Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8696

Назва: Вплив сучасних інформаційних технологій на ефективність прийняття управлінських рішень на підприємстві
Інші назви: The effect of modern information technology on effectiveness of decision management decision the enterprise
Автори: Нагорняк, Галина Степанівна
Усятицький, Д. С.
Nahornyak, G. S.
Usyatytskyy, D. S.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Нагорняк Г. С. Вплив сучасних інформаційних технологій на ефективність прийняття управлінських рішень на підприємстві / Г. С. Нагорняк, Д. С. Усятицький // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 341-342. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Nahornyak G. S., Usyatytskyy D. S. (2014) Vplyv suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii na efektyvnist pryiniattia upravlinskykh rishen na pidpryiemstvi [The effect of modern information technology on effectiveness of decision management decision the enterprise]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 341-342 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 332.834.4
Діапазон сторінок: 341-342
Початкова сторінка: 341
Кінцева сторінка: 342
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8696
Перелік літератури: 1. Журавльов В.Ю., Захаров В.Л. Автоматизований інформаційний пошук як метод оперативно-розшукової діяльності / Науковий вісник ЛьвДУВС: Збірник наукових праць. – Серія юридична / Гол. ред. В.Л. Ортинський. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 342- 349.
2. Марущак А.І. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом: співвідношення понять [Текст] / А.І. Марущак // Бюлетень Мінюсту України. – 2005. – №6. – С. 44-49.
3. Різніченко Л.В. Досвід упровадження корпоративних інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах / Л.В. Різніченко, Н.В. Ткаченко // Економічні маркетингові дослідження виробничо-підприємницької діяльності: Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2009. – Випуск 4 (57). – Частина 2. – С. 184-189.
References: 1. Zhuravlov V.Yu., Zakharov V.L. Avtomatyzovanyi informatsiinyi poshuk yak metod operatyvno-rozshukovoi diialnosti, Naukovyi visnyk LvDUVS: Zbirnyk naukovykh prats, Seriia yurydychna, Hol. red. V.L. Ortynskyi, Lviv, 2007, Iss. 2, P. 342- 349.
2. Marushchak A.I. Svoboda slova ta informatsiia z obmezhenym dostupom: spivvidnoshennia poniat [Text], A.I. Marushchak, Biuleten Miniustu Ukrainy, 2005, No 6, P. 44-49.
3. Riznichenko L.V. Dosvid uprovadzhennia korporatyvnykh informatsiinykh system upravlinnia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh, L.V. Riznichenko, N.V. Tkachenko, Ekonomichni marketynhovi doslidzhennia vyrobnycho-pidpryiemnytskoi diialnosti: Visnyk KDPU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 2009, Issue 4 (57), Part 2, P. 184-189.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.