Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8663

Назва: Дослідження процесу екстракції пектинових речовин фітоадаптогенної суміші
Інші назви: Research of the extraction processes of pectin substances from the phytoadaptogene mixture
Автори: Стешенко, О. М.
Steshenko, O. M.
Приналежність: Національний університет харчових технологій, Україна
Бібліографічний опис: Стешенко О. М. Дослідження процесу екстракції пектинових речовин фітоадаптогенної суміші / О. М. Стешенко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 292-293. — (Фундаментальні проблеми харчових, біо- та нанотехнологій).
Bibliographic description: Steshenko O. M. (2014) Doslidzhennia protsesu ekstraktsii pektynovykh rechovyn fitoadaptohennoi sumishi [Research of the extraction processes of pectin substances from the phytoadaptogene mixture]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 292-293 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 664.1.035.6
Діапазон сторінок: 292-293
Початкова сторінка: 292
Кінцева сторінка: 293
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8663
Перелік літератури: 1. Корнільєв Г. В. Накопичення пектинових речовин у плодах і листках нектарина у процесі вегетації / Г. В. Корнільєв, В. І. Єжов // Вісник Львів. Ун-ту. Серія біологічна. – 2010. - №52. – С. 172-178.
2. Зотова І. О. Раціональні параметри дії високого тиску для одержання яблучного пектину / І. О. Зотова, В. О. Сукманов // Праці ТДАТУ. – 2011. – №11. - С3-10.
3. Рибак Л. М. Дослідження кількісного вмісту полісахаридних фракцій трави різних видів роду Geranium L. / Л. М. Рибак, О. Ю. Коновалова, Т. В. Ковальчук // Актуальні питання фармації і медичної науки та практики. – 2011. - №2. – С. 110-112.
4. Самойленко М. Г. Одержання пектиновмісних речовин з певним ступенем етерифікації / М. Г. Самойленко, Л. О. Яковенко, В. В. Трачевський // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2011. - №1. – С. 117-120.
References: 1. Korniliev H. V. Nakopychennia pektynovykh rechovyn u plodakh i lystkakh nektaryna u protsesi vehetatsii, H. V. Korniliev, V. I. Yezhov, Visnyk Lviv. Un-tu. Seriia biolohichna, 2010, No 52, P. 172-178.
2. Zotova I. O. Ratsionalni parametry dii vysokoho tysku dlia oderzhannia yabluchnoho pektynu, I. O. Zotova, V. O. Sukmanov, Pratsi TDATU, 2011, No 11, P.3-10.
3. Rybak L. M. Doslidzhennia kilkisnoho vmistu polisakharydnykh fraktsii travy riznykh vydiv rodu Geranium L., L. M. Rybak, O. Yu. Konovalova, T. V. Kovalchuk, Aktualni pytannia farmatsii i medychnoi nauky ta praktyky, 2011, No 2, P. 110-112.
4. Samoilenko M. H. Oderzhannia pektynovmisnykh rechovyn z pevnym stupenem eteryfikatsii, M. H. Samoilenko, L. O. Yakovenko, V. V. Trachevskyi, Aktualnye problemy transportnoi medytsyny, 2011, No 1, P. 117-120.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.