Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20681
Title: Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Фізичні основи електронних приладів”
Authors: Дедів, Леонід Євгенович
Дозорський, Василь Григорович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Фізичні основи електронних приладів” для студентів напряму підготовки 6.050902 – Радіоелектронні апарати. / Уклад.: Л.Є. Дедів, В.Г. Дозорський. – Тернопіль: ТНТУ, 2014 – 78 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: Електронні прилади, кристалічна гратка, напівпровідник
Abstract: Призначені для полегшення засвоєння дисципліни “Фізичні основи електронних приладів”, виконання практичних робіт і контролю знань студентів. Складається з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
Description: Вивчення студентами фізичних принципів функціонування та можливостей використання в електронному апаратобудуванні різноманітних електронних приладів: напівпровідникових, електровакуумних, газорозрядних, квантово-механічних.
Content: ВСТУП 5 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1. Тема: АТОМ БОРА 7 Короткі теоретичні відомості 7 Задачі 12 Завдання 1 13 Контрольні питання 13 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2. Тема: ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ 14 Короткі теоретичні відомості 14 Задачі 17 Завдання 2 22 Контрольні питання 22 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3. Тема: ЕЛЕМЕНТИ КРИСТАЛОГРАФІЇ 23 Короткі теоретичні відомості 23 Приклади розв’язування задач 26 Задачі 29 Завдання 3 36 Контрольні питання 36 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 Тема: НАЙПРОСТІШІ ВИПАДКИ РУХУ МІКРОЧАСТИНОК 37 Короткі теоретичні відомості 37 Приклади розв’язування задач 40 Задачі 44 Завдання 4 48 Контрольні питання 48 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5. Тема: ЗОННА ТЕОРІЯ ТВЕРДОГО 49 Короткі теоретичні відомості 49 Приклади розв’язування задач 51 Задачі 55 Завдання 5 57 Контрольні питання 57 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6. Тема: КОНТАКТНІ ЯВИЩА 58 Короткі теоретичні відомості 58 Приклади розв’язування задач 61 Задачі 62 Завдання 6 67 Контрольні питання 67 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7. Тема: НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ В ІНТЕГРОВАНИХ МІКРОСХЕМАХ 68 Короткі теоретичні відомості 68 Задачі 70 Завдання 7 77 Контрольні питання 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20681
Copyright owner: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. Аваев Н. А., Наумов Ю. Е., Фролкин В. Т. Основы микроэлектроники. - М.: Радио и связь, 1991. 2. Броудай И., Мерей Дж. Физические основы микротехнологии / Под ред. А.В. Шальпова. Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. 3. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1976. - 464 с. 4. Ефимов И. Е., Козырь И. Я., Горбунов Ю. И. Микроэлектроника. - М.: Высшая школа, 1987. 5. Закалик Л. І., Ткачук Р. А. Основи мікроелектроніки. - Тернопіль, 1998. - 352 с. 6. Л. Росадо. Физическая электроника и микроэлектроника. - М.: Высшая школа, 1991. 7. Савельев И. В. Общий курс физики (в 3-х томах). - М.: Наука, 1977. 8. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. - М.: Энергия, 1977. 9. Стильбанс Л. С. Физика полупроводников. - М.: Сов. радио, 1967. 10. К. Д. Хмелюк, Д. Д. Цициліано. Фізика атома твердого тіла. - К.: Вища школа, 1974. - 232 с. 11. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб пособие. - М.: Высш. шк., 1981. - 496 с. 12. Янсен Й. Курс цифровой электроники. - М.: Мир, 1987 (4т). 13. Franklin F. Y. Wang. Introduction to Solid State Electronics.- North-Holland, Amsterdam, 1989. 14. Long S. I., Butner S. E. Gallium Arsenide Digital Integrated CircuitDesig. - McGraw-Hill Publishing Company, 1990.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри біотехнічних системItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools