый Л.В. Технологические и технические основы совершенст- вования механизированных процессов уборки сахарной свеклы : автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохо- зяйственного производства” / Л.В. Погорелый. – К., 1974. – 41 с. 28. Погорелый Л.В. Системный принцип прогнозирования типажа свекло- уборочных машин / Л.В. Погорелый // Механизация и электрификация соц. сельск. хоз-ва. – 1975. – № 9. – С. 6–11. 29. Хеллер К. Потери сахарной свеклы при механизированной уборке / К. Хеллер // Сельськое хозяйство за рубежом: растениеводство. М., 1961. – № 7. 30. Татьянко Н.В. Некоторые вопросы динамики ботвострезающих аппа- ратов свеклоуборочных машин / Н.В. Татьянко // М. : Тр. ВИСХОМ, УкрНИИСХОМ, 1969. – Вып. VI.31. Татьянко Н.В. К расчету очистителя сахарной свеклы комкодро- бящего типа / Н.В. Татьянко // Тракторы и с.-х. машины. – 1968. – № 10. 32. Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США / Коныгин А.А. – М. : ВЩ “Агропромиздат”. – 1989. – 207 с. 33. Ушаков А.Ф. Комплексная механизация уборки сахарной свеклы. Монография / А.Ф. Ушаков. – К. : Изд-во УАСХН., 1969. – 245 с. 34. Татьянко Н.В. Выбор размера бункера свеклоуборочного комбайна / Н.В. Татьянко // Механизация и электрофикация сельского хозяйства. – 1987. – № 5. – С. 53. 35. Козіброда Я.І. Тенденції розвитку машин для збирання цукрових буряків / Я.І. Козіброда. – Тернопіль : Збруч, 1996. – 91 с. 36. Lanovsky M. Fyzikalne vlastnosti cukrovky / M. Lanovsky, I. Żdarsky – Zemëdelska technika. – 1966. – № 3. – S. 331–340. 37. Татьянко Н.В. Раздельная уборка сахарной свеклы / Н.В. Татьянко, Л.В. Погорелый, А.Г. Цымбал // Сахарная свекла. – 1972. – № 1. – С. 24–28. 38. Сельское хозяйство Великобритании. М. : ВИНИТИ, 1969. – 67 с. 39. Krumov I. Varringerung der Verluste beider Zuckerrübenernte / I. Krumov // Akademie Landwirtschaftwissenschaften der DDR Tagungsbericht. – 1985. – Bd 1. – № 229. – S. 163–168. 40. Zuckerrüben – Erntesystem sechsreihig: Köpfroder KR 6-II. – Franz Kleine, Maschinenfarbi K GmbH Co, 1987. – 4 s. 41. Напрямки вдосконалення сепаруючих робочих органів коренезби- ральних машин / В.М. Барановський, В.Б. Онищенко, В.О. Соломка [та ін.] // Механізація сільськогосподарського виробництва – Т. ХІІ. – 2002. – С. 31–42. 42. Гандзюк М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів: дис…кандидата техн. наук : 05.05.11 / Гандзюк Микола Олексійович. – Луцьк, 2002. – 163 с. 43. Барановський В.М. Обгрунтування технологічного процесу і параме- трів гвинтово-вальцьового очисника вороху кормових буряків: дис…кандидата техн. наук : 05.20.01 / Барановський Віктор Миколайович. – Київ, 1996. – 275 с. 44. Bulich C. Biotechnische Einflussfaktoren auf die Köpfgualität von Zuckerrüben: іnang. diss…/ C. Bulich. – Bonn, 1990. – 153 s.45. Модульно-блочные уборочно-транспортные машины нового поколения / Л. Погорелый Л., С. Коваль, В. Шуринов [и др.] // Техніка АПК. – 1999. – № 1. – С. 6. 46. Погорілий М.Л. Технологічні і технічні аспекти вдосконалення буря- козбиральної техніки / М.Л. Погорілий // Техніка АПК. – 2000. – № 1. – С. 14–18. 47. Татьянко Н.В. О вероятностном методе оптимизации систем сельско- хозяйственного производства / Н.В. Татьянко. – М. : Тр. ВИСХОМ, УкрНИИСХОМ, 1986. – С. 11–20. 48. Механизация производства сахарной свеклы // Маковецкий О.А., Брей В.В., Погорелый Л.В. и др. . – К. : Урожай, 1991. – 184с. 49. Перспективи удосконалення засобів механізації збирання цукрових буряків / М. Роїк, А. Мазуренко, О. Калайджан [та ін.] // Техніка АПК. – 1999. – № 3.– С. 16–22. 50. Кормовая свекла в ГДР / В.Г. Кузьминов, Г.В. Кузьминов, А.Ф. Завгородний [та ін.] // Кормовые культуры. – 1989. – № 3. – С. 26–30. 51. Спеціальні комбайни / М.В. Тудель, Б.О. Козаченко, В.Г. Герасимчик [та ін.]. – К. : “Урожай”, 1988. – 184 с. 52. Гурченко О.П., Барановський В.М. Для збирання кормових буряків / О.П. Гурченко, В.М. Барановський // Механізація сільського господарства. – 1988. – :№ 9. – С. 21. 53. Механізоване збирання кормових буряків / А.С. Кобець, О.П. Гурченко, В.М. Барановський [та ін.]. // Механізація сільського господарства. – 1985. – № 10. – С. 6–7. 54. Погорілий М. Закономірності розвитку бурякозбиральної техніки та обгрунтування раціональних обрисів вітчизняних машин / Максим Погорілий // Техніка АПК. – 1999. – № 3. – С. 8–12. 55. Thompson F. Sugar Beet harvesting machine / F. Thompson // British Sugar Beet Review. – 1987. – Vol. 55. – № 4. – P. 59. 56. Погорілий М.Л. Підвищення експлуатаційно-технологічних характе- ристик бурякозбиральних машин та формування зональних комплексів / М. Л. Погорілий // Техніка АПК. – 1998. – № 3. – С. 16–17.57. Гурченко О.П. Стан і прогноз розвитку техніки для збирання буряків по валковій технології / О.П. Гурченко // Збірник наукових праць національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2000. – Т. 7. – С. 217–275. 58. Про шляхи подальшого розвитку збирання цукрових буряків / А.С. Ковальчук, В.І. Кравчук, В.М. Булгаков [та ін.] // Вісник Національного аграрного університету. – Т. 2 “Перспективні технології вирощування та збирання цукрових буряків”. – 1997. – С. 3–8. 59. Булгаков В.М. Бурякозбиральна техніка: стан і перспективи її створе- ння / В.М. Булгаков // Техніка АПК. – 1995. – № 3. – С. 5–6. 60. Хвостов В.А. Машины для уборки корнеплодов и лука (теория, конструкция, расчет) / В.А. Хвостов, Э.С. Рейнгарт. – М. : 1995. – 391 с. 61. ГЕВКО Р.Б. ВИКОПУВАЛЬНО-ОЧИСНІ ПРИСТРОЇ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН. КОНСТРУЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК / Р.Б. ГЕВКО. – ТЕРНОПІЛЬ : ПОЛІГРАФІСТ, 1997. – 120 С. 62. Войтюк Д.Г. Универсальный комплекс свеклоуборочных машин для фермерских хозяйств / Д.Г. Войтюк // Вісник аграрної науки. –1995. – № 9. – С. 93–98. 63. Козаченко О.В. Дослідження затрат механічної енергії машинами сільськогосподарського призначення на вирощуванні продукції рослинництва / О.В. Козаченко // Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха, 2004. – Вип. 88. – С. 91–98. 64. Кравчук В.І. Наукові аспекти адаптації сільськогосподарських машин в керованих технологіях землеробства / В.І. Кравчук // Механізація та електри- фікація сільського господарства. ННЦ “ІМЕСГ”. – Вип. 88. – Глеваха, 2004. – С. 334–343. 65. Морозов І.В. Основи теорії сільськогосподарських машин / І.В. Морозов // Х. : Ред. вид. підприємство «Оригінал», 1992. – 113 с. 66. Рибак Т. Прогнозування ресурсу роботи мобільних сільськогос- подарських машин на основі триєдиної моделі оптимального конструювання / Т. Рибак, А. Бабій, П. Попович // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – Т. 16. – № 3. – С. 77–85. 67. Гаркавий А.Д. До методики сертифікації технологій і проектування виробничих процесів у землеробстві / А.Д. Гаркавий, Я.С. Гуков, І.П. Масло //Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха, 2002. – Вип. 86. – С. 13–19. 68. Цурпал И.А. О создании нового свеклоуборочного комплекса машин для фермерских хозяйств / И.А. Цурпал, В.М. Булгаков, С.В. Финько // Зб. науч. тр. „Аграрная наука УГАУ: проблемы, поиск, достижения”. – К. : УГАУ, 1993. – С. 16. 69. Системний аналіз при вирішенні технологічної задачі виробництва сільськогосподарської продукції / Д.Г. Войтюк, М.Л. Крижачківський, І.А. Шевченко [та ін.] // Наук. вісник НАУ. – Т 10. – К. : НАУ, 2001. – С. 84–92. 70. Булгаков В.М. Моделирование процесса вибрационного извлечения корнеплода сахарной свеклы из почвы / В.М. Булгаков, И.В. Головач // Наук. вісник НАУ. – Вип 80. –К. : НАУ, 2005. – С. 313–324. 71. Петров Г.Д. Технология и машины для уборки кормовых корнеплодов / Г.Д. Петров, В.Т. Амеличев, Л.И. Левчук // Тракторы и сельхозмашины. – 1969. – № 10. – С. 27–28. 72. Хелемендик М.М. Підвищення механіко-технологічної ефективності трудомістких процесів у буряківництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механізація сільськогосподарського виробництва” / М.М. Хелемендик. – Луцьк, 1996. – 33 с. 73. Шабельник Б.П. Обобщенный критерий оптимизации рабочего процесса свеклоуборочной машины / Б.П. Шабельник, В.М. Мартынов, В.Н. Полупанов // Тракторы и сельхозмашины. – № 10. – 1987. – С. 40–42. 74. Шабельник Б.П. Теорія і практика обгрунтування параметрів робочих органів бурякозбиральних машин / Б.П. Шабельник. – Х., 2001. – 314 с. 75. Булгаков В.М. Математичне моделювання поздовжніх коливань коренеплоду при вібраційному вилучені з грунту / В.М. Булгаков, І.В. Головач, Д.Г. Войтюк // Вибрации в технике и технологиях. – Винница, 2003. – № 1 (27). – С. 11–14. 76. Winner C. Ein Beitrag zur Morphologie und technischen Qualitat des Rubenkopfes, Groe und Form des oberirsichen Teils der Rube / C Winner, I. Feurabend. – Zucker. – 1970. – № 23. – S. 500–504.77. Барановський В.М. Конструктивно-технологічні принципи застосува- ня адаптивного викопувального робочого органу коренезбиральної машини / В.М. Барановський // Науковий вісник НАУ. – 2004. – Вип. 73, част 1. – С. 249–255. 78. Барановський В.М. Конструктивно-технологічні принципи адаптизації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин / В.М. Барановський // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2005. –Вип. 13. – С. 18–24. 79. Погорілий Л.В. Фізико-механічні властивості коренів цукрових буряків у зв’язку з механізацією процесу їх збирання / Л.В. Погорілий, В.В. Брей // Вісник сільськогосподарської науки. – 1971. – №3. – С. 31–37. 80. Погорілий М.Л. Механічні характеристики грунтово-коренеплідного середовища цукрових буряків в умовах динамічного навантаження / Л.В. Погорілий // Міжвід. науково-техн. зб. – Кіровоград, 1995. – С. 150–158. 81. Барановський В.М. Розрахунок масових характеристик коренеплодів / В.М. Барановський, Н.А. Дубчак, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2007. – Вип. 15. – С. 30–43. 82. Хелемский М.З. Влияние новых свеклоуборочных машин на технологические качества сахарной свеклы / М.З. Хелемский, Е.Г. Томиленко, Л.В. Погорелый // Сахарная промышленность. – 1975. – № 11. – С. 58–63. 83. Погорілий М.Л. Моделювання експлуатаційно-технологічних харак- теристик бурякозбиральних комплексів при різних способах збирання врожаю / Л.В. Погорілий // Зб. наукових праць НАУ. – К. : НАУ, 1998. –Т. 9. – С. 175–182. 84. Вовк П.Ф. Агрофизические свойства корней свеклы в связи с механи- зацией уборки / П.Ф Вовк. – М. : Сельхозгиз, 1936.– Т. II. 85. Gerlach K. Die Arbeitskette geschlossen halten Zohnunternenmen Zand und Torstwirtschaft / K. Gerlach. – Technik der Futterrübenernte. –1985. – № 10. – S. 540–541. 86. Кравчук В.І. Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин / В.І. Кравчук // Монографія. – К. : НАУ, 2005. – 208 с. 87. Погорілий Л.В. Агробіологічні і фізико-механічні властивості кормових буряків як основа для розробки механізованого процесу збирання / Л.В. Погорілий, М.С. Волянський, А.М. Фомічов // Вісник сільськогосподарської науки. – № 1. – С. 64–69.88. Шевцов І.А., Біологія і агротехніка кормових буряків / І.А. Шевцов, А.М. Фомічов. – К. : Наукова думка, 1980. – 250 с. 89. Довідник з механізації овочівництва / І.Ф. Савченко, О.М. Гринь, О.Р. Шумер [та ін.] – К. : Урожай. 1986. – 232 с. 90. Барановський В.М. Удосконалений комбінований робочий орган для викопування коренеплодів / В.М. Барановський, М.Р. Паньків, В.Ю. Рамш // Науковий журнал. Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2008. – Т. 13. –№ 2. – С. 61–73. 91. Гринь О.М. Механізація виробництва овочів / О.М. Гринь. – К. : ”Урожай”, 1990. – 248 с. 92. Погорілий М.Л. Підвищення технологічної ефективності бурякозби- ральральних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / М.Л. Погорілий. – К. : НАУ, 2001. – 21 с. 93. Хвостов В.А. Определение почвенных примесей системой корнеизвлекающих и сепарирующих рабочих органов / В.А. Хвостов // Рабочие органы и устройства для возделывания, уборки и послеуборной обработки корнеклубнеплодов. – М. : НПО ВИСХОМ. – 1990. – С. 61–65. 94. Петров Г.Д. Современные технические средства для уборки столовых корнеплодов и перспективы их развития / Г.Д. Петров, А.А. Хвостов, Л.И. Левчук // Тракторы и сельхозмашины. –М.,1982. – № 5. – С. 6–9. 95. Хелемендик М.М. Напрями і методи розробки робочих органів сільсь- когосподарських машин / М.М. Хелемендик. – К. : Аграрна наука, 2001. – 280 с. 96. Погорілий М.Л. Технологічні принципи інтенсифікації робочих процесів і удосконалення бурякозбиральних машин / М.Л. Погорілий // Зб. наук. праць НАУ. – К. : НАУ, 1999. – Т. V. – С. 379–387. 97. Гречка В. Сучасні тенденції розвитку конструкцій для збирання цукрових буряків / В.Гречка, П. Войтюк, В. Куліш / Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 96–98. 98. Погорілий М.Л. Аналіз напрямків розвитку та ефективності сучасних бурякозбиральних машин / М.Л. Погорілий // Удосконалення системи машин та випробувань сільськогосподарської техніки: Зб. наук. робіт. – Дослідницьке : УкрЦВТ, 1993. – С. 186–198.99. А. с. № 1650025 (СССР). 100. А. с. № 1318193 (СССР). 101. А. с. № 1029868 (СССР). 102. А. с. № 1450777 (СССР). 103. Патент № 2618570 (ФРГ). 104. А. с. № 1521342 (СССР). 105. А. с. № 1287768 СССР). 106. Патент № 4828039 (США). 107. Патент № 2182232 (Великобританія). 108. Патент № 3008609 (ФРГ). 109. Погорілий М.Л. Підвищення динамічної активності і технологічної ефективності копачів бурякозбиральних машин / М.Л. Погорілий // Зб. наук. праць НАУ. – К. : НАУ, 2000. – Т. 8. – С. 56–66. 110. Роїк М. Бурякозбиральна техніка і національна економічна незалежність / М.Роїк, А. Мазуренко, А. Маланчин // Пропозиція. – 2000. – № 7. – С. 88–90. 111. Роїк М. Зберемо врожай цукрових буряків вітчизняною технікою / М.Роїк, А. Мазуренко // Пропозиція. – 2001. – № 7. – С. 96–100. 112. Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини : Підручник / Д.Г. Войтюк, Г.Р. Гаврилюк. – К. : Каравела, 2004. – 552 с. 113. Гурченко О.П. Конструювання універсальної коренезбиральної машини / О.П. Гурченко, В.М. Барановський, А.С. Кобець // Вісник ХДТУСГ. “Підвищення надійності відновлюємих деталей машин”. – Х. : ХДТУСГ, 2001. – Вип. 8. –Т. 2. – С. 63–68. 114. Гевко Р.Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин: дис… докт. техн. наук : 05.20.01 / Гевко Роман Богданович. – К., 2000. – 362 с. 115. Герасимчик В.Г. Определение основных параметров копачей корнеуборочных машин / В.Г. Герасимчик // Сб. научных трудов УНИИМЭСХ. – К., 1962. –Том IV. – С. 25–33. 116. Протокол державних приймальних випробувань № 2-55-2000 (1071400). – Магерів, 2000. –16 с.117. Гевко Р.Б. Оптимізація конструктивних параметрів дискових копачів / Р.Б. Гевко, О.Б. Павельчак // Наук. вісник НАУ.–К.: НАУ, 1997. – Вип. 9. – С. 356–365. 118. Погорілий М. Бурякозбиральна техніка нового покоління: сучасний стан, новітні зарубіжні машини та напрями технологічного удосконалення вітчизняних / Максим Погорілий // Техніка АПК. – 1997. – № 4. – С. 12–14. 119. Davis P. Statistical analisis of the shape and cutting of sugar beet crowns / P. Davis, D. Higgs // Journal of Agricultural Engineering Research. – 1977. – Vol. 22. – № 1. – P. 9–25. 120. Fechler P. Hinweise und Erfahrungen zur Senkung der Ernte-verluste bein Kopfen von Zuckerruben mit dem Kopflader / P. Fechler // Landtechnik Iformation. – 1977. –Vol. 16. – № 10. – P. 170–172. 121. А. с. № 1426489 (СССР). 122. А. с. № 1382422 (СССР). 123. Патент № 2165733 (Великобританія). 124. А. с. № 1079203 (СССР). 125. А. с. № 1676495 (СССР). 126. А. с. № 1690558 (СССР). 127. Панченко А.Н. Новый копач для выкопки корнеплодов сахарной свеклы / А.Н. Панченко, И.Е. Кравченко // Праці ТДАА. – Мелітополь, 2001. – Вип. 2. – Т. 16.– С. 8–12. 128. Герасимчук Г.А. Аналіз конструктивно-технологічних аспектів робочих органів для викопування кормових буряків / Г.А. Герасимчук, В.М. Барановський, В.М. Шейко // Наукові нотатки. – Луцьк : ЛНТУ, 2009. – Вип. 24. – С. 64–77. 129. Барановський В.М. Адаптований викопувально-транспортний комбінований робочий орган / В.М. Барановський // Проблеми створення технічної експлуатації машин та обладнання : 2-а Всеукраїнська конф.-семінар докторантів, аспірантів та пошукачів у галузі аграрної інженерії, 7-8 червня 2007 р. : тези доп. – Кіровоград : КДТУ, 2007. – С. 6–7. 130. Булгаков В.М. Розрахунок основних параметрів технологічного процесу збирання буряків / В.М. Булгаков, М.К. Лінник, О.П. Гурченко // Механізація сільськогосподарського виробництва. – К. : НАУ, 1999. – Том VI „Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин”. – С. 220–225. 131. Основные направления создания конструкций многорядных машин для уборки корнеплодов и лука : обзорная информация, серия “Сельскохо- зяйственные машины, агрегаты и узлы”. – ЦНИИТЭИтракторсельхозмаш. – 1979. – Вып. 7. – 40 с. 132. Karwowski T. Kompleksowa mechanizacja ziomniakow / T. Karwowski. – Warszawa : PWRiL, 1980. – 228 str. 133. Петров Г.Д. Технология и машины для уборки кормовых корнеплодов / Г.Д. Петров, В.Т. Амеличев, Л.И. Левчук // Тракторы и сельхозмашины. – М., 1969. – № 10. – С. 27–28. 134. Герасимчик В.Г. Збираючи столові коренеплоди / В.Г. Герасимчик // Механізація сільського господарства. – 1987. – № 9. – С. 18–19. 135. А.с. № 1672964, СССР, МКИ A 01D 25/04. Устройство для выкапы- вания корнеплодов / Гурченко А.П., Барановский В.Н., Завгородний А.Ф., Булгаков В.М. – Опубл. 07.08.92. – Бюл. № 32. – 3 с. 136. Патент № 7359, Україна, МКІ A 01D 25/04. Пристрій для викопува- ння коренеплодів / Гурченко О.П., Барановський В., Завгородній А.Ф., Булгаков В.М. – Опубл. 29.09.1995. Бюл. № 3. – 1995. – 3 с. 137. Барановский В.Н. Адаптированный комбинированный копач корне- плодов / В.Н. Барановский, Г.А. Герасимчук. Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК : сб. научн. трудов за материалами межд. науч.-техн. конф., 23-24 октября 2009 г. / Министерство с.-х. и продо- вольствия Республики Беларусь, учрежд. образов. «Белорусский гос. техн. ун-т ; под ред. М.А. Прищепова. – Минск : БГАТУ, 2009. – Т. 2. –Ч. 2. – С. 90–94. 138. Ямков О.В. Обґрунтування параметрів технологічного процесу і робочих органів бурякозбирального агрегату з системним трактором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / О.В. Ямков. – К., 2007. – 20 с. 139. Ямков О.В. Визначення профілю мінімальної енергоємності робочої поверхні лемеша коливного копача цукрових буряків / О.В. Ямков // Техніка АПК. – 2006. – № 9–10. – С. 55–57. 140. Булгаков В.М. Совершенствование технологического процесса и машин для уборки корнеплодов свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук в форме научного доклада : спец. 05.20.01 «Механизация сельскохозяйственного производства» / В.М. Булгаков. – М., 1993. – 61 с. 141. Погорелый Л.В. Механизация производства сахарной свеклы / Л.В. Погорелый. – К. : Урожай, 1991. – 184 с. 142. Брей В.В. Исследование и разработка механизированного процесса извлечения из почвы корней сахарной свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механизация сельскохозяйственного производства» / В.В. Брей. – К., 1972. – 32 с. 143. Василенко П.М. Введение в земледельческую механіку / П.М. Василенко. – К. : „Сільгососвіта”, 1996. – 251 с. 144. Василенко П.М. Машиноведение, земледельческая механика и техника в 20-м веке / П.М. Василенко, Л.В. Погорелый, Д.Г. Войтюк // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 1997. – Вип. 9.– С. 9–27. 145. Василенко П.М. Вибрационный способ уборки корнеплодов / П.М. Василенко // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства – 1970. – № 2. – С 9–13. 146. Давидюк В.П., Теоретико-експериментальні дослідження коливально-вібраційних копачів машини / В.П. Давидюк, Л.В. Погорілий, О.І. Ложкін // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 1997. – Вип. 9. – С. 192–204. 147. Брусиловский Ю.Р. Исследование технологического процесса извлечения из почвы корней сахарной свеклы дисковыми копачами : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механизация сельскохозяйственного производства» / Ю.Р. Брусиловский. – М., 1966. – 19 с. 148. Булгаков В.М., Усовершенствованный способ выкапывания корне- плодов свеклы / В.М. Булгаков, П.Ю. Зыков // Тракторы и сельхозмашины. – 1995. – № 11. – С. 32–34. 149. Булгаков В.М., Математична модель викопування коренеплодів цукрових буряків / В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк, І.В. Головач // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 11. – С. 40–45.150. Булгаков В.М. Уточнена теорія викопуючого робочого органу лемішного типу / В.М. Булгаков, І.В. Головач // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Спеціальний випуск 4 (18). – Миколаїв: МДАУ, 2002. – Т. 1. – С. 37–63. 151. Результати експериментального дослідження вібраційного викопу- вання коренеплодів буряків / В.М. Булгаков, І.В. Головач, Д.Г. Войтюк [та ін.] // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 2003. – Вип. 60.– С. 86–92. 152. Булгаков В.М. Теорія вібраційного викопування коренеплодів / В.М. Булгаков, І.В. Головач // Механізація сільськогосподарського виробництва. – К. : НАУ, 2003. – Т. XIV. – С. 34–86. 153. Погорелый Л.В. Повышение эксплуатационно-технологической эффективности сельскохозяйственной техники / Л.В. Погорелый. – К. : Техніка, 1990. – 175 с. 154. Особенности развития и формирования кормовой свеклы к моменту уборки / Б.П. Шабельник, В.Н. Полупанов, А.Ф. Завгородний [и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – К. : Урожай, 1985. – Вып. 62. – С. 8–11. 155. Фомічов А.М. Сорти і техніка / А.М. Фомічов, Ф.М. Архипов // Хлібороб України. – 1987. – № 4. – С. 24. 156. Фомічов А.М. Кормові коренеплоди / А.М. Фомічов. – К. : Урожай, 1987. –248 с. 157. Vukov K. Sortenabhangigkeit einiger physikalischen Eigenschaften der Zuckerrube / K. Vukov // Zuckerindustrie. – 1972. – № 22. – S. 376–379. 158. Vukov K. Physik und Chemie der Zuckerrube als Gundlage der Verarveitungsverfahren / K. Vukov. – Budapest 1972. 159. Погорелый Л.В. Научно-методические принципы обоснования и прогнозирования направлений развития сельскохозяйственной техники нового поколения и гибкие технологические системы / Л.В.Погорелый // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 1999. – Т VI. – С. 9–19. 160. Моделі гнучких технологічних процесів сільськогосподарського виробництва / Л.В. Погорілий, В.В. Брей, М.М. Осіпов [та ін.] // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 1998. – С. 33–34. 161. Thomson J. Sugar Beet harvesting machine / J. Thomson // British Sugar Beet Review. – 1987. – № 4. – Р. 59. 162. Winner C. Zuckerrubenanbau / C. Winner // Verlagsunion Agrar. –1982. 163. Brinkmann W.. Fakten und Gedankenumb die Zuckerrubenernte / W. Brinkmann // Zuckeruby. –№ 41. – 1992. – S. 310–314. 164. Van Kempen Ph. La recolte de terre / Ph. Van Kempen // La Pomme de Terre Francaise. – 1986. – S. 193 – 197. 165. Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів / В.Ю. Рамш, В.М. Барановський, М.Р. Паньків [та ін.] // Наукові нотатки. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Вип. 31. – С. 298–305. 166. Результати випробувань модернізованої коренезбиральної машини КС-6Б / М.О. Гандзюк, В.М. Осуховський, І.Г. Ткаченко [та ін.] // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2000. – Вип. 7.– С. 25–30. 167. Барановський В.М. Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезбиральних машин / В.М. Барановський, М.Р. Паньків, Н.А. Дубчак // Вісник ТДТУ. – Тернопіль : ТДТУ, 2007. – Т. 12. – № 1. – С. 76–81. 168. Петрикович Ю. Тенденції розвитку сепаруючих пристроїв коренезбиральних машин / Ю. Петрикович, М. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 115–120. 169. Brinkmann W. Fakten und Gedankenumb die Zuckerrubenernte / W. Brinkmann // Zuckeruby. –№ 41. – 1992. – S. 310–314. 170. Павелчак О.Б. Вибір раціональних параметрів транспортера- сепаратора / О.Б. Павелчак, І.Г.Ткаченко, Ю.Б. Гладьо // Механізація сільськогосподарського виробництва. – К. : НАУ, 2000. – Т. 8. – С. 41–47. 171. Петрикович Ю.Я. Тенденції розвитку сепаруючих пристроїв корене- збиральних машин / Ю.Я. Петрикович, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 115–120. 172. Krumov I. Varringerung der Verluste beider Zuckerrübenernte / I. Krumov // Akademie Landwirtschaftwissenschaften der DDR Tagungsbericht. – 1985. – Bd. 1. – № 229. – S. 163–168. 173. Herrmanu K. Rodevorgang im Schwingender Polderschar / K. Herrmanu, J.P. Schuh // Landtechnik. – 4/95. – S. 202–203.174. Саржанов О.А. Обгрунтування параметрів високопродуктивного конвейєра та технологічного процесу очищення коренеплодів від грунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / О.А. Саржанов. –Х. : ХДТУ, 2002. – 19 с. 175. Шабельник Б.П. Разработка технологического процесса очистки корнеплодов и создание конвейеров-очистителей свеклоуборочных машин : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механизация сельскохозяйственного производства» /Б.П. Шабельник. – Ростов-на-Дону, 1986. – С. 40. 176. Пилипець М.І. Визначення кінематичних і технологічних параметрів кулачкових транспортно-технологічних систем машин / М.І. Пилипець, І.Б. Гевко, М.Р. Паньків // Вісник ТДТУ. – Т. 3. – № 4. – Тернопіль, 2000. – С. 70–77. 177. Паньків М.Р. Транспортно-сепаруючі робочі органи бурякозбираль- них машин / М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 108–115. 178. Данильченко М.Г. Розробка і дослідження шнекових та роторних очисників коренеплодів бурякозбиральних комплексів : дис...канд. техн. наук : 05.05.11 / Данильченко Михайло Григорович. – Тернопіль, 1992. – 153 с. 179. Барановський В.М. Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини / В.М. Барановський // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – Вип. 24. – С. 18–28. 131. Булгаков В.М. Теория свеклоуборочных машин : Монография / В.М. Булгаков, М.И. Черновол, Н.А. Свирень. – Кировоград : ”КОД”, 2009. – 256 с. 180. Напрямки вдосконалення шнекових очисників вороху / В.М. Барановський, О.В. Барановський, О.М. Постол [та ін.] // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 2005. – Вип. 80. – Част. 1. – С. 249–255. 181. Зубков В.Е. Разработка универсального сепаратора корнеклубнепло- дов от комков почв / В.Е. Зубков // Науковий вісник НАУ. – К. : НАУ, 1998. – Т. 9. – С. 204–209. 182. Паньків М.Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних парамет- рів гвинтово-еліпсного очисника коренезбиральних машин: дис... кандидата техн. наук : 05.05.11 / Паньків Марія Романівна. – Тернопіль, 2003. – 160 с.183. Влас Н.Є. Обґрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепаратора з радіально зміщеними геометричними осями шнеків: дис...кандидата техн. наук : 05.05.11 / Влас Наталія Євгенівна . – Тернопіль, 2004. – 182 с. 184. Барановський В.М. Очисна система вороху коренеплодів / В.М. Барановський, М.Р. Паньків, Н.А. Дубчак // Механізація сільськогоспо- дарського виробництва. – Х. : ХНТУСГ, 2007. – Вип. 59. – Т. 1. – С. 33–36. 185. Полупанов В.М. Розробка викопувально-сепаруючого пристрою машини для збирання коренеплодів кормового буряка та обґрунтування його параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / В.М. Полупанов. – Х., 2003. – 20 с. 186. Головач І.В. Розробка вдосконаленої очистки причіпної коренезби- ральної машини / І.І. Головач, В.Г. Присяжний, Marian Weselowski // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграрн. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 11. – Т. 1 (65). – С. 133–141. 187. Гевко Б.М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гвинтових робочих органів машин харчової і переробної промисловості / Б.М. Гевко, Н.Є. Вивюрка // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2000. –Т. 5, № 1. – С. 30–35. 188. Сарапулов А.К. Исследование процесса очистки корней от земли при уборке сахарной свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / А.К. Сарапулов. – Киев, 1965. – 17 с. 189. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з продуктами сільськогосподарського виробництва: дис… доктора техн. наук: 05.20.01/05.05.05 / Рогатинський Роман Михайлович. – К. : НАУ, 1997. – 425 с. 190. Рогатинський Р.М. Силова взаємодія коренебульбоплодів із робочими органами шнекових очисників / Р.М. Рогатинський // Вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 1997. – Т. 1. – С. 98–103. 191. Рогатинський Р.М. Моделювання процесів взаємодії шнекових робочих органів із коренебульбоплодами / Р.М. Рогатинський // Вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 1997. – Т. 1. – С. 103–108. 192. Улучшить качество очистки корнеплодов / П.В. Савич, Н.М. Зуєв, В.Р. Ярошовец [и др.] // Сахарная свекла. – К. №8, 1980. – С. 23-25. 193. Барановський В.М. Наукові основи універсального використання коренезбиральних машин / В.М. Барановський // Мат. восьмої наук. конф. проф.-викл. складу ТДТУ ім. І. Пулюя, 11-12 травня 2004 р. : тези доп. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – С. 133. 194. Патент № 8017 Україна. МПК А 01D 33/08. Пристрій для відокрем- лення домішок від коренеплодів / Паньків М.Р., Барановський В.М., Виговський А.Ю.; заявник і власник Тернопільський державн. техніч. університет ім. І. Пулюя. – № 20041210972 ; заявл. 30.12.04 ; опубл. 15.07.05. Бюл. № 7. 195. Патент № 14391 Україна. МПК А 01D 33/08. Очисник вороху коре- неплодів / Барановський В.М., Паньків М.Р., Виговський А.Ю.; заявник і влас- ник Тернопільський державн. техніч. університет ім. І. Пулюя. – № u200510816 ; заявл. 15.11.05 ; опубл. 15.05.06. Бюл. № 5. 196. Хайліс Г.А. Основи проектування і дослідження сільськогоспо- дарських машин : навч. посіб. / Г.А. Хайліс, Д.М. Коновалюк. – К.: НОК ВО, 1992. – 320 с. 197. . Булгаков В.М. Диференційні рівняння руху гнучкої очисної лопаті по поверхні головки коренеплоду / В. М. Булгаков, І.В. Головач, Д.Г. Войтюк // Механізація та електрифікація сільського господарства. – Міжвідомчий тематичний наук. зб. – Глеваха, 2002. – Вип. 86. –С. 160–165. 198. Мартиненко В.Я. Механіко-технологічні основи підвищення ефективності робочих органів гичко збиральних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / В.Я. Мартиненко. – Тернопіль, 2000. – 33 с. 199. Айзерман М.А. Классическая механика / М.А. Айзерман. – М. : ”Наука”, 1974. – 367 с.200. Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин / Г.А. Хайлис. – К. : УСХА, 1992. – 240 с. 201. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М. : Наука, 1981. – 706 с. 202. Крижачковский Н. Адаптация средств механизации в земледелии / Н. Крижачковский, И. Шевченко, В. Дворников // Техніка АПК. – 2000. – № 8. –С. 8–9. 203. Гречкосій В.Д. Використання с.-г. техніки у фермерських госпо- дарствах / В.Д. Гречкосій // Техніка АПК. – 2000. – № 1. – С. 37–38. 204. Машиновикористання в землеробстві / [Ільченко В.І., Нагірний Ю.П., Джолос П.А. та ін.]. – К. : Урожай, 1996. – 216 с. 205. Гаркавий А.Д. Як перейти на виробництво конкурентно спроможної продукції на селі / А.Д. Гаркавий // Вісник Інженерної академії України. – 1998. – С. 97–99. 206. Барановський В.М. Машини для збирання цукрових буряків : монографія в 2-х томах / Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України / [ред. кол. : Мельничук Д.О. (відп. ред.), Кириленко І.Г., Рижук С.М., Мельник С.І. ; відп. за вип. : Ібатуллін І.І., Городній М.М.]. – КМУ, наук.-досл. ін-ти НАУ. – К. : Вид. ТОВ “Алефа”, 2003. – Т. 1. – 886 с. – С. 800–804. 207. Сільськогосподарські та меліоративні машини : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. ] / Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко Т.Д. [та ін. ] ; під ред. Д.Г. Войтюка. – К. : Наукова думка, 2004. – 558 с. 208. Барановський В.М. Транспортно-технологічні системи викопувальних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини / В.М. Барановський // Загальнодержавн. міжвід. наук.-техн. зб. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 42. – Ч. ІІ. – С. 79–86. 209. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. ] / Войтюк Д.Г., Барановський В.М., Булгаков В.М. [та ін.] ; під ред. Д.Г. Войтюка. – К. : Вища освіта, 2005. – 464 с. 210. Пат. № 19526 Україна. МПК А01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р., Герасимчук Г.А.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u200607381 ; заявл. 03.07.2006 ; опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12. 211. Пат. № 44747 Україна. МПК А01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Паньків М.Р., Герасимчук Г.А. Барановський В.М., Рамш В.Ю.; заявник і власник Тернопільський державн. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u200905065 ; заявл. 22.05.2009 ; опубл. 12.10.2009. Бюл. № 19. 212. Пат. № 62598 Україна. МПК А01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р., Герасимчук Г.А.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201014901 ; заявл. 10.12.2010 ; опубл. 12.09.2011. Бюл. № 17. 213. А.с. № 1523085 СССР, МКИ А 01Д 33/08. Устройство для отделения примесей от корнеплодов / Гурченко А.П., Барановський В.Н., Булгаков В.М.; заявитель Украинский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. – 4386472/30 - 15; заявл. 29.02.88; опубл. 23.11.89. Бюл. № 43. 214. А.с. № 1547752 СССР, МКИ А 01Д 33/08. Устройство для отделения примесей от корнеплодов / Гурченко А.П., Барановський В.Н., Завгородний А.Ф., Булгаков В.М.; заявитель Украинский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. – 4369084/15; заявл. 25.01.88; опубл. 07.03.90. Бюл. № 9. 215. А.с. № 1806528 СССР, МКИ А 01Д 33/08. Устройство для отделения примесей от корнеплодов / Гурченко А.П., Барановський В.Н., Булгаков В.М., Гурченко Л.А.; заявитель Украинский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. – 4907206/15; заявл. 01.02.91; опубл. 07.04.93. Бюл. № 13. 216. Пат. № 64373 Україна. МПК А01D 33/08. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р., Дубчак Н.А., Паньків В.Р.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201103197 ; заявл. 18.03.2011 ; опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. 217. Пат. № 64631 Україна. МПК А01D 33/08. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів / Барановський В.М., ПідгурськийМ.І., Паньків М.Р., Дубчак Н.А.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201105278 ; заявл. 26.04.2011 ; опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. 218. Пат. № 66680 Україна. МПК А01D 25/04. Комбінований копач коренеплодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Герасимчук Г.А., Паньків В.Р.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201108202 ; заявл. 30.06.2010 ; опубл. 10.01.2012. Бюл. № 1. 219. Пат. № 76009 Україна. МПК А01D 25/04. Комбінований копач коренеплодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Герасимчук Г.А., Паньків М.Р., Паньків В.Р.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201105533 ; заявл. 07.05.2012 ; опубл. 25.12.2012. Бюл. № 24. 220. Пат. № 77568 Україна. МПК А01D 25/04. Комбінований копач коренеплодів / Кравченко І.Є., Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р., Труханська О.О.; заявник і власник Вінницький націон. аграрн. ун-т. – № u201207310 ; заявл. 15.06.2012 ; опубл. 25.02.2013. Бюл. № 4. 221. Пат. № 64372 Україна. МПК А01D 33/08. Очисник вороху корене- плодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р., Дубчак Н.А., Паньків В.Р.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201103196 ; заявл. 18.03.2011 ; опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. 222. Пат. № 65050 Україна. МПК А01D 33/08. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Труханська О.О., Паньків М.Р.; заявник і власник Тернопільський націон. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. – № u201105238 ; заявл. 26.04.2011 ; опубл. 25.11.2011. Бюл. № 22. 223. Пат. № 74625 Україна. МПК А01D 33/08. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів / Кравченко І.Є., Труханська О.О., Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р.; заявник і власник Вінницький націон. аграрн. ун-т. – № u201103159 ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 12.11.2012. Бюл. № 21. 224. Пат. № 77981 Україна. МПК А01D 33/08. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів / Барановський В.М., Підгурський М.І., Труханська О.О., Паньків М.Р.; заявник і власник Вінницький націон. аграрн. ун-т. – № u201207308 ; заявл. 15.06.2012 ; опубл. 11.03.2013. Бюл. № 5. 225. Пат. № 80478 Україна. МПК А01D 33/08. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів / Труханська О.О., Барановський В.М., Кравченко І.Є., Паньків М.Р., Дубчак Н.А.; заявник і власник Вінницький націон. аграрн. ун-т. – № u201300245 ; заявл. 08.01.2013 ; опубл. 27.05.2013. Бюл. № 10. 226. Барановський В.М. Адаптована коренезбиральна машина / В.М. Барановський // XVI наук. конф. «Матеріалознавство та машинобудування» Тернопільського нац. техн. у-ту ім. І. Пулюя, 5-6 грудня 2012 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 5. 227. Татьянко Н.В. О вероятностном методе оптимизации систем сельскохозяйственного производства / Н.В. Татьянко // Тр. ВИСХОМ, УкрНИИСХОМ. – М., 1986. – С. 11–20. 228. КД 46.16.01.005 – 93 “Випробування сільськогосподарської техніки. Основні положення”. К. – 34 с. 229. ДСТУ 2258-93. Машини бурякозбиральні. Загальні технічні умови. – К. : Держстандарт України, 1993. – 18 с. 230. Чаки Ф. Современная теория управления / Ф. Чаки. – М. : «Мир», 1985. – 324 с. 231. Валюх. О.А. Елементи теорії автоматичного керування. Лінійні системи неперервної дії : навч. посібник / О.А. Валюх, В.М. Максимів. – Львів : Афіша, 2002. – 123 с. 232. Герасимчук Г.А. Критерії оцінки технологічної ефективності процесу викопування коренеплодів / Г.А. Герасимчук, В.М. Барановський // Вісник Львівського націон. аграрн. ун-ту: агроінженерні дослідження. – Львів : ЛНАУ, 2009. – № 14. – С. 163–168. 233. Барановський В.М. Результати теоретично-експериментальних досліджень секундної подачі вороху коренеплодів / В.М. Барановський // Вісник ХНТУСГ “Механізація сільськогосподарського виробництва”. – Х. : ХНТУСГ, 2008. – Вип. 75. – Т. 1. – С. 111–120. 234. Барановський В.М. Оптимізаційні математичні моделі процесу викопування вороху коренеплодів пасивним сферичним диском / В.М. Барановський, В.Ю. Рамш // Вісник Львівського націон. аграрн. у-ту: агроінженерні дослідження : зб. наук. праць за матеріалами ІХ міжн. наук.- практ. конф. 17-18 жовтня 2008 р. – Львів : ЛНАУ, 2008. – № 12 (2). – С. 337– 349. 235. Барановський В.М. Математична модель технологічного процесу викопування коренеплодів / В.М. Барановський // Вісник ТДТУ. – Тернопіль : ТДТУ, 2007. – Т. 12. – № 3. – С. 59–69. 236. Барановський В.М. Експериментальні дослідження секундних подач викопування вороху коренеплодів одностороннім сферичним копачем / В.М. Барановський, Г.А. Герасимчук // Мат. конф. наук.-педаг. прац. і асп. навч.- наук. техн. ін-ту НУБіПУ, березень 2009 р. : тези доп. – К. : ННТІ НУБіПУ, 2009. – С. 3–4. 237. Движение тел по роликам / В.А.Гоголин, М.Т. Кобылянский, В.Ф. Горбунов [и др.] // Вестник КузГТУ. –2006. – № 3. 238. Механізми з гвинтовими пристроями / [Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін.] – Львів: Світ, 1992. – 380 с. 239. Григорьев. А.М. Винтовые конвейеры. / А.М. Григорьев. – М. : Машиностроение. – 1981. – 635 c. 240. Труханська О.О. Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека / О.О. Труханська, В.М. Барановський, І.Є. Кравченко // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграрн. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – № 10. – Т. 2 (59). – С. 89–95. 241. Труханська О.О. Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи / О.О. Труханська, В.М. Барановський // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграрн. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 11. – Т. 2 (66). – С. 280–285. 242. Барановський В.М. Визначення коефіцієнта динамічної взаємодії коренеплодів / В.М. Барановський, Н.А. Дубчак, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2007. – Вип. 15. – С. 14–22. 243. Барановський В.М. Обгрунтування технологічного процесу і параметрів гвинтово-вальцьового очисника вороху кормових буряків: дис…кандидата техн. наук : 05.20.01 / Барановський Віктор Миколайович. –Київ, 1996. – 275 с. 244. Гевко Р.Б. Вибір конструктивних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин з умови непошкодження коренеплодів / Р.Б. Гевко, В.А. Поліщук // Сільськогосподарські машини. – Волинське відділення ІАУ. – Луцьк, 1997. – С. 109–117. 245. Василенко П.М. Основы научных исследований / П.М. Василенко, Л.В. Погорелый // – К. : Вища школа, 1985. – 266 с. 246. Барановський В.М. Результати експериментальних досліджень коефіцієнта технологічної ефективності АВТОКРО / В.М. Барановський // Технічний прогрес у с.-г. виробництві : XVII міжн. наук.-техн. конф. та IV всеукр. конф.-семінар аспір., доктор. і здобув. у галузі інжен. агровир. систем, 30 вересня-1 жовтня 2009 р. : тези доп. – Глеваха, ННЦ «ІМЕСГ», 2009. – С. 27. 247. Барановський В.М. Обгрунтування коефіцієнта динамічного ефекту роботи адатованого викопуючого робочого органу / В.М. Барановський // Вісник ТДТУ. – Тернопіль : ТДТУ, 2009. – Т. 14. – № 1. – С. 72–76. 248. Барановський В.М. Результати порівняльних досліджень очисної системи вороху коренеплодів / В.М. Барановський, Н.А. Дубчак, М.Р. Паньків // Сучасні проблеми землеробської механіки : XIII міжн. наук. конф., 17-19 жовтня 2012 р. : тези доп. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – С. 31–32. 249. Герасимчук Г. Дослідження секундних подач домішок коренеплодів комбінованим однодисковим копачем / Галина Герасимчук, Віктор. Барановський, Іван Кравченко // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграрн. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2010. – № 5. – С. 37–43. 250. Барановський В.М. Результати експериментальних досліджень викопування кормових буряків / В.М. Барановський, Г.А. Герасимчук // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 2008. – Вип. 130. – С. 365–370. 251. Герасимчук Г.А. Результати польових випробувань комбінованого однодискового копача / Г.А. Герасимчук, В.М. Барановський // Наукові нотатки. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Вип. 29. – С. 48–53. 252. Барановський В.М. Експериментальні дослідження секундних подач викопування вороху коренеплодів одностороннім сферичним копачем / В.М. Барановський, Г.А. Герасимчук // Мат. конф. наук.-педаг. прац. і асп. навч.-наук. техн. ін-ту НУБіПУ, березень 2009 р. : тези доп. – К. : ННТІ НУБіПУ, 2009. – С. 3–4. 253. Барановський В.М. Результати експериментальних досліджень очисної системи вороху коренеплодів/ В.М. Барановський, М.Р. Паньків, Н.А. Дубчак // Вісник ТДТУ. – Тернопіль : ТДТУ, 2008. – Т. 13. – № 1. – С. 93–99. 254. Гуков Я.С. Моделювання маси налиплого грунту на поверхні просторового тіла / Я.С. Гуков, В.М. Барановський // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2007. – Вип. 16. – С. 52–62. 255. Барановський В.М. Математична модель маси налиплого грунту на поверхні тіла коренеплодів / В.М. Барановський // Наук. вісник НАУ. – К. : НАУ, 2006. – Вип. 95. – С. 203–211. 256. Барановський В.М. Математична модель маси налиплого грунту на коренеплодах / В.М. Барановський // Мат першої наук.-техн. конф. ф-ту перероб. і харч. виробн. Тернопільського нац. техн. ун-ту ім. І. Пулюя, 19 травня 2011 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 33. 257. Прогнозування кількості грунту на поверхні тіла коренеплоду / Віктор Барановський, Дмитро Войтюк, Сергій Кропивко [та ін.] // MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture: зб. наук. праць за матеріалами IV міжн. наук.-техн. конф. MOTROL 2003, 21-23 травня 2003 р. / Komisija motoryzacji i energetyki rolnictwa PAN, Komisija naukowo-problemowa motoryzacji PAN [та ін.]. – Люблін-Київ : НАУ, 2003. – Т. 6. – С. 164–172. 258. Барановский В.Н. Исследование массы налипшей почвы на корнеплодах / В.Н. Барановский, В.В. Теслюк, В.Б. Онищенко // Современные проблемы использования мелиорированных земель и повышения их плодородия : сб. научн. трудов за материалами межд. научн.-практ. конф., 27-28 июня 2013 г. / ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии. – Тверь : ТвГУ, 2013. – С. 59–66. 259. Барановський В.М. Товщина шару налиплого грунту на поверхні тіла коренеплоду / В.М. Барановський // Мат. наук. конф. мех.-техн. ф-ту «Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві і транспорті» Тернопільського нац. техн. у-ту ім. І. Пулюя, 16 травня 2011 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 74–75.260. Барановський В.М. Дослідження товщини шару налиплого грунту на поверхні тіл коренеплодів / В.М. Барановський // Вісник ТДТУ. – Тернопіль : ТДТУ, 2005. – Т. 10. – № 4. – С. 63–68. 261. Барановський В.М. Експериментальні дослідження маси та товщини шару налиплого грунту на коренеплодах / В.М. Барановський, М.Р. Паньків // Наук. вісник НУБіПУ. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К. : НУБіПУ, 2010. – Вип. 144. – Част. 2. – С. 351–356. 262. Барановський В. Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички комбінованим викопуючим органом / Віктор Барановський, Микола Підгурський, Галина Герасимчук // Вісник ТНТУ. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – Т. 15. – № 4. – С. 55–62. 263. Техніко-економічне обґрунтування застосування машин, обладнання і технологій / [Гевко Р.Б., Гладич Б.Б., Павх І.І., Кириленко Т.П.] – Тернопіль, 2003. – С. 138–144.
Content type: Book
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monohrafiya_Baranovskyi_2014.pdf18,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.