Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20706

Назва: Modular 3D modeling of ends bilateral grinding process by wheels with conical calibrating sections
Інші назви: Модульне 3D моделювання процесу двостороннього шліфування торців кругами з конічними калібруючими ділянками
Автори: Кальченко, Віталій
Кальченко, Володимир
Слєднікова, Олена
Кальченко, Дмитро
Kalchenko, Vitalii
Kalchenko, Volodymyr
Slednikova, Olena
Kalchenko, Dmytro
Приналежність: Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Modular 3D modeling of ends bilateral grinding process by wheels with conical calibrating sections / Vitalii Kalchenko, Volodymyr Kalchenko, Olena Slednikova, Dmytro Kalchenko // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 82–92. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Kalchenko V., Kalchenko V., Slednikova O., Kalchenko D. (2016) Modular 3D modeling of ends bilateral grinding process by wheels with conical calibrating sections. Scientific Journal of TNTU (Tern.), no 4 (84), pp. 82-92 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4 (84)
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 1-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.923
Теми: шліфування торців
орієнтовані шліфувальні круги
конічні калібруючі ділянки
правка інструментів
grinding the ends of parts
oriented grinding wheels
conical calibrating areas
editing tools
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 82-92
Початкова сторінка: 82
Кінцева сторінка: 92
Короткий огляд (реферат): Розроблено модульну 3D модель процесу шліфування торців круглих деталей, що обертаються під час обробки, та некруглих, що орієнтуються шліфувальними кругами з конічними калібруючими ділянками. На базі її створено нові способи обробки торців деталей, які вперше забезпечують суміщення оброблюваної торцевої поверхні деталі з твірною конічної калібруючої ділянки по прямій лінії, що виключає геометричну похибку формоутворення. Для шліфувальних кругів застосовується комбінована правка, яка складається з правки торцевої поверхні, що виконує чорнову обробку, та конічної калібруючої, що виконує чистове шліфування.
The modular 3D model of the process of grinding the ends of circular rotating parts during processing and oriented noncircular grinding wheels with conical sections templating. On the basis of which created new ways of processing the ends of details that provide a combination of the first end surface of the treated parts from forming a conical sizing section along the line eliminates geometrical errors of morphogenesis. For grinding wheels used combined correction, which consists of the end surface changes, performing roughing and tapered gauge performing finish grinding
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20706
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. 3D-моделювання інструментів та формоутворення при шліфуванні торців непереточуваних прямокутних пластин орієнтованим кругом [Текст] / В.І. Кальченко, О.С. Слєднікова, Д.В. Кальченко, Д.Г. Музичка // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: зб. – Чернігів: ЧНТУ. – 2014. – № 2 (73). – С. 55 – 62.
2. Пат. 99832 Україна на винахід (корисну модель), МПК В24В 5/00. Спосіб шліфування торців прямокутних непереточуваних пластин орієнтованим кругом [Текст] / В.І. Кальченко, Д.Г. Музичка, Д.В. Кальченко, О.С. Слєднікова; заявник та патентовласник Чернігівський національний технологічний університет. – № u201500017; заявл. 05.01.15; опубл. 25.06. 15, бюл. № 12.
3. Saturn. Торцевое шлифование спаренными шлифовальными кругами: [Журнал для клиентов фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787. – Nordrash, Germany, 2005. – 8 с.
4. Деклараційний патент 10636 Україна на винахід (корисну модель), МПК В24В5/04. Спосіб одночасного шліфування двох торців циліндричних деталей [Текст] / Кальченко, В.В., Жадан, О.В.; заявник та патентовласник Кальченко В.В., Жадан О.В. – № u200505125; заявл. 30.05.05; опубл. 15.11.05, Бюл. № 1.
5. Грабченко, А.И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали. Издание 2-е, дополненное: монография [Текст] / А.И. Грабченко, В.И. Кальченко, В.В. Кальченко. – Чернигов: ЧНТУ, 2015. – 504 c.
6. Кальченко, В.В. Профилирование ориентированных кругов при двустороннем шлифовании торцов цилиндрических деталей [Текст] / В.В. Кальченко, Г.В. Пасов // Информационные технологии: наука, техника, образование, здоровье : тезисы докл. VII Междунар. науч.-техн. конф. (15-16 мая 1999 г., Харьков). – Харьков: ХГПУ, 1999. – № 7. Часть 2. – С. 131 – 133.
7. Кальченко, В.В. Профілювання орієнтованих шліфувальних кругів [Текст] / В.В. Кальченко // Вісник ЧДТУ. – Чернігів, 1997. – № 3. – С. 14 – 24.
8. Кальченко, В.І. Профілювання та знос орієнтованого круга при шліфуванні торців деталі, що не обертається під час обробки [Текст] / В.І. Кальченко, В.В. Кальченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. –Чернігів : ЧДТУ, 2000. – № 10. – С. 5 – 13.
9. Венжега, В.І. Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" [Текст] / В.І. Венжега. – Харків, 2009. – 17 с.
11. Решетов, Д.Н. Точность металлорежущих станков [Текст] / Д.Н. Решетов, В.Т. Портман. – М.: Машиностроение, 1986. – 336 с.
References: 1. Kalchenko V.I. 3D-modeliuvannia instrumentiv ta formoutvorennia pry shlifuvanni tortsiv neperetochuvanykh priamokutnykh plastyn oriientovanym kruhom, Kalchenko V.I., Sliednikova O.S., Kalchenko D.V., Muzychka D.H., Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Tekhnichni nauky»: zb. Chernihiv: ChNTU, 2014, no. 2 (73), pp. 55 – 62.
2. Pat. 99832 Ukrayina na vynakhid (korysnu model'), MPK V24V 5/00. Sposib shlifuvannya tortsiv pryamokutnykh neperetochuvanykh plastyn oriyentovanym kruhom, Kal'chenko V.I., Muzychka D.H., Kal'chenko D.V., Slyednikova O.S.; zayavnyk ta patentovlasnyk Chernihivs'kyy natsional'nyy tekhnolohichnyy universytet. No u201500017; zayavl. 05.01.15; opubl. 25.06. 15, Byul. No. 12. [in Ukrainian].
3. Saturn. Torcevoe shlifovanie sparennymi shlifoval'nymi krugami: Zhurnal dlja klientov firmy «Junkermaschinen», ErwinJunker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787. Nordrash, Germany, 2005, 8 р. [in Russian].
4. Deklaratsiynyy patent 10636 Ukrayina na vynakhid (korysnu model'), MPK V24V5/04. Sposib odnochasnoho shlifuvannya dvokh tortsiv tsylindrychnykh detaley, Kal'chenko V.V., Zhadan O.V.; zayavnyk ta patentovlasnyk Kal'chenko V.V., Zhadan O.V., no u200505125; zayavl. 30.05.05; opubl. 15.11.05, Byul. No. 11. [in Ukrainian].
5. Grabchenko A.I. Shlifovanie so skreshhivajushhimisja osjami instrumenta i detali. Izdanie 2-e, dopolnennoe. (Monografija), Grabchenko A.I. Kal'chenko V.I., Kal'chenko V.V. Chernigov: ChNTU, 2015, 504 p. [in Russian].
6. Kal'chenko V.V. Profilirovanie orientirovannyh krugov pri dvustoronnem shlifovanii torcov cilindricheskih detalej, V.V. Kal'chenko, G.V. Pasov, Informacionnye tehnologii: nauka, tehnika, tehnologija, obrazovanie, zdorov'e. Sbornik nauchnyh trudov Har'kovskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Har'kov, 1999, no. 7, Chast' 2, рр. 131 – 33. [in Russian].
7. Kalchenko V.V. Profiliuvannia oriientovanykh shlifuvalnykh kruhiv, V.V. Kalchenko, Visnyk ChDTU. Chernihiv, 1997, no. 3, рр. 14 – 24. [in Ukrainian].
8. Kalchenko V.I. Profiliuvannia ta znos oriientovanoho kruha pry shlifuvanni tortsiv ltali, shcho ne obertaietsia pid chas obrobky, V.I, Kalchenko, V.V. Kalchenko, Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu : zb. Chernihiv : ChDTU, 2000, no. 10, рр. 5 – 13. [in Ukrainian].
9. Venzheha V.I. Pidvyshchennia efektyvnosti shlifuvannia tortsiv pry skhreshchenykh osiakh detali ta kruha z kalibruvalnoiu diliankoiu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk : spets. 05.03.01 "Protsesy mekhanichnoi obrobky, verstaty ta instrumenty", V.I. Venzheha. Kharkiv, 2009, 17 р. [in Ukrainian].
10. Reshetov D.N. Tochnost' metallorezhushhih stankov, D.N. Reshetov, V.T. Portman. M., Mashinostroenie, 1986, 336 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 4 (84)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.