Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6530

Назва: Показники оцінки ефективності інноваційно-логістичних процесів у сфері управління промислового підприємства (Європейські адаптивно-трансформаційні контексти)
Інші назви: Performance evaluation efficiency innovative logistics management processes in industrial enterprises (European adaptively transformational contexts)
Автори: Шерстюк, Роман Петрович
Погайдак, Ольга Богданівна
Sherstiuk, R. P.
Pohaydak, O. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,Україна
Бібліографічний опис: Шерстюк Р. Показники оцінки ефективності інноваційно-логістичних процесів у сфері управління промислового підприємства (Європейські адаптивно-трансформаційні контексти) / Роман Шерстюк, Ольга Погайдак // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 204-205. — (Секція стандартизація, сертифікація сировини і харчових продуктів).
Bibliographic description: Sherstiuk R. P., Pohaydak O. B. (2015) Pokaznyky otsinky efektyvnosti innovatsiino-lohistychnykh protsesiv u sferi upravlinnia promyslovoho pidpryiemstva (Yevropeiski adaptyvno-transformatsiini konteksty) [Performance evaluation efficiency innovative logistics management processes in industrial enterprises (European adaptively transformational contexts)]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 204-205 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 658.5.011
Діапазон сторінок: 204-205
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6530
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця: навчальний посібник / [Б. М. Андрушків, П. Д. Дудкін, Ю. Я. Вовк, І. І. Стойко та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ. – 2010. 300 с.
2. Андрушків Б. М. Корпоративна культура / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011 р. – 528 с.
3. Інноваційна політика / Б. М. Андрушків, Ф. В. Бортняк, Ю. Я. Вовк та ін. ; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль : ТзОВ "Терно-Граф", 2012. – 484 с.
4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. Навчальний посібник.– Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.–278 с.
5. Кирич Н. Б. Стабільність виробництва та фінансова стійкість господарських структур – необхідна умова інтеграції України до ЄС: Тези доп. Міжнар. наук. конф. // Разом в Європі: маркетингові стратегії регіонального розвитку: Зб. наук. праць Терноп. інституту соц. та інф. технол. – Тернопіль: ТІСІТ, 2005. – С. 35-36.
6. Крупка М.І. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної сфери // Фінанси України. – 2001. - № 4. – С.77-84.
7. Шерстюк Р.П. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства (Європейські акценти). Тернопіль: ТзОВ Терно-граф, 2011, - 576 с.
References: 1. Andrushkiv B. M. Osnovy orhanizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti abo Abetka dlia pidpryiemtsia: navchalnyi posibnyk, [B. M. Andrushkiv, P. D. Dudkin, Yu. Ya. Vovk, I. I. Stoiko and other]. – Ternopil : TNTU. – 2010. 300 p.
2. Andrushkiv B. M. Korporatyvna kultura, B. M. Andrushkiv, S. P. Chernychynets. – K. : Kondor, 2011 y. – 528 p.
3. Innovatsiina polityka, B. M. Andrushkiv, F. V. Bortniak, Yu. Ya. Vovk and other ; by gen. ed. B. M. Andrushkiva. – Ternopil : TzOV "Terno-Hraf", 2012. – 484 p.
4. Illiashenko S.M. Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody. Navchalnyi posibnyk.– Sumy: VTD "Universytetska knyha", 2003.–278 p.
5. Kyrych N. B. Stabilnist vyrobnytstva ta finansova stiikist hospodarskykh struktur – neobkhidna umova intehratsii Ukrainy do YeS: Tezy dop. Mizhnar. nauk. konf., Razom v Yevropi: marketynhovi stratehii rehionalnoho rozvytku: Zb. nauk. prats Ternop. instytutu sots. ta inf. tekhnol. – Ternopil: TISIT, 2005. – P. 35-36.
6. Krupka M.I. Finansovi instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia ta pidtrymky innovatsiinoi sfery, Finansy Ukrainy. – 2001. - No 4. – P.77-84.
7. Sherstiuk R.P. Innovatsiini shliakhy aktyvizatsii pryrodookhoronnoho provaidynhu v umovakh pidpryiemstva (Yevropeiski aktsenty). Ternopil: TzOV Terno-hraf, 2011, - 576 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.