Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8691

Назва: Вилучення іонів цинку та мангану з відпрацьованих джерел електричного струму
Інші назви: Extraction ions zinc and manganese with exhaust source of electric current
Автори: Мерцало, Іванна Павлівна
Буклів, Р. Л.
Кондзьола, Г. В.
Mertsalo, I. P.
Bukliv, R. L.
Kondziola, H. V.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Бібліографічний опис: Мерцало І. П. Вилучення іонів цинку та мангану з відпрацьованих джерел електричного струму / І. П. Мерцало, Р. Л. Буклів, Г. В. Кондзьола // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 333. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).
Bibliographic description: Mertsalo I. P., Bukliv R. L., Kondziola H. V. (2014) Vyluchennia ioniv tsynku ta manhanu z vidpratsovanykh dzherel elektrychnoho strumu [Extraction ions zinc and manganese with exhaust source of electric current]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 333 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 541.13 66.013.8
661.84
Діапазон сторінок: 333
Початкова сторінка: 333
Кінцева сторінка: 333
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8691
Перелік літератури: 1.Срібний В.М., Зозуля Г.І., Буклів Р.Л. До питання можливості утилізації відпрацьованих елементів живлення сольової та лужної природи. ІV Українська наук.- техн. конфер. з технології неорганічних речовин “Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”, Дніпродзержинськ, 2008. - С. 326-327.
2.Зозуля Г.І., Буклів Р.Л., Кунтий О.І., Срібний В.М., Трунов І.В., Яковець М.В. Перероблення розчинів вилуговування вторинної сировини з одержанням електролітичного цинку та цинкового порошку. Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конфер. “Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій”, Харків, 2010. - С. 295-296.
References: 1.Sribnyi V.M., Zozulia H.I., Bukliv R.L. Do pytannia mozhlyvosti utylizatsii vidpratsovanykh elementiv zhyvlennia solovoi ta luzhnoi pryrody. IV Ukrainska nauk, tekhn. konfer. z tekhnolohii neorhanichnykh rechovyn "Suchasni problemy tekhnolohii neorhanichnykh rechovyn", Dniprodzerzhynsk, 2008, P. 326-327.
2.Zozulia H.I., Bukliv R.L., Kuntyi O.I., Sribnyi V.M., Trunov I.V., Yakovets M.V. Pereroblennia rozchyniv vyluhovuvannia vtorynnoi syrovyny z oderzhanniam elektrolitychnoho tsynku ta tsynkovoho poroshku. Tezy dop. Mizhnar. nauk.-tekhn. konfer. "Suchasni problemy nano-, enerho- ta resursozberihaiuchykh i ekolohichno oriientovanykh khimichnykh tekhnolohii", Kharkiv, 2010, P. 295-296.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.