Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8694

Назва: Інформаційна підтримка у системі соціально-економічної безпеки національних машинобудівних підприємств
Інші назви: Information support in the socio-economic security of national engineering enterprise
Автори: Нагорняк, Ірина Степанівна
Nahornyak, I. S.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Нагорняк І. С. Інформаційна підтримка у системі соціально-економічної безпеки національних машинобудівних підприємств / І. С. Нагорняк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 337-338. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Nahornyak I. S. (2014) Informatsiina pidtrymka u systemi sotsialno-ekonomichnoi bezpeky natsionalnykh mashynobudivnykh pidpryiemstv [Information support in the socio-economic security of national engineering enterprise]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 337-338 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 334.71
Діапазон сторінок: 337-338
Початкова сторінка: 337
Кінцева сторінка: 338
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8694
Перелік літератури: 1. Венглюк І. В. Побудова структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства [текст] / І.В. Венглюк // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2013. – № 10. – С. 285-290.
2. Дейнека Н.П. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: [монограф.] / Н.П. Дейнека, Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2010. – 280 с.
3. Живко З.Б. Соціально-економічна безпека [навч. посіб. для самост. вивч. дисц.] / З.Б. Живко, М.І. Керницька. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 345 с.
4. Карачина Н.П. Концепція розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки [Текст] / Н.П. Карачина // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3 (113). – С. 115 – 130.
References: 1. Venhliuk I. V. Pobudova struktury mekhanizmu sotsialno-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [tekst], I.V. Venhliuk, BIZNES-INFORM, 2013, No 10, P. 285-290.
2. Deineka N.P. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizmy zabezpechennia: [monohraf.], N.P. Deineka, H.V. Kozachenko, V.P. Ponomarov, O.M. Liashenko, K. : Libra, 2010, 280 p.
3. Zhyvko Z.B. Sotsialno-ekonomichna bezpeka [tutorial dlia samost. vyvch. dysts.], Z.B. Zhyvko, M.I. Kernytska, Lviv: Liha-Pres, 2008, 345 p.
4. Karachyna N.P. Kontseptsiia rozvytku vitchyznianykh mashynobudivnykh pidpryiemstv v konteksti bezpeky yikhnoi ekonomichnoi povedinky [Text], N.P. Karachyna, Aktualni problemy ekonomiky, 2011, No 3 (113), P. 115 – 130.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.